DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Özel Eğitim Anabilim Dalı 2007 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Özel eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
2   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme
4   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
6   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma
7   Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma

Mezunların İstihdam Profilleri

Özel Eğitim Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel özel eğitim merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 6 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 12 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 21 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 36/151 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5095 Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 ÖEP 5123 Yürütücü İşlevler ve Çalışma Belleği SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 ÖEP 5075 Üstün Zekalılar Eğitiminde Öğretim Modelleri I: Analitik Düşünce Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ÖEP 5091 Zeka ve Yaratıcılık Kuramları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÖEP 5093 Özel Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ÖEP 5097 Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocuklarda Değerlendirme ve Oyun Temelli Etkinlikler Planlama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ÖEP 5101 Özel Gereksinimli Bireylerde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 ÖEP 5103 Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma Yaklaşımları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 ÖEP 5107 Otizmli Bireylerde Dil ve İletişim Becerileri ve İlgili Müdaheleler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 ÖEP 5109 Üstün Zekalılarda Disiplinler Arası Öğretim Tasarımları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ÖEP 5113 Erken Çocukluk Özel Eğitimi Araştırmaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÖEP 5115 Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler için Materyal Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ÖEP 5117 Özel Eğitimde Proje Yaklaşımı ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 ÖEP 5119 Özel Gereksinimli Bireylerle Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 ÖEP 5121 Özel Gereksinimli Bireylere Akademik Olmayan Becerilerin Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 EBE 5037 Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5040 Özel Eğitim Uygulamaları ZORUNLU 0 4 0 7
B 2 ÖEP 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5088 Özel Gereksinimli Bireyler İçin Sanat Eğitimi SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 ÖEP 5118 Yürütücü İşlev ve Çalışma Belleği Performansının Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 ÖEP 5076 Özel Eğitimde Yaratıcı Drama SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 ÖEP 5082 Özel Eğitimde Aile Eğitimi, Aile Katılımı ve Ailelerle İşbirliği SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 ÖEP 5084 Önleyici Sınıf Yönetimi ve Davranış Değiştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÖEP 5090 Üstün Zekalılar İçin Bilim Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 ÖEP 5092 Öğrenme Güçlüklerinde (Ö.Ö.B ve D.E.H.B) Eğitim ve Sağaltım Yaklaşımları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 ÖEP 5094 Üstün Zekalılar Eğitiminde Öğretim Modelleri II: Yaratıcı Düşünme Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ÖEP 5102 Tek Denekli Araştırma Desenleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 ÖEP 5106 Özel Eğitim Sınıfları için Bilim Etkinlikleri Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 ÖEP 5108 Üstün Zekalılarda Matematik Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 ÖEP 5110 Özel Eğitim Anaokulu Program ve Uygulamalarının Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 ÖEP 5112 Doğal Öğretim Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 ÖEP 5114 Özel Gereksinimli Bireylerde Sosyal Uyum Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 ÖEP 5116 Özel Gereksinimli Bireylerde Gençlik ve Yetişkinlik Dönemi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 17 ÖEP 5020 Özel Eğitimde Değerlendirme Aracı Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
AKTS/DE Koordinatörleri:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr