DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı 2020 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımızda Biyotıp ve Sağlık Teknolojilerinin değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek lisans programı 2020-2021 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 55 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 105 AKTS karşılığı ders alması (3 AKTS seminer 21 AKTS uzmanlık alanı dahil) ve 135 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı 2020-2021 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, Biyotıp, Sağlık Teknolojileri, Biyoinformatik ve Biyomühendislik gibi alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararası bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Biyotıp, sağlık teknolojileri, biyoinformatik ve biyomühendislik alanındaki bilgileri edinme
2   In vitro, in vivo, in silico ve klinik araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahip olma
3   Temel sağlık teknolojileri, biyoinformatik ve biyomühendislik tekniklerini kullanabilme
4   Hipotez oluşturma dan sonuçların son sunumuna kadarki tüm araştırma sürecini anlama
5   Gözlemlerden test edilebilir araştırma soruları üretebilmek
6   Literatür tarama, bir araştırma projesi yürütme, verileri kaydetme ve analiz etme
7   Belirli bir alanda ilgili tüm ulusal / uluslararası / mesleki, etik ve yasal düzenlemeleri bilmek ve uygulamak
8   Sözlü ve yazılı sunum da dahil olmak üzere etkili iletişim becerileri gösterme

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 BST 6005 Biyolojik Uygulamalar İçin Yapay Zeka SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 2 BST 6018 Gen Regülasyonu Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 3 BST 6017 Kök Hücreler ve Rejenerasyon SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 4 BST 6016 Omik Teknolojilerinde İleri Konular SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 5 BST 6015 Genomik Tıpta İleri Konular SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 6 BST 6014 Biyomedikal Optikte Gelişmeler SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 7 BST 6013 Optik Eş-Fazlı Tomografideki Gelişmeler SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 8 BST 6012 Genom Mühendisliğinin Biyotıpta Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 9 BST 6011 Asagıda Yukarıya Doku Mühendsiliğinde Birleştirme Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 10 BST 6001 Biyotıp ve Saglık Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 15
Z 11 BST 6003 İleri Arastırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 15
Z 12 BST 6002 Biyolojik Verilerin Entegrasyonu SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 13 BST 6004 Sistem Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 14 BST 6019 Kromatin ve Transkripsiyon SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 15 BST 6006 Moleküler Makineler SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 16 BST 6007 Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 17 BST 6008 Moleküler Biyofizik SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 18 BST 6009 Hesaplamalı Genomik SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 19 BST 6010 Kök Hücre Mikro Çevresi Biyomühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 12
G 20 MBG 6102 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 3
Z 21 MBG 6111 Genom Düzenleme Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 22 MBG 6112 Biyoinformatik Veritabanları SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 23 MBG 6108 Genom Bilimlerinde İleri Laboratuvar Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 24 MBG 6133 Biyoinformatikte Veri Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 12
Z 25 MBG 6114 Yüksek Hacimli Genomik Veri Analizi SEÇMELİ 3 0 0 12
B 26 BST 6098 Uzmanlık Alanı UZMANLIK 0 3 0 21
G 27 MBG 6096 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 28 BST 6099 Tez Çalısması TEZ 0 0 0 135

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 (/100) almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Gökhan Karakülah
gokhan.karakulah@deu.edu.tr