DERECE PROGRAMLARI

: Endüstri Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesine bağlanmıştır. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesine alınmıştır. Bölümde Türkçe örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Öğrencilere tercihine bağlı hazırlık yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü programlar yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim programlarının dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Endüstri Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, Ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, zorunlu stajlarını (Atölye Eğitimi, Üretim Stajı ve Yönetim Stajı) belirtilen sürede ve özellikte tamamlayan ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Endüstri Mühendisliği lisans programının amacı, mezunlarına insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımını, planlamasını, analizini, iyileştirilmesini ve yönetilmesini gerçekleştirebilecek yetkinlikte alanında lider mezunlar vermektir. Endüstri Mühendisliği Bölümü toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, ekonominin ve sanayinin gereksinimlerine ve değişimlerine uyum yeteneği olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası işbirliğine yatkın, yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan Endüstri Mühendisleri yetiştirmeyi hedefleyen bir öğretim planı yürütmektedir.

Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de endüstri mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Eğitim planında yöneylem araştırması, üretim yönetimi, iş etüdü ve insan faktör mühendisliği, benzetim gibi zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Bölüm eğitim programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MÜDEK) başvurusu bulunmaktadır. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler Makina Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve Makina Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği alanlarında Yandal Programını tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci bir dalda sertifika verilmektedir.

Bölümde eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi için Üretim Sistemleri, İş Etüdü ve Ergonomi, Zeki Optimizasyon ve Karar Verme ve ERP Laboratuvarları mevcuttur. Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı ve FARABİ programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Endüstri Mühendisliği, Temel Bilimler, Bilişim Teknolojileri, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2   Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3   Maliyet, çevre, sürdürebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık ve güvenlik sorunları gibi gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında, modern tasarım yöntemlerini uygulayarak, karmaşık ürün, süreç, iş, sistem tasarımı yapma, geliştirme, uygulama ve iyileştirme becerisi.
4   Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5   Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9   Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10   Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11   Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Mezunların İstihdam Profilleri

