DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu adıyla 1994-1995 öğretim yılında 50 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başlayarak ilk yüksek lisans mezunlarını 1997, ilk lisans mezunlarını 1998 yılında vermiştir. 01/08/2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Hemşirelik Yüksekokulu kapatılarak, Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. İsteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık programı ve dört yıl hemşirelik eğitimini kapsayan Fakültemiz 1999-2000 öğretim yılında Probleme Dayalı Öğrenme Modelini müfredatında ilk uygulayarak ülkemizde hemşirelik eğitiminin tarihine geçmiştir. Fakültemizde her yıl hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle PDÖ yöntemi kullanımından vazgeçilmiş ve klasik eğitim öğretim yöntemine geçiş yapılmıştır. Toplumun sağlığını geliştirmek, iyileştirmek için sağlık ve bakım hizmetlerini evrensel standartlarda, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan hemşireler yetiştirmeyi amaçlayan Fakültemiz 2017-2018 öğretim yılına kadar 1564 lisans, 341 lisans üstü mezun sayısına ulaşmıştır. Halen dokuz anabilim dalı ile lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslere devam zorunlu olup; aşağıda belirtilen dersler dışındaki derslerin başarı notu; yarıyıl içi başarı notunun (ara sınav notu veya ara sınav notları ortalamasının) % 50'sinin, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50'sine eklenmesi ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir. Başarı notu, tam not 100 üzerinden 60'ın altında olan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve dersi tümü ile tekrarlarlar. Uygulaması olan hemşirelik meslek derslerinin yarıyıl içi başarı notu; ara sınav veya ara sınavların ortalamasının % 50'nin, uygulamadan aldığı notun % 50'si ile toplamından oluşur. Uygulamasının yanı sıra laboratuvar dersi de olan hemşirelik meslek dersleri nin yarıyıl içi başarı notu ise; ara sınav notu veya ara sınav notları ortalamasının %25'nin, laboratuvardan aldığı notun %25'inin, uygulamadan aldığı notun %50'si ile toplamından oluşur.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinde başarı notu, öğrencinin o dersin yarıyıl içi notunun (ara sınav veya ara sınav notları ortalamasının ) % 40'ının yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı notun % 60'ına eklenmesi ve elde edilen sayısının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin başarı notu tam not 100 üzerinden 50, Yabancı Dil derslerinin başarı notu ise en az tam not 100 üzerinden 55'tir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Mezunlarını bütüncül bakım verebilen, etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip, hasta ve ailesiyle iyi iletişim içinde olan ve işbirliği içinde çalışabilen, otonomisi olan, liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık ve yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen, %5 akademisyen, %10 yönetici, %85 klinik hemşiresi pozisyonlarında çalışabilecek yeterlilikte hemşireler olarak yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahip olmak.
2   Çağdaş birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak.
3   Hemşireliğin temel psikomotor becerilerine sahip olmak.
4   Temel iletişim becerilerine sahip olmak.
5   Edindiği kuramsal bilgileri bütüncül yaklaşımla hemşirelik uygulamalarına aktarabilmek.
6   Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılayabilmek.
7   Bakımın yürütülmesinde sağlık bilişim sistemlerini kullanabilmek.
8   Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetebilmek.
9   Hemşirelik uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
10   Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanarak bakımı yönetebilmek.
11   Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilmek.
12   Hemşirelik ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Türkçeyi doğru kullanarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
13   Sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayabilmek.
14   oplumsal duyarlılık bilinci içinde sektörler arası işbirliği yaparak proje ve etkinlikler yürütebilmek.
15   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek ( European Language Portfolio Global Scale , Level B1) .

