DERECE PROGRAMLARI

: Özel Hukuk Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1982 yılında faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli gelişmeyi kendine amaç edinerek, hedefi evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktır. Özel hukuk Yüksek lisans programı, lisans döneminde elde edilen temel üzerinde uzmanlaşmayı, derinleşmeyi ve araştırma yeteneğinin gelişmesini amaçlayan bir program olarak açılmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilimdalı bünyesinde açılan bu programda özel hukukun temel kavramlarına ilişkin dersler verilmektedir.

Kazanılan Derece

Özel Hukuk, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, hukukun kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim yüksek düzeyde hukukçu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada, araştırmaya dayalı bir eğitim süreci sonucunda, ulusal ve uluslar arası gelişmeler takip edilerek, değerlendirilecektir. Hukuki sorun ve uyuşmazlıkların tespit edilerek çözümlenmesini sağlayan bir birikim hedeflenmektedir. Bu eğitim sonucu, hukuki muhakeme yetisiyle donatılmış, eleştirel düşünme ve bireyleri ve toplumu hukuki konularda aydınlatabilme yeteneği de geliştirilecektir. Uluslararası akademik platformlarda bilimsel çalışma yapıp, görüş ve bildiri de sunabilen uluslararası düzeyde hukukçu yetiştirilmesi de temel hedeflerdendir.Bu program kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Usul Hukuku gibi özel hukukun temel alanlarına ilişkin dersler verilmektedir. Her yarım dönem öğrencilere alınması zorunlu olan ders sayısının iki katı oranında ders sunulmaktadır. Öğrenciler yukarıda belirtilen alanlara ilişkin olarak kendilerine sunulan dersler arasında seçim yapmaktadırlar. Bu sayede öğrencilere istedikleri alanda çalışabilme ve uzmanlaşabilme imkanı tanınmış olmaktadır.Bu programdaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonuna kadar, yüksek lisans sürecinin her aşamasında öğrenciye rehberlik etmesi amacıyla, öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı atanır.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans düzeyinde elde etmiş olduğu bilgileri uzmanlık düzeyinde derinleştirir.
2   Özel hukuk alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değrendirerek ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütme yetkinliğine sahiptir.
3   Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
4   Özel hukuk alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmıştır.
5   Özel hukuk alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözme becerisine sahiptir.
6   Özel hukuk alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliğine sahiptir.
7   Özel hukuk alanına ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilmek, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer almak ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahiptir.
8   Özel hukuk alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme ve bunları öğretme ve denetleme yetkinliğine sahiptir.
9   Sosyal ilişkileri ve bunlarla ilgili normları eleştirme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değişmesi için girişimde bulunma yetkinliğine sahiptir.
10   Özel hukuk alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülemeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme yetkinliğine sahiptir.
11   Özel hukuk alanıyla ilgili düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirir.
12   Özel hukuk alanına yenilik getiren ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanabilir nitelik taşıyan yayınlarla alana katkıda bulunur.
13   Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14   Ekipler halide çalışabilme ve liderlik yapabilme becerilerini kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktoraya başvurabilmek suretiyle akademik alanda ilerleme sağlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programında, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz kredi olması şartıyla, en az sekiz ders alınması mecburiyeti vardır. Derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Aşağıda özel hukuk yüksek lisans programı için öğrencilerin alabileceği zorunlu ve seçmeli dersler ve bunların kredilerine ilişkin tablo verilmiştir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZH 5043 Hukuk Metodolojisi ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZH 5015 Anonim Ortaklıklarda Denetim SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 ÖZH 5101 Ücretin Korunması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÖZH 5049 İşin Düzenlenmesi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ÖZH 5053 Millletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 ÖZH 5061 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Sözleşme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 ÖZH 5063 İnşaat Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖZH 5071 Yeni Kira Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 ÖZH 5073 Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması ve Tenfizi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 ÖZH 5075 Muris Muvazaası ve Tenkis Davası SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 ÖZH 5077 Milletlerarası Taşınır Mal Satımı Sözleşmesi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 ÖZH 5083 Limited Ortaklıklarda Ortakların Hukuki Durumu SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 ÖZH 5091 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 ÖZH 5093 Türk Borçlar Kanununa Göre Borç İlişkilerinde Özel Durumlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 ÖZH 5095 Deniz İcra Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 ÖZH 5097 Bireysel ş Hukukunun Güncel Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 ÖZH 5025 Sağlık Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ÖZH 5198 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 ÖZH 5196 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZH 5088 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 ÖZH 5138 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 ÖZH 5092 Türk Özel Hukukunun Temelleri (İng) SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 ÖZH 5094 Milletlerarası Adli Yardım SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 ÖZH 5100 Yeni TTK'ya Göre Şirketler Topluluğu Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 ÖZH 5104 Kefalet Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 ÖZH 5106 Milletlerarası Tahkim SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 ÖZH 5110 Tüketici Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 ÖZH 5112 UNIDROIT Prensiplerinin Milletlerarası Ticari Sözleşmelere Uygulanması SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 ÖZH 5120 Yeni Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulanması SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 ÖZH 5130 İşçinin Özel Hayatının ve Kişisel Verilerinin Korunması SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 ÖZH 5132 Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Yargılama Hukuku Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 ÖZH 5134 Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Taraflar SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 ÖZH 5136 Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 15 ÖZH 5090 Sorumluluk Hukuku (alm) SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZH 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZH 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. A.Murat AYDOĞDU
e-posta: maydogdu1970@gmail.com