DERECE PROGRAMLARI

: İstatistik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan İstatistik bölümü, 1994-1995 öğretim yılında Lisans ve Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bölümümüzde Lisans ve Yandal programlarının yanısıra, İstatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık, Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz), İstatistik Doktora programları yürütülmektedir. İstatistik bölümü lisans programı %30 İngilizcedir. Bölümümüzde İstatistik Teorisi, İstatistiksel Bilgi Sistemleri, Olasılık Teorisi ve Süreçleri, Risk Analizi, Uygulamalı İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dalları bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

İstatistik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak, ülke genelinde merkezi yapılan Öğrenci Seçme Sınavına göre yerleştirilmiş olmak, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlamak veya DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu uygulama esaslarında yer alan muafiyet koşullarını sağlamak (bkz. http://ydy.deu.edu.tr/tr/uygulama-esaslari/)

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (12 Ağustos 2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete) kapsamında Madde 12 uygulanır.
(1) Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim-öğretim bir yılda iki yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır (1 yıl hazırlık sınıfı hariç). 4 lük not sistemi uygulanmaktadır.
Tüm derslerini başarı ile tamamlamak zorundadır. Dersdeki başarının değerlendirilmesi: Bkz. DEU Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, Madde 25-27.
20 (yirmi) işgünü (4 hafta) süreyle staj yapmak.
3. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 18 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 12 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. Sınıf öğrencileri bir yıl süren bitirme projesini başarı ile tamamlamak zorundadır.
Öğrenciler minimum 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
Minimum mezuniyet notu 2.00 / 4.00.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İstatistik bölümü lisans programının amacı öğrencileri analitik ve kritik düşünme yeteneğine sahip karar vericilerin sahip olması gereken teorik ve pratik istatistik bilgiler ve değerlerle ile donatmaktır. Program ayrıca topluma ve işine karşı sorumluluklarını bilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile istatistik bilgisini sürekli yenileyen öğrenciler mezun etmeyi amaçlamaktadır.
Bölümümüzde birinci ve ikinci sınıfta Olasılık ve İstatistik, Matematik, İstatistikte Bilgisayar Kullanımı, Matematiksel İstatistik, İstatistiksel Çıkarsama ve Programlama gibi temel dersler bulunmaktadır. Üçüncü sınıfta ise Regresyon analizi, Anket tasarımı ve çözümlemesi, Doğrusal programlama, Finans matematiği ve İstatistiksel Deney tasarımı zorunlu dersler olup diğer tüm dersler seçmelidir. Dördüncü sınıfta ise Çok Değişkenli İstatistik, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Kategorik Veri Çözümlemesi ve Zaman Serileri Çözümlemesi zorunlu olup diğer dersler seçmelidir. Bölümümüzde yandal eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölümümüzün, ERASMUS ve FARABİ programları kapsamında çeşitli üniversiteler ile ikili anlaşmalar mevcuttur. Bölümümüzde 18 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde matematik, veri işlem sürecinde kullanılan güncel yazılım ve bilgisayar programlama bilgisine sahip olması.
2   Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak sorunları tanımlayabilme, bir plan çerçevesinde gerekli verileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı alternatif çözüm önerileri geliştirebilme becerisi.
3   Bireysel veya disiplinler arası takımlarda yaratıcı ve geniş bakış açısı ile sorumluluk alma, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme becerisi.
4   Analitik düşünme yeteneği ile projeleri planlayabilme ve yönetebilme yetkinliği.
5   Bilgiye erişebilmek amacı ile kaynak araştırması yapabilme ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliği.
6   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve alanında kendini sürekli yenileme yetkinliği.
7   İstatistik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliği.
8   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama yetkinliği.
9   İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurabilmesi.
10   İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmesi.
11   Kuramsal ve teknik bilgileri istatistik alanındaki uzman kişilerle detaylı olarak, bu alanda uzman olmayan kişilerle de temel düzeyde paylaşabilmesi.
12   Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olması.