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları sanayi, hizmet ve kamu sektöründe sistemlerin daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için istihdam edilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler. Çalışma konuları arasında yöneylem araştırması, operasyonlar yönetimi, sistem modelleme, üretim planlama, benzetim, bilişim teknolojileri, finansman, veri analitiği, yapay zeka, lojistik ve tedarik zinciri modelleme, proje yönetimi, kalite yönetimi, bakım ve güvenilirlik sistemleri ve stok yönetimi sayılabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğretim planında, 5. yarıyıldan itibaren Bölüm Seçmeli dersleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerin fakülte bünyesinde alabileceği Sosyal ve Teknik Seçmeli dersler de bulunmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 END 1105 İNGİLİZCE İLETİŞİM ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 FİZ 1103 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 4
G 4 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 KİM 1115 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 4
G 6 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 7 MAK 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 4 0 0 4
G 8 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 9 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1007 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 Beden Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 Halk Oyunları SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 Müzik SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 END 1204 TEKNİK İNGİLİZCE ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 END 1206 MÜHENDİSLER İÇİN EKONOMİ ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 6 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MAK 1021 ATÖLYE EĞİTİMİ(4 HAFTA) ZORUNLU 3 3 0 2
B 8 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 9 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 END 2100 ÜRETİM STAJI STAJ 0 0 0 3
G 2 END 2303 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 END 2307 MALİYET ANALİZİ VE FİZİBİLİTE ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 END 2311 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA UYGULAMALARI ZORUNLU 3 1 0 5
G 5 MAK 2325 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 MMM 2011 MALZEME BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 2300 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE MEKANSAL DEĞERLENDİRMELERE GİRİŞ ERASMUS 2 1 0 5
G 2 ERA 2301 ÇEVRESEL KONULAR, ÖNCELİKLER VE SORUNLAR ÜZERİNE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRMELERİ ERASMUS 3 0 0 5
G 3 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SOSYAL SEÇMELİ 1 2 0 4
G 6 GÇD 1001 Gönüllülük Çalışmaları SOSYAL SEÇMELİ 1 2 0 4
G 7 İHD 1001 İnsan Hakları SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 4
G 8 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 MSİ 2071 HALK OYUNLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ELK 2081 ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK MAKİNALARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 END 2404 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 END 2408 FİNANSMAN VE MUHASEBE ZORUNLU 4 0 0 6
B 4 END 2410 SİSTEM VE MATEMATİKSEL MODELLEMEYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 END 2412 BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ ZORUNLU 4 0 0 6
B 6 MAK 3029 İMAL USULLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 2302 MÜHENDİSLİK YAPILARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR DİZAYNI ERASMUS 2 1 0 5
B 2 ESE 2070 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MSİ 2070 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 END 3513 İŞ ETÜDÜ VE İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU 3 1 0 6
G 2 END 3515 ÜRETİM YÖNETİMİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 END 3517 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI ZORUNLU 4 0 0 6
G 4 END 3519 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I ZORUNLU 4 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 END 3903 ENVANTER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 END 3905 LOJİSTİK SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 END 3907 MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 END 3909 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 END 3911 MODERN FİNANS TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 END 3915 TAMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 END 3923 SERVİS SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 END 3925 İŞ VE İŞL. HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 END 3929 İŞLETME EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 END 3931 YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 END 3933 KONTROL SİSTEMİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 12 END 3936 ENERJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 13 END 3941 VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 14 ETE 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
G 15 ETE 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
G 16 ETE 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
G 17 IND 3905 LOJİSTİK SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 18 IND 3907 MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 19 IND 3915 TAMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 20 IND 3923 SERVİS SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 21 IND 3931 YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 22 IND 3941 VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 END 3100 YÖNETİM STAJI STAJ 0 0 0 2
B 2 END 3614 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 END 3616 SİSTEM SİMÜLASYONU ZORUNLU 3 1 0 5
B 4 END 3618 KALİTE PLANLAMA VE KONTROL ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 END 3620 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 END 3902 ENDÜSTRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 END 3906 LOJİSTİK OPERASYONLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 END 3908 BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK İMALAT SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 END 3912 STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 END 3922 YALIN ÜRETİM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 END 3926 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 END 3928 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 END 3930 BİLGİ TABANLI SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 END 3932 MONTAJ VE DEMONTAJ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 END 3934 İŞ SÜRECİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 END 3938 YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİDE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 END 3942 İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR İLE ANALİZLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 ETE 3018 MODERN MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 14 ETE 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 15 ETE 3042 TIBBİ CİHAZLARDA TEST, KONTROL VE KALİBRASYON TEKNİK SEÇMELİ 3 2 0 6
B 16 IND 3906 LOJİSTİK OPERASYONLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 17 IND 3930 BİLGİ TABANLI SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 18 IND 3934 İŞ SÜRECİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 19 IND 3936 ENERJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 20 IND 3938 YAPAY ZEKA VE ENDÜSTRİDE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 21 IND 3942 İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR İLE ANALİZLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 22 MTH 3501 TEMEL SİBER GÜVENLİK TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 23 MTH 3502 BİLGİ AĞLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 24 MTH 3503 KUANTUM HESAPLAMAYA GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 25 MTH 3506 PARDUS VE LIBREOFFICE EĞİTİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 26 MTH 3507 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 27 MTH 3508 TEMEL JAVA VE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 28 MTH 3606 PARDUS VE LIBREOFFICE EĞİTİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 29 MTH 3607 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 30 MTH 3608 TEMEL JAVA VE NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 31 MTS 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 32 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 33 MTS 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 34 MTS 3037 MÜHENDİSLER İÇİN GENEL FİZİKİ COĞRAFYA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 35 MTS 3038 MÜHENDİSLİK VE YERYÜZÜ YAPILARININ GLOBAL NAVİGASYON UYDU SİSTEMLERİ (GNSS) İLE İZLENMESİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 36 MTS 3039 YERBİLİMLERİ TARİHİ VE FELSEFESİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 37 MTS 3042 TIBBİ CİHAZLARDA TEST, KONTROL VE KALİBRASYON TEKNİK SEÇMELİ 3 2 0 6
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 END 4703 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 END 4711 TESİS TASARIMI VE MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 END 4715 MODERN ÜRETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 END 4717 SEMİNER ZORUNLU 0 4 0 5
G 5 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 END 4903 KESİKLİ OPTİMİZASYON MOD. VE ALGORİTMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 END 4905 SİMÜLASYON VE ENDÜSTRİDE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 END 4907 KESİKLİ OLAY SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 END 4915 RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 END 4917 END. MÜH. KANTİTATİF TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 IND 4903 KESİKLİ OPTİMİZASYON MOD. VE ALGORİTMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 IND 4907 KESİKLİ OLAY SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 IND 4915 RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 IND 4917 END. MÜH. KANTİTATİF TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 IND 4919 HESAPLAMALI ZEKAYA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 IND 4920 ERGONOMİK DEĞERLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 12 IND 4921 GELİR YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 END 4804 TEDARİK VE SERVİS SİSTEMLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 2 END 4806 YENİ ÜRÜN-İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 END 4894 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 10
B 4 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 END 4902 TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 END 4910 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMADA SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 END 4912 SÜRDÜREBİLİRLİĞİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 END 4914 KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 END 4916 ÜRETİM ÇİZELGELEME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 END 4918 HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 ERA 4800 SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ ERASMUS 3 0 0 5
B 8 IND 4902 TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 IND 4910 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMADA SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 IND 4912 SÜRDÜREBİLİRLİĞİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 IND 4916 ÜRETİM ÇİZELGELEME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 IND 4918 HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3030 SULAK ALANLAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans , Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasalarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu 1,00 / 4,00. Mezuniyet notu ise 2,00 / 4,00'dır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, zorunlu stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 / 4,00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Şeyda Ayşe Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35397, Izmir-Turkiye
Telefon : + 90-232-3017601
Fax: + 90-232-3017608
e-mail: seyda.topaloglu@deu.edu.tr