DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı 2016 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımızda Biyotıp ve Sağlık Teknolojilerinin değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek lisans programı 2020-2021 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diplomasına sahip olmak; ilgili alanlarda Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (ALES) en az 55 veya Tıpta Uzmanlık Sınavı ndan (TUS) en az 50 puan almış olmak; yabancı dil sınavlarından (YDS/YÖKDİL) en az 50 veya TOEFL/IELTS vb. sınavlardan eşdeğer puan almış olmak veya Enstitü nün yabancı dil sınavında başarılı (en az 55 puan almış) olmak ve Enstitü nün ilgili alanlardaki bilim sınavında başarılı (en az 65 puan almış) olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı 2021 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, biyotıp, sağlık teknolojileri, biyoinformatik ve biyomühendislik gibi alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararası bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Öğrenciler diğer anabilim dalları ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Biyotıp, sağlık teknolojileri, biyoinformatik ve biyomühendislik alanındaki temel bilgileri edinme
2   In vitro, in vivo, in silico ve klinik araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiye sahip olma
3   Temel sağlık teknolojileri, biyoinformatik ve biyomühendislik tekniklerini kullanabilme
4   Hipotez oluşturma ile sonuçların son sunumu arasındaki araştırma sürecini anlama
5   Gözlemlerden test edilebilir araştırma soruları üretebilmek
6   Literatür tarama, bir araştırma projesi yürütme, verileri kaydetme ve analiz etme
7   Belirli bir alanda ilgili tüm ulusal / uluslararası / mesleki, etik ve yasal düzenlemeleri bilmek ve uygulamak
8   Sözlü ve yazılı sunum da dahil olmak üzere etkili iletişim becerileri gösterme

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek lisans derecesi, derece sahibinin doktora çalışmaları yapmasına olanak tanır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her yarıyıl Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı nın 1 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5021 Moleküler Hücre Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 2 BST 5014 Sağlık Bilimlerinde Omik Teknolojilerine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 MBG 5031 Moleküler Biyolojide Laboratuar Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 9
G 4 MBG 5023 Protein Biyokimyası ve Biyoteknoloji SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 MBG 5033 Biyomateryaller ve Doku Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 MBG 5034 Görüntüleme İlkeleri ve Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 9
G 7 BST 5001 Biyotıp'a Giriş SEÇMELİ 3 0 0 12
G 8 BST 5002 Moleküller Modellemeye Giriş SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 BST 5003 Biyotıp Bilimindeki Lazerler SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 BST 5004 Çip Üstü Laboratuvar Sistemlerinin Biyotıpta Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 9
G 11 BST 5005 Biyomedikal İnformatik SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 BST 5006 Biyoinformatik İçin Python ve Unix SEÇMELİ 3 0 0 12
G 13 BST 5007 Hesaplamalı Biyolojiye Giriş SEÇMELİ 3 0 0 9
G 14 BST 5008 Hesaplamalı Biyoloji için Matematik ve Lineer Cebir SEÇMELİ 3 0 0 9
G 15 BST 5009 Genel Biyoproses SEÇMELİ 3 0 0 9
G 16 BST 5010 Ayırma Saflastırma SEÇMELİ 3 0 0 9
G 17 BST 5011 Biyotaklit Mühendisligi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 18 BST 5012 Gen Düzenleme Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 9
G 19 BST 5013 Gen ve Hücre Terapisi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 20 MBG 5025 Biyoinformatiğe Giriş SEÇMELİ 2 2 0 9
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BST 5098 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MBG 5096 Seminer ZORUNLU 0 3 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BST 5099 Tez Çalısması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BST 5099 Tez Çalısması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 ara sınav, 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi, zorunlu ve seçmeli derslerden en az 21 kredi, uzmanlık alanı, seminer ve araştırma tezini minimum 4, maksimum 6 yarıyılda başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Gökhan Karakülah
gokhan.karakulah@deu.edu.tr