13   Alanında yaptığı çalışmalarda sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olması
14   Kuramsal ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, risk analizi, aktüerya konularında ve istatistiğin uygulandığı (biyoistatistik, finans, optimizasyon, veri madenciliği vb.) alanlarda yeterli altyapıya sahip olması

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Kamu ve Özel sektörde, AR-GE, Planlama, Veri Analizi ve Raporlama, Bilişim, Kalite güvence vb. bölümlerinde, Finans ve Sigorta Şirketlerinde uzman veya yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda Güz yarıyılında ve Bahar yarıyılında olmak üzere seçmeli dersler yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde seçmeli dersler de yer almaktadır. Öğrenciler fakülte seçmeli derslerinden 8 AKTS'lik ders almak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FSH 0001 İletişim Becerileri ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 İST 1013 Olasılık I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İST 1015 İstatistik I ZORUNLU 4 0 0 7
G 5 İST 1051 İstatistik için Hesaplama Araçları I ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 İST 1095 Teknik İngilizce I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 8 MAT 1001 KALKÜLÜS I ZORUNLU 4 0 0 5
G 9 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FSH 0002 Mesleksel Değerler ve Etik ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İST 1014 Olasılık II ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 İST 1016 İstatistik II ZORUNLU 4 0 0 7
B 5 İST 1052 İstatistik için Hesaplama Araçları II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 İST 1094 Teknik İngilizce II ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 MAT 1002 KALKÜLÜS II ZORUNLU 4 0 0 5
B 8 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 Beden Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 Halk Oyunları SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 Müzik SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GSR 1003 Resim SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2205 Bilgisayar Programlama I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 İST 2015 Probleme Dayalı Öğrenme I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 İST 2017 Matematiksel İstatistik ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 İST 2065 İstatistiksel Kalite Kontrolü ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 MAT 2001 Lineer Cebire Giriş ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 2016 Probleme Dayalı Öğrenme II ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 İST 2018 İstatistiksel Çıkarsama ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 İST 2038 Örnekleme Yöntemleri ZORUNLU 2 2 0 7
B 4 İST 2050 R İSTATİSTİKSEL PROGRAMLAMA DİLİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 MAT 2026 Lineer Cebir ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İST 3031 Regresyon Çözümlemesi ZORUNLU 4 0 0 6
G 2 İST 3033 Anket Tasarımı ve Çözümlemesi ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 İST 3075 Doğrusal Programlama ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 3203 Veritabanı Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İST 3103 Yönlendirilmiş Grup Çalışması I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İST 3113 Günlük Hayatta Olasılık ve İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İST 3119 Sıra İstatistikleri ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İST 3121 Bilgi Teorisine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 İST 3131 İstatistikte Benzetim Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İST 3163 Kalite Güvence Sistemleri ve Denetim SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 İST 3165 İş Süreçlerinin İyileştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 İST 3167 Biyoistatistik SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 İST 3169 Toplam Kalite Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 İST 3175 Karar Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 3002 Finans Matematiği ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 İST 3032 İstatistiksel Deney Tasarımı ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 3120 Bilgisayar Programlama II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İST 3104 Yönlendirilmiş Grup Çalışması II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İST 3108 R İLE VERİ ÇÖZÜMLEME VE GRAFİKLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 İST 3114 Bayesçi İstatistiğe Giriş SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İST 3132 Regresyon Çözümlemesinde Özel Konular SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 İST 3134 Ekonometrik Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İST 3138 Zaman Serisi Regresyonu SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İST 3162 Kalite Tekniklerinde Özel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İST 3164 Altı Sigma Yöntembilimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 İST 3166 Klinik Denemelerde İstatistiksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 İST 3176 Yöneylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 İST 3178 Envanter Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İST 4001 Bitirme Projesi*** ZORUNLU 2 0 0 8
G 2 İST 4035 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 İST 4037 Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İST 4113 Stokastik Süreçler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İST 4117 Dayanıklı Tahminleme ve Çıkarsamaya Giriş SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İST 4141 Finansal Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İST 4143 Güvenirlilik ve Yaşam Zamanı Analizi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İST 4155 Excel ile Veri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 İST 4161 İleri İstatistiksel Kalite Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İST 4175 Serim Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 İST 4181 Hayat Sigortası SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 4036 Kategorik Veri Çözümlemesi ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 İST 4038 Zaman Serileri Çözümlemesi ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 İST 4200 Staj STAJ 0 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 4102 R ile Yeniden Örnekleme Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İST 4112 Risk Analizinde Olasılık SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İST 4138 Veri Madenciliğinde İstatistiksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 İST 4154 Web Tabanlı Araştırma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İST 4164 İstatistiksel Süreç İzleme ve Kontrol Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 İST 4176 Kuyruk Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İST 4182 Aktüeryal Modellere Giriş SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İST 4184 Risk Yönetiminde İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İST 4186 Dayanıklı Varyans Analizi Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları FAKÜLTE SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 FPE 0049 Esnek Hesaplama Teknikleri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 0 5
