DERECE PROGRAMLARI

: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992-1993 yılında tezli yüksek lisans, 1996-1997 yılında tezli doktora eğitime başlayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde eğitim dili %100 oranında İngilizce dir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisanüstü programları çok disiplinli bir yapıya sahiptir ve kültür, edebiyat, tarih, felsefe, politika, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında derslerden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans programı, dil, edebiyat, kültür, tarih, felsefe, politika, ekonomi gibi pek çok disiplinden oluşan bir eğitim politikasını benimseyerek, Amerika ve Türkiye düzlemlerinde süregelen edebiyat, tarih, toplum ve kültür etütlerinde kapsamlı, karşılaştırmalı ve analitik düşünebilen, bu alanlardaki yerli ve yabancı yayınları takip eden, toplumsal olguları inceleyebilen ve tartışabilen, günümüz kültür politikalarına yaklaşımlar oluşturabilen, yorumlayabilen ve eleştirebilen, kendine güvenen, özgür, yaratıcı, üretken, çağın ve toplumun değişen gereksinmelerine ayak uydurabilen, bilgi birikimlerini Türk kültürüne de aktararak ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Temel Program Kazanımları

1   Amerikan kültür, fikir ve değerlerine analitik bir yaklaşım geliştirmek.
2   Amerikan çalışmalarındaki çeşitli disiplinlerin önemini kavramak.
3   Irk, sınıf, din ve cinsiyetle ilgili konularda farkındalık yaratmak.
4   Amerikan edebiyatının başlıca eserlerine göre Amerikan edebiyat akımları ve ekolleri üzerine çeşitli çözümlemeler yapmak.
5   Amerikan kültürel düşüncesini şekillendiren başlıca konu ve sorunlarla ilişkili olarak Amerikan edebi tarihini değerlendirmek.
6   Amerika da veya Amerika dışında yer alan çeşitli kültürel coğrafyalar ve etnik topluluklara dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmek.
7   Amerikan edebiyatının başlıca eserleri ışığında farklı edebi yazım biçimlerini tanımlamak ve sınıflandırmak.
8   Başlıca eleştiri kuramlarına göre Amerikan edebiyatının seçilmiş eserlerini değerlendirmek ve çözümlemek.
9   Farklı edebi türlere göre Amerikan edebiyatının seçilmiş eserlerini değerlendirmek ve çözümlemek.
10   Araştırma becerilerinde ve akademik yazımda yetkin olmak.
11   Akademik sunumlarda İngilizceyi etkili kullanmak.
12   Eleştirel düşünme ve bağımsız karar verme becerileri geliştirmek.
13   Amerikan tarihini şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden olayların, dönemlerin ve bireylerin çözümlemelerine odaklanmak.
14   Amerikan tarihi, politikası ve kültürü üzerine yapılan çalışmalara disiplinler arası bir çerçeve oluşturmak.
15   Entelektüel merak ve yaşam boyu öğrenme davranışı geliştirmek.
16   Söylem ve metin çözümlemesinde yetkin olmak.
17   Yeni fikirlere açık olmak ve akademik ortamlarda işbirlikçi çalışmalara imkan veren toplumsal beceriler kazanmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunların istihdam alanları gerek kamu gerekse özel sektörde dil, kültür, ekonomi ve siyaset ağırlıklıdır. Yabancı dil eğitimi, çeviri, bankacılık, turizm ve rehberlik, uluslararası ilişkiler, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, dış temsilcilikler, gazetecilik, medya başlıca çalışma alanlarıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programında öğrenciler toplam 2 zorunlu 5 seçimlik ders almak durumundadır. Havuz dersi ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Bütün zorunlu ve seçimlik dersler anabilim dalı tarafından verilmektedir. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler Amerika Birleşik Devletleri'ni edebi, kültürel, toplumsal, tarihsel, bölgesel, kurumsal, siyasal ve ekonomik yönlerden ele alarak öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6073 Amerikan Çalışmaları Yöntemleri ve Teorisi ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 AKE 6053 İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 AKE 6055 Amerikan Tarihinde Özel Konular SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 AKE 6057 Dil ve Kültür SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 AKE 6059 Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 AKE 6069 Amerikan Edebiyatında Aydınlanmanın Diyalektiği SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 AKE 6063 Edebiyatta Amerikan Şehir Yaşantısı SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 AKE 6065 Ekolojik Eleştiri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 AKE 6067 Kadın Seyahat Yazarları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 AKE 6061 Karşılaştırmalı Edebiyat SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6196 Seminer ZORUNLU 0 3 0 3
B 2 SBE 6001 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 AKE 6034 Edebi Eleştiri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 AKE 6040 Amerikan Gezi Edebiyatı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 AKE 6042 Amerikan Düşünce Yapısı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 AKE 6044 İleri Düzeyde Amerikan Roman İncelemeleri I SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 AKE 6046 Amerikan Çalışmaları Semineri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 AKE 6038 Ekofeminizm SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 AKE 6050 Amerikan Edebiyatında Edebi Akımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 AKE 6052 Amerikan Edebiyatında Din SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 AKE 6054 İleri DüzeydeAmerikan Roman İncelemeleri II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 AKE 6056 Dünya Edebiyatında Roman SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 AKE 6036 Önemli Amerikan Yazarları ve Ekolleri II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 AKE 6048 Toplumsal Cinsiyet ve Tarih SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6298 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 18
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 6199 Tez ZORUNLU 0 1 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders ile ilgili sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri, o dersin Ders Tanıtım Formunda belirtilmiştir.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Esra Çoker
Tel: (232) 301 8679
E-posta: yesim.basarir@deu.edu.tr