DERECE PROGRAMLARI

: İstatistik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İstatistik Bölümü, yüksek lisans programı 1994-1995 yılında kurulmuştur ve 1994-1995 yılında eğitime başlamıştır. Programdan 65 kişi mezun olmuştur.
Bu program, istatistiğin lisans seviyesi üzerindeki kuramsal ve uygulamaya dayalı kavramlarını kullanarak bağımsız olarak veri toplayıp bilgi üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstatistik mezunlarının, diğer disiplinlerde karşılaşılan problemleri istatistiksel bir bakış açısı ile değerlendirip çözüme katkı yapabilmeleri için eğitim olanakları sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

İstatistik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İstatistik bölümü yüksek lisans programının eğitim dili tamamen İngilizcedir. Bu sebeple İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılan yeterlilik ve düzey belirleme sınavını geçmek zorundadır. Derslerin yaklaşık %10 u zorunlu derslerden, geri kalan kısmı ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Bölümde 19 öğretim elemanı bulunmaktadır. Üç adet derslik, iki adet bilgisayar laboratuarı, merkez kütüphane ve genel internet ağı bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Bağımsız olarak çalışma yeterliğine sahip olmak.
2   Değişimin gözlendiği herhangi bir süreci inceleyip bu süreci tanımlamak veya değişim üzerinde etkili olan değişkenleri belirlemek.
3   Uygun yöntemleri kullanarak belirlenen değişkenlerle ilgili veri toplamak.
4   Değişkenlerin olasılık dağılımlarını ve parametrelerini tahmin etmek.
5   Süreç dahilinde yer alan grupları karşılaştırmak.
6   Olaylar ve değişkenler arasında sebep sonuç ilişkileri kurup modelleme yapmak.
7   Süreç girdileri ve çıktıları açısından verimliliği en iyi duruma getirmek.
8   Süreçle ilgili riskleri belirleyip kayıpların azalması için yönlendirici olmak.
9   Çok boyutlu düşünme yeteneğine ve teknik danışmanlık yapma birikimine sahip olmak.
10   Bir yabancı dile hakim, iletişim becerileri gelişmiş ve bilgi teknolojilerinden ileri düzeyde yararlanabilir olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu ve Özel sektörde AR-GE %40
Akademik Kurum %40
Finans ve Sigorta %20

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler.Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 STA 5053 Olasılık ve İstatistiksel Çıkarsama I ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 FBE 5557 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 STA 5098 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 5021 Veri Analizinde İstatistiksel Yazılım SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 STA 5109 Güvenilirlik Teorisi ve Metotları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 STA 5069 Biyoistatistik SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 STA 5071 İstatistiksel Kalite Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 STA 5075 Regresyon Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 STA 5079 Lojistikte Yöneylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 STA 5083 Kesikli Optimizasyon SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 STA 5091 Finans Matematiği SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 STA 5093 Matematiksel Modelleme ve Doğrusal Optimizasyon SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 STA 6001 İleri İstatistiksel Çıkarım - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 STA 6003 İleri Olasılık Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 STA 6007 İleri Örnekleme Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 STA 6011 Çok Değişkenli Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 STA 6043 Optimizasyon Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 STA 6045 Hayat Sigortaları - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 STA 6051 Dinamik Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 STA 6053 Sezgisel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 18 STA 5023 Kategorik Veri Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 STA 5025 İstatistiksel Yöntemlerin Güç Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 20 STA 6015 İstatistikte Veri Madenciliği Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 STA 5095 İstatistiksel Süreç Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 7
G 22 STA 5013 Toplam Kalite Yönetimi ve Denetleme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 23 STA 5015 Stokastik Süreçler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 24 STA 5005 Bilimsel Araştırmalarda Uygulamalı İstatistik SEÇMELİ 4 0 0 7
G 25 STA 5009 Örnekleme ve Anket Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 26 STA 5007 Yeniden Örnekleme Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 27 STA 5027 Finansta İstatistiksel Bağımlılık Kavramı ve Kopula Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 28 STA 6009 Regresyonda Etkinin Belirlenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 29 STA 6013 Zaman Serisi için Asimptotik Teori SEÇMELİ 3 0 0 8
G 30 STA 5031 Doğrusal İstatistiksel Modeller SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 STA 5107 Meta Analiz SEÇMELİ 3 0 0 8
G 32 STA 5105 Doğrusal Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 33 STA 5103 Hesaplamalı İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 8
G 34 STA 5101 R ile Açıklayıcı Veri Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 35 STA 5059 İstatistiksel Araştırma Metotları I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5056 Olasılık ve İstatistiksel Çıkarsama II ZORUNLU 3 0 0 9
B 2 STA 5096 Yüksek Lisans Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5054 Parametrik Olmayan İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 STA 5112 Makine Öğrenmesinde İstatistiksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 STA 5060 İstatistiksel Araştırma Metotları II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 STA 5068 İstatistiksel Deney Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 STA 5074 Kalite Yönetiminde Altı Sigma SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 STA 5078 Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 STA 5082 Oyun Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 STA 5084 Serim Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 STA 5086 Envanter Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 STA 5088 İstatistiksel Simülasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 STA 5094 Hasar Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 STA 6002 İleri İstatistiksel Çıkarım - II SEÇMELİ 3 0 0 9
B 13 STA 6004 İleri İstatistiksel Deney Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 STA 6046 Hayat Sigortaları - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 STA 6052 Matematiksel Risk Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 STA 5012 Doğrusal Olmayan Optimizasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 STA 5024 Alternatif Regresyon Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 STA 6016 Esnek Hesaplama Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 STA 5026 Dayanıklı Kestirim Yöntemleri ve Hipotez Testi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 STA 5032 İleri İstatistiksel Kalite Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 STA 5090 Kalite Yönetiminde Özel Teknikler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 STA 5104 Kuyruk Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 STA 5102 Karar Kuramı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 STA 6018 İleri Stokastik Süreçler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 STA 5106 Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 STA 6054 İleri Zaman Serisi Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 STA 5108 Sıralı Rassal Değişkenler SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 STA 5110 Yaşam Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 29 STA 5058 Çok Değişkenli İstatistik SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5099 Yüksek Lisans Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Burcu Hüdaverdi
E-Posta :istatistik@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 - 3018510
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Tınaztepe Kampüsü
35390 Buca / İzmir