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Hemşirelik Fakültesi eğitim programında dersler dönemliktir. Dört yıllık eğitim süresince zorunlu, ortak zorunlu, ortak seçmeli ve seçimlik ders bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin 3. ve 4. yarıyıl ve 7. yarıyılda 2 AKTS lik bir seçimlik ders almaları zorunlu olup, İngilizce hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler İngilizce seçimlik dersleri alamazlar. Bir seçimlik dersin açılabilmesi için (İngilizce seçimlik dersler hariç) o derse devam eden öğrenci sayısı en az 10 olmalıdır. Teo: Teorik Uyg:Uygulama Lab:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 HEF 1023 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 HEF 1025 Sağlığın Değerlendirilmesi I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 HEF 1031 Mikrobiyoloji I ZORUNLU 1 0 0 2
G 5 HEF 1033 Biyokimya I ZORUNLU 1 0 0 2
G 6 HEF 1039 Anatomi I ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 HEF 1041 Fizyoloji I ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 9 TBT 1001 Temel Bilgi Teknolojileri ZORUNLU 2 0 2 3
G 10 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 YDİ 1007 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 HEF 1030 Fizyoloji II ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 HEF 1032 Mikrobiyoloji II ZORUNLU 1 0 0 2
B 4 HEF 1034 Biyokimya II ZORUNLU 1 0 0 2
B 5 HEF 1040 Anatomi II ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 HEF 1042 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 HEF 1044 Sağlığın Değerlendirilmesi II ZORUNLU 2 0 0 4
B 8 HEF 1046 Hemşirelikte Etik ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 HEF 1050 Temel İletişim Becerileri ZORUNLU 2 0 0 3
B 10 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 11 YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 2061 Hemşirelikte Farmakoloji ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 HEF 2065 Fizyopatoloji ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 HEF 2067 Hemşirelikte İletişim Becerileri ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 HEF 2069 Hemşirelik Esasları ZORUNLU 5 6 6 15
G 5 HEF 2087 Epidemiyoloji ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEF 2036 İç Hastalıkları Hemşireliği ZORUNLU 5 6 0 13
B 2 HEF 2038 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ZORUNLU 5 6 0 13
B 3 HEF 2084 Beslenme ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 3055 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ZORUNLU 5 6 0 13
G 2 HEF 3057 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ZORUNLU 5 6 0 13
G 3 HEF 3059 Hemşirelikte Araştırma ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEF 3058 Ruh Sağlğı ve Psikiyatri Hemşireliği ZORUNLU 5 6 0 13
B 2 HEF 3060 Halk Sağlığı Hemşireliği ZORUNLU 5 6 0 12
B 3 HEF 3062 Hemşirelikte Yönetim ZORUNLU 3 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 4091 Hemşirelik Bakım Yönetimi I ZORUNLU 4 24 0 28
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 HEF 4071 Kanıta Dayalı Hemşirelik SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 HEF 4073 Yoğun Bakım Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 HEF 4075 Kronik Hastalıklar Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 HEF 4077 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 HEF 4079 Mesleki İngilizce III SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 HEF 4081 Kanser Hastalarında Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 HEF 4083 Hemşirelikte Araştırma Projesi SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 HEF 4085 Evde Bakım SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 HEF 4087 Okul Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 HEF 4089 Hemşirelikte Liderlik Becerilerini Geliştirme SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 HEF 4093 Çocuk Diyabet Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
G 13 HEF 4095 Pediatrik Palyatif Bakım SEÇMELİ 2 0 0 2
G 14 HEF 4097 Çocuk Acil Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEF 4090 Hemşirelik Bakım Yönetimi II ZORUNLU 4 24 0 28
B 2 HEF 4092 Hemşirelikte Eğitim-Öğretim ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
H 1 HEF 2060 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 HEF 2062 Geriatri Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 HEF 2064 Hemşirelikte Profesyonellik SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 HEF 2066 Hemşirelikte Kalite ve Hasta Güvenliği SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 HEF 2068 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 HEF 2070 Acil Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 HEF 2072 Ameliyathane Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 HEF 2073 Sağlık Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 HEF 2074 Onkoloji Hemşireliği SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 HEF 2075 Eleştirel Düşünme SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 HEF 2076 Adli Hemşirelik SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 HEF 2077 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 HEF 2078 Çocuk Kültürü ve Çocuğun Değeri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 HEF 2079 Stresle Başetme SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 HEF 2080 Atılganlık SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 HEF 2086 Hemşirelikte Bakım Davranışlarını Değiştirme SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 HEF 2088 İşaret Dili SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 HEF 2089 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir.Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında tam not 100 üzerinden en az 50 almış olması , Müfredat Programında yer alan hemşirelik dersleri için ise bu not en az 60tir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dekan :
Prof.Dr.Şeyda SEREN İNTEPELER e-posta seyda.seren @deu.edu.tr
Dekan Yardımcısı:
Doç.Dr.Hatice MERT e-posta hatice.mert@deu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK e-posta ozlem.bilik@deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İnciraltı İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 412 47 50-51 fax: +90 232 278 46 06