DERECE PROGRAMLARI

: İstatistik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İstatistik Bölümü, lisansüstü programı 1994-1995 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İstatistik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması ve DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlamak. Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, UDS/ KPDS /YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan almak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İstatistik bölümü yüksek lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Bu sebeple İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılan yeterlilik ve düzey belirleme sınavını geçmek zorundadır. Dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İstatistik kuramı ve yöntemleri konusunda ileri düzeyde bir alt yapıya sahip olmak.
2   Tez konusu ile ilgili literatüre hakim olmak.
3   Tezi ile ilgili SCI veya SCI-Exp. kapsamında yer alan dergilerde en az bir araştırma makalesi yayınlanmış olmak.
4   Tez konusu kapsamındaki bir problemin çözümüne yeni bir yöntem veya yaklaşım ile katkıda bulunmuş olmak.
5   Tez konusu ile ilgili bir araştırmayı bağımsız olarak yönetebilecek yeterliğe sahip olmak.
6   İstatistik alanındaki yeni yöntem ve yaklaşımlara sistematik bir biçimde yaklaşıp yorumlamak.
7   İstatistik ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak, yeni fikirleri değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanmak.
8   Uzman bir topluluk içinde istatistikteki çalışma alanı ile ilgili görüşlerini savunmada yeterli olmak.
9   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma yeterliğine sahip olmak.
10   Toplumdaki istatistik bilimine ait algıyı geliştirerek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu ve Özel sektörde AR-GE %40
Akademik Kurum %40
Finans ve Sigorta %20

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler.Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 STA 5053 Olasılık ve İstatistiksel Çıkarsama I ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 STA 5056 Olasılık ve İstatistiksel Çıkarsama II ZORUNLU 3 0 0 9
B 3 STA 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6094 Doktora Seminer ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 STA 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 STA 5021 Veri Analizinde İstatistiksel Yazılım SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 2 STA 5059 İstatistiksel Araştırma Metotları I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 3 STA 5069 Biyoistatistik SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 STA 5071 İstatistiksel Kalite Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 STA 5075 Regresyon Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 STA 5079 Lojistikte Yöneylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 STA 5083 Kesikli Optimizasyon SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 STA 5091 Finans Matematiği SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 STA 5093 Matematiksel Modelleme ve Doğrusal Optimizasyon SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 10 STA 6001 İleri İstatistiksel Çıkarım - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 STA 6003 İleri Olasılık Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 STA 6007 İleri Örnekleme Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 STA 6011 Çok Değişkenli Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 STA 6043 Optimizasyon Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 STA 6045 Hayat Sigortaları - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 STA 6051 Dinamik Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 STA 6053 Sezgisel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 18 STA 5023 Kategorik Veri Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 19 STA 5025 İstatistiksel Yöntemlerin Güç Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 20 STA 6015 İstatistikte Veri Madenciliği Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 FBE 6093 Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 22 FBE 6075 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 23 FBE 6079 Latex ile Matematiksel Yazım SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 24 FBE 6071 Yenilik, Buluş ve Yaratıcılık SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 25 FBE 6073 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 26 FBE 6077 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 27 STA 5095 İstatistiksel Süreç Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 28 STA 5013 Toplam Kalite Yönetimi ve Denetleme SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 29 STA 5015 Stokastik Süreçler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 STA 5009 Örnekleme ve Anket Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 STA 5007 Yeniden Örnekleme Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 STA 5027 Finansta İstatistiksel Bağımlılık Kavramı ve Kopula Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 33 STA 6009 Regresyonda Etkinin Belirlenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 34 STA 6013 Zaman Serisi için Asimptotik Teori SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 35 STA 5031 Doğrusal İstatistiksel Modeller SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 36 FBE 6095 Yirminci Yüzyıl Felsefe Akımları SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 37 FBE 6097 Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 38 STA 5107 Meta Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 STA 5105 Doğrusal Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 STA 5103 Hesaplamalı İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 41 STA 5101 R ile Açıklayıcı Veri Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 42 STA 5109 Güvenilirlik Teorisi ve Metotları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 43 STA 5054 Parametrik Olmayan İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 STA 5112 Makine Öğrenmesinde İstatistiksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 45 STA 5060 İstatistiksel Araştırma Metotları II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 STA 5068 İstatistiksel Deney Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 47 STA 5074 Kalite Yönetiminde Altı Sigma SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 48 STA 5078 Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 STA 5082 Oyun Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 50 STA 5084 Serim Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 51 STA 5086 Envanter Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 52 STA 5088 İstatistiksel Simülasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 53 STA 5094 Hasar Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 54 STA 6002 İleri İstatistiksel Çıkarım - II SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 55 STA 6004 İleri İstatistiksel Deney Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 56 STA 6046 Hayat Sigortaları - II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 57 STA 6052 Matematiksel Risk Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 58 FBE 7000 Özel Konular SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 59 STA 5012 Doğrusal Olmayan Optimizasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 60 STA 5024 Alternatif Regresyon Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 STA 6016 Esnek Hesaplama Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 62 STA 5026 Dayanıklı Kestirim Yöntemleri ve Hipotez Testi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 63 FBE 6072 Data Processing SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 64 FBE 6076 Doğa Bilimleri Tarihi SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 65 FBE 6074 Proje Teklifi Hazırlama SEÇMELİ 1 1 0 5
Z 66 STA 5032 İleri İstatistiksel Kalite Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 67 STA 5090 Kalite Yönetiminde Özel Teknikler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 68 STA 5104 Kuyruk Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 69 STA 5102 Karar Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 70 STA 6018 İleri Stokastik Süreçler SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 71 STA 5106 Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 72 STA 6054 İleri Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 73 FBE 6078 Çevre ve Teknoloji Felsefesi SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 74 FBE 6080 Bilim Etiği SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 75 STA 5108 Sıralı Rassal Değişkenler SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 76 STA 5110 Yaşam Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 77 STA 5058 Çok Değişkenli İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Burcu Hüdaverdi
E-Posta :istatistik@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 - 3018510
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Tınaztepe Kampüsü
35390 Buca / İzmir