ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Genel Kabul ve Kayıt Koşulları

GENEL KABUL KOŞULLARI

a)Yurt İçinden Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemleri 

Ön Lisans/Lisans (Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonucu Yerleşenler)
Yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemleri, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlar ile yapılmaktadır. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

Öğrencilerin kayıt, sınav ve değerlendirme işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuatlar ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yapılmaktadır. Söz konusu işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup ilgili yönetmelik ve yönergelere https://ogrenci.deu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
Üniversitemizin;

  • Buca Eğitim Fakültesi’nin Resim-İş Öğretmenliği ile Müzik Öğretmenliği programlarına,
  • Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Fotoğraf, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi programları hariç diğer programlarına,
  • Devlet Konservatuarı’nın tüm programlarına,
  • Spor Bilimleri Fakültesi’nin tüm programlarına

özel yetenek sınavı sonucu ile öğrenci kabul edilmektedir.

Özel Yetenek Sınavı takvimi ile başvuru koşulları https://ogrenci.deu.edu.tr internet adresimiz
üzerinden duyurulmaktadır.

Üniversitemize yerleşen adaylar kayıtlarını, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden “elektronik kayıt yöntemi” veya “üniversitemize bizzat gelerek kayıt yöntemi” ile iki şekilde yapabilirler.
Kayıt işlemleri hakkındaki bilgiler üniversitemiz web sayfasından (www.deu.edu.tr) ilan edilmektedir.
Elektronik kayıt yöntemini tercih eden adaylar, birimlerimizce duyurulan tarihlerde istenilen belgeleri teslim etmeleri halinde ders kayıtlarını yapabilirler.
Ayrıca, ikinci öğretim, programlarına elektronik kayıt yöntemi ile kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretlerini ders kayıt yapmadan önce ödemeleri gerekmektedir.
Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yöntemini tercih eden adaylar ön kayıt işlemlerini “DEBİS Girişi” adımından yaptıktan sonra, belirtilen tarihlerde ve yerlerde fakülte/yüksekokullarımıza kayıt için gerekli belgeleri şahsen teslim ederek kesin kayıtlarını tamamlarlar. Posta veya eksik belge ile kayıt yapılamamaktadır.

Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek veya devam edebilmek için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek ilan edilir.
Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.

Lisansüstü
Yüksek Lisansa Başvuru ve Seçme Sınavları:
Yüksek lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan alan adaylar başvurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim / anasanat dallarına başvurularda ALES’ e girmiş olma koşulu aranmaz.

Doktora ve Sanatta Yeterliliğe Başvuru ve Seçme Sınavları:

Doktora ve sanatta yeterlik öğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 60 puan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alan adaylar başvurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim / anasanat dallarına başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal kısmından 60 puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Her öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Enstitülere alınacak öğrenci kontenjanları koşulları ve başvuru tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının https://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?lang=tr  internet adresinde ilan edilmektedir.

Üniversitemiz lisansüstü programlarında eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde ilgili Enstitüler tarafından gerçekleştirilmektedir.

b) Yurt Dışından Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemleri 

Ön Lisans/Lisans
2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla Türkiye’de lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılmış ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde üniversitelere sınav yapma ve/veya diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiştir.

Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” sonucuna ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınavların/diplomaların DEYÖS'e dönüştürülmüş sınav puanı sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak kontenjan dâhilinde yapılır. Kontenjanlar, akademik birimlerin görüşü alınarak başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek https://deyos.deu.edu.tr adresi üzerinden ilan edilir.

“Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” başvuru şartları, sınav içeriği, tercih işlemleri, kayıt açıklamaları vb. konular hakkında bilgi için https://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=208&lang=tr adresi üzerinden “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” ne ulaşılabilir.

Söz konusu kapsamda yerleşenlerin kayıtları, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılmaktadır.

Lisansüstü
Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, eğer varsa diğer kişisel bilgileri ile birlikte dilekçe ekinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.  

Yabancı uyruklu adaylar, ALES’ e veya Senatonun belirleyeceği uluslararası düzeyde ALES’ e eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT gibi bir sınava girmek zorundadırlar.

Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının eşdeğerliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü derslere başlayabilmeleri için Senatoca belirlenen kurum ve merkezler tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerekir. Tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlarda Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi eğitim süresi içinde getirilebilir. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar Türkçelerini geliştirmek için bir yıl izinli sayılırlar.

Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulü anabilim/anasanat dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Türkiye Burslusu Öğrenciler
Türkiye Bursları kapsamında öğrenci yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Söz konusu öğrencilerden ön lisans/lisans programlarına yerleşenlerin kayıtları Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, Lisansüstü Programlara yerleşenlerin kayıtları ilgili Enstitülerde yapılmaktadır.
Değişim Öğrencileri

Yurt dışından Erasmus ile yurt içinden Farabi ve Mevlana değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen değişim öğrencileri ile ilgili işlemler Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından,  akademik işbirlikleri kapsamında gelen öğrencilerle ilgili işlemler ise ilgili fakülte/enstitüler tarafından yürütülür.