DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Özel Eğitim Doktora Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.06.2016 tarihli ve 33851 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Doktora Programları, öğrencilere bu alanlarda; (a) bağımsız araştırma yapma, (b) bilimsel gelişmeleri yorumlama, (c) bilimsel gelişmelere katkıda bulunma ve (d) mesleki kariyerini lider olarak sürdürme yeterliklerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2   Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde sonuçlara ulaşır.
3   Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
4   Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
5   Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6   Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
7   Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
8   Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.
9   Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
10   Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 6059 Dünyada ve Türkiye'de Özel Eğitim Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 ÖEP 6037 Gelişim Kuramları ve Gelişimsel Risk Faktörleri ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 ÖEP 6055 Özel Eğitimde Kanıt Temelli Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÖEP 6053 Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylere Müdahale ve Öğretim Yaklaşımları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÖEP 6051 Özel Eğitimde Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahaleler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 ÖEP 6025 Erken Çocukluk Özel Eğitiminde (EÇÖE) Hizmet Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 ÖEP 6021 Üstün Zekâlılar Eğitiminde İlkokul ve Ortaokulda Matematik Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 ÖEP 6019 Üstün Zekâlılar Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÖEP 6061 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Sosyal Yeterliliklerinin Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ÖEP 6063 Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 ÖEP 6049 Özel Gereksinimli Yetişkinlerde Sosyal Yaşamın Desteklenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 ÖEP 6045 Öğrenme Güçlüklerinde Güncel Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 ÖEP 6043 Otizmli Bireylerde Sosyal Etkileşim ve Zihin Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 ÖEP 6041 Özel Gereksinimli Yetişkinlere Yönelik Mesleki Eğitim SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 ÖEP 6039 Özel Gereksinimli Bireylerde Çok Modlu Duyusal Uyarılma SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 ÖEP 6033 Özel Gereksinimli Bireyler ve Ailelerinde Güçlendirme ve Yasal Savunuculuk ZORUNLU 3 0 0 7
G 21 ÖEP 6035 Üstün Zekalılar için Okul Dışı Öğrenme Ortamları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 22 ÖEP 6057 Erken Okuryazarlık Becerilerinin Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 ÖEP 6042 Üstün Zekalılar ve Yeteneklilerin Eğitiminde Üst Düzey Düşünme Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 ÖEP 6040 Üstün Zekalılar ve Yeteneklilerin Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme, Girişimcilik ve İnovasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 ÖEP 6038 Tek Denekli Araştırma Tasarlama ve Yürütme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 ÖEP 6036 Görme Yetersizliği Olan Bebekler ve Küçük Çocuklarda Gelişim ve İlgili Müdahaleler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 ÖEP 6034 Özel Eğitimde Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 ÖEP 6032 Üstün Zekalılarda STEAM Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 ÖEP 6030 Üstün Zekâlılar İçin Yenilikçi Bilim Etkinlikleri Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 30 ÖEP 6028 Özel Eğitim ve Disiplinlerarası Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 31 ÖEP 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 32 ÖEP 6018 Erken Müdahalede Değerlendirme ve Program Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 33 ÖEP 6016 Sınıf Ortamında Yaratıcılığın Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 34 ÖEP 6008 Üstün Zekâlılar Eğitiminde İleri Matematik Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 35 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 36 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 37 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 38 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 39 ÖEP 6056 Üst biliş ve Üst Bilişe Dayalı Öğretim SEÇMELİ 3 0 0 8
B 40 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 41 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler ZORUNLU 3 0 0 5
B 42 ÖEP 6054 Ev, Okul ve Toplum Temelli Sosyal Becerilerin Desteklenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 43 ÖEP 6044 Özel Eğitimde Proje Temelli Öğretim Programlarının Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 44 ÖEP 6046 Matematikte Yaratıcılık ve Üstün Zeka SEÇMELİ 3 0 0 8
B 45 ÖEP 6048 Özel Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 46 ÖEP 6050 Özel Gereksinimli Bireylerde Okuma Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Bilimsel Dayanaklı Müdahaleler) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 47 ÖEP 6052 Özel Eğitimde Yoğun Davranışsal Müdahaleler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 48 ÖEP 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 49 ÖEP 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakınız.
http://www.edu.edu.tr/DEUWeb/Icerik.php KOD = 13260

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)