DERECE PROGRAMLARI

: İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016 yılında Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. Programın amacı, Hukukun temeli olan insan haklarını teorik ve uygulamalı olarak kavramış; evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, insan haklarını müstakil ve bütün olarak değerlendirebilen, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karsılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, bireyleri ve toplumu hukukî konularda, insan hakları yargısı çerçevesinde aydınlatabilme, becerisine sahip uzman hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016 yılında Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. Programın amacı, Hukukun temeli olan insan haklarını teorik ve uygulamalı olarak kavramış; evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, insan haklarını müstakil ve bütün olarak değerlendirebilen, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karsılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, bireyleri ve toplumu hukukî konularda, insan hakları yargısı çerçevesinde aydınlatabilme, becerisine sahip uzman hukukçular yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan Hakları Hukukunun ve insan hakları yargısının temel prensiplerine ileri düzeyde hakimdir.
2   Ögrenmeyi ögrenme becerileri ve elestirel düsünceyle ileri düzey çalısmaları bagımsız olarak yürütebilecegini gösterebilir.
3   Ulusal ve uluslararası alanda insan hakları düsüncesini analiz edebilir ve gelistirebilir.
4   İnsan Haklarının uluslararsı düzeyde korunmasına ilişkin ileri düzeyde bilgi sahibidir.
5   Hukuki sorunların ve uyusmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi (yöntembilim) bilgisine sahiptir.
6   İnsan Hakları Hukukunun Türk hukuku üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
7   Temel haklar, hukukun genel ilkeleri ve insan hakları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.
8   İnsan hakları hukuku ve ilgili alanlara iliskin güncel gelismeler konusunda fikir sahibidir.
9   Alanının gerektirdigi düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilisim ve iletisim teknolojilerini kullanabilir.
10   Devletin temel haklara müdahale yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına iliskin hukuki asamaları çesitli boyutları ile inceleyebilir.
11   Ulusal ve uluslararası hukukta kabul edilen haklar ve özgürlükler sisteminin kamusal alanda islerliginin saglanması bakımından söz konusu hakların siyasal, sosyal, kültürel, yönetsel, çevresel veya hukuksal açılardan herhangi biri ile iliskilendirilmesini yapabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yargı görevlileri

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam 3 zorunlu (1 tane birinci dönem, 2 tane üçüncü dönem), 12 seçimlik ders almalıdırlar. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 INS 7111 Hukuk Metodolojisi ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNS 7113 İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 İNS 7117 Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Ceza Hukukunun Rolü SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 İNS 7121 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 İNS 7115 Temel Hak ve Hürriyetlerin Vergilendirme Yoluyla Sınırlandırılması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 İNS 7119 İnsan Haklarının Evrenselliği ve Kültürel Görecelilik SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 7000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 İNS 7199 Dönem Projesi ZORUNLU 0 1 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNS 7218 Türkiye'de Yabancıların Sahip Olduğu Hak ve Özgürlükler SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 İNS 7220 Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 İNS 7222 Türkiye'de İnsan Hakları Alanındaki Kurum ve Kurulların Yapısı ve İşlevi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 İNS 7224 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 İNS 7226 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesi Çerçevesinde İşkence Yasağı SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 İNS 7238 Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Ceza Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 İNS 7230 Uluslararası İnsancıl Hukuk SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 İNS 7232 Hukuk Deveti ve İnsan Hakları SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 İNS 7234 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6 Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 İNS 7236 Düşünceyi Açıklama Hürriyetinin Yasal Unsurları SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 İNS 7228 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Din ve İnanç Özgürlüğü SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (85 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Oğuz.Sancakdar
Tel: 16140
e-posta: oguz.sancakdar@deu.edu.tr