ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanınması

KREDİ HAREKETLİLİĞİ ve ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Yeni Kayıt:
Dokuz Eylül Üniversitesinin lisans programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvurabilirler.
Hazırlık sınıfına tabi olan öğrencilerin hazırlık sınıfının tamamlanmasının ardından kayıtlı oldukları programa başladıkları, diğer öğrencilerin ise Üniversiteye kayıtlandıkları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde ilgili fakülte dekanlıkları, enstitü ve yüksekokul müdürlüklerine muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet talepleri, ilgili mevzuat çerçevesinde birim yönetim kurullarınca karara bağlanır. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak, programa hangi sınıf veya yarıyıldan başlayacağı belirlenir.
Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla olamaz.

Yatay Geçiş:

Yükseköğretim kurumlarının aynı diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında geçişler yapılmaktadır. 
Dokuz Eylül  Üniversitesi’nde programlar ve bölümler arası  ile kurumlar arası yatay geçişler  ilgili mevzuat kapsamında, fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar ve kurullar  tarafından karara bağlanarak başarı oranlarına göre ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulmak kaydıyla gerçekleştirilir.
Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Dikey Geçiş:

İki yıllık Meslek Yüksekokulu programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans programlarına geçişi (dikey geçiş) ile ilgili işlemler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, Fakülte/Yüksekokullarınca ilgili mevzuat hükümlerine göre ön lisans eğitimleri sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilebilir.
Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Çift Anadal/Yandal:

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine, gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde eğitim gördükleri lisans programı yanında ilgi duyduğu ikinci bir lisans programında da eğitim görerek çift diploma almalarına olanak sağlanmaktadır. Benzer şekilde öğrenciler, başka bir bölümde uzmanlık kazandıran yan dal programına katılarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanabilirler. Yan dal eğitimini alan öğrencilere, anadal programında mezuniyet hakkını elde etmesi ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlaması halinde yandal sertifikası verilir.