H 2 FPE 0050 Yazılım Projesi Yönetimi FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 3 FPE 0051 İklim Değişikliğinin Biyolojik Etkileri FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 6
H 4 FPE 0052 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 6
H 5 FPE 0053 Herkes için Kuantum Mekaniği FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 0 7
H 6 FPE 0054 Karanlık Madde ve Evrenin Gizemleri-I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 0 7
H 7 FPE 0055 Zaman Serisi Modelleri FAKÜLTE SEÇMELİ 4 0 0 6
H 8 FPE 0056 Tahminleme ve Hipotez Testi FAKÜLTE SEÇMELİ 4 0 0 6
H 9 FPE 0057 Malzeme Kimyası FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 10 FPE 0059 Ayrık Matematik ve Uygulamaları FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 11 FPE 0060 İspat Teknikleri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FPE 0061 Nanomalzemeler ve Medikal Uygulamaları FAKÜLTE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 13 FSH 0003 Felsefe FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0004 Bilim Felsefesi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0005 Psikolojiye Giriş FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0006 Bilim Tarihi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0007 Kişilerarası Anlaşmazlıklar ve Çözüm Yolları FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0008 Günlük Yaşamda Bilim FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0009 Çokyönlü Düşünme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0010 Disiplinlerarasılık: Bilim, Sanat, Oyun FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0011 Yaratıcılık, AR-GE, İnovasyon FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0012 Gelecek Planlama ve Strateji FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0013 Genç Girişimcilik FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0014 Türkiyenin Jeopolitiği FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0015 Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0016 Anadolu Uygarlıkları FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0017 Ege Kültür Tarihi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0018 Müze ve Sanat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0019 Söylem Analizi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0020 İşletme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0021 İktisat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0022 Muhasebe FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0023 Pazarlama FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0024 Temel Hukuk FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0025 Para-Banka FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0026 Toplam Kalite ve Akreditasyon FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0027 Türk Eğitim Tarihi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 FSH 0028 Doğanın Şifalı Eli, Çiçekli Bitkiler FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 FSH 0029 Temel Bankacılık ve Bilişim Teknolojileri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 FSH 0030 Teknik İngilizce FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 41 FSH 0031 Çeviri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 FSH 0032 Metin İnceleme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 43 FSH 0033 Anlambilimi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 FSH 0034 Terminoloji ve Terminografi FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 45 FSH 0035 Finansal İktisat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 FSH 0036 Ekonomik Küreselleşme FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 47 FSH 0037 Yabancı Dil Rusça I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 48 FSH 0038 Yabancı Dil Rusça II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 49 FSH 0040 Kimya ve Sanat FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 FSH 0041 KUANTUM ÇAĞI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 51 FSH 0042 TEMEL İSTATİSTİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 52 FSH 0043 BİLİMİN MODERN HAYATA YANSIMALARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 53 FSH 0044 LaTeX ile Bilimsel Yazım FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 54 FSH 0045 Python İle Programlamaya Giriş FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 55 FSH 0046 Evrim FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 56 FSH 0047 Ofis Programları ile Rapor ve Sunum Hazırlama FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 57 FSH 0048 İş Dünyası İçin Excel FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 58 FSH 0049 İklim Değişikliğinin Biyolojik Etkileri FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 59 İHD 1001 İnsan Hakları FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise 2.00/4.00 dir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim-öğretim bir yılda iki yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır (1 yıl hazırlık sınıfı hariç).
4 lük not sistemi uygulanmaktadır.
Tüm derslerini başarı ile tamamlamak zorundadır. Dersdeki başarı nın değerlendirilmesi: Bkz. DEU Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, Madde 25-27.
20 (yirmi) işgünü (4 hafta) süreyle staj yapmak.
3. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 18 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 12 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. Sınıf öğrencileri bir yıl süren bitirme projesini başarı ile tamamlamak zorundadır.
Öğrenciler minimum 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
Minimum mezuniyet notu 2.00 / 4.00.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Burcu Hüdaverdi
e-posta: burcu.hudaverdi@deu.edu.tr ; Tel: (232) 3018596