DERECE PROGRAMLARI

: Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2016 yılında YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımızda Moleküler Biyoloji ve Genetik in değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek lisans programı 2016-2017 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diplomasına sahip olmak; ilgili alanlarda Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (ALES) en az 55 veya Tıpta Uzmanlık Sınavı ndan (TUS) en az 50 puan almış olmak; yabancı dil sınavlarından (YDS/YÖKDİL) en az 50 veya TOEFL/IELTS vb. sınavlardan eşdeğer puan almış olmak veya Enstitü nün yabancı dil sınavında başarılı (en az 55 puan almış) olmak ve Enstitü nün ilgili alanlardaki bilim sınavında başarılı (en az 65 puan almış) olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programının amacı, moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji ve ilgili alanlarda temel ve güncel kuramsal ve laboratuvar bilgisine sahip olan, temel laboratuvar teknik becerilerini kazanmış, tez araştırmaları için gerekli beceriler yönünden donatılmış bireyler yetiştirmektir. Programda öğrencilerin analiz, sentez yapma, değerlendirme, veri toplama ve bilimsel metodoloji ve bilimsel iletişim gibi konularda eğitilmesi hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki temel bilgileri edinme
2   In vitro, in vivo ve klinik araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiye sahip olma
3   Temel moleküler biyoloji ve genetik tekniklerini kullanabilme
4   Hipotez oluşturma ile sonuçların son sunumu arasındaki araştırma sürecini anlama
5   Gözlemlerden test edilebilir araştırma soruları üretebilmek
6   Literatür tarama, bir araştırma projesi yürütme, verileri kaydetme ve analiz etme
7   Belirli bir alanda ilgili tüm ulusal / uluslararası / mesleki, etik ve yasal
8   Sözlü ve yazılı sunum da dahil olmak üzere etkili iletişim becerileri gösterme

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek lisans derecesi, derece sahibinin doktora çalışmaları yapmasına olanak tanır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 120 AKTS nin 60 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Eğitim süresince toplam 60 AKTS yi iki yarıyılda derslerden tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5021 Moleküler Hücre Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 2 MBG 5041 Biyomedikal Optik Görüntülemeye Giriş SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 MBG 5024 Temel İmmünoloji SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 MBG 5025 Biyoinformatiğe Giriş SEÇMELİ 2 2 0 9
G 5 MBG 5026 Temel Sinirbilim SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 MBG 5027 Mikrorganizma Genetik ve Genomiği SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 MBG 5028 Kanser Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 MBG 5030 Gelişim Biyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 MBG 5031 Moleküler Biyolojide Laboratuar Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 9
G 10 MBG 5023 Protein Biyokimyası ve Biyoteknoloji SEÇMELİ 3 0 0 9
G 11 MBG 5033 Biyomateryaller ve Doku Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 MBG 5034 Görüntüleme İlkeleri ve Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 9
G 13 MBG 5032 Doku Tamiri ve Yenilenme SEÇMELİ 3 0 0 9
G 14 MBG 5035 R ile Biyoinformatik Programlama SEÇMELİ 3 0 0 9
G 15 MBG 5036 Transkriptom Veri Analizi SEÇMELİ 3 0 0 9
G 16 MBG 5037 Yapısal Biyolojiye Giriş SEÇMELİ 3 0 0 9
G 17 MBG 5038 Matematiksel Modellemeye Giriş: Yapısal Biyoloji Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 9
G 18 MBG 5039 Alt Akım İşlemleri SEÇMELİ 3 0 0 9
G 19 MBG 5040 Biyoproses Mühendisliğine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 9
G 20 MBG 5022 Genetik ve Genom Bilimleri SEÇMELİ 3 0 0 9
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBG 5198 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 MBG 5096 Seminer ZORUNLU 0 3 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBG 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBG 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav, 1 final sınavı, 1 bütünleme sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75/100 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi, zorunlu ve seçmeli derslerden en az 21 kredi, uzmanlık alanı, seminer ve araştırma tezini minimum 4, maksimum 6 yarıyılda başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Güneş ÖZHAN
gunes.ozhan@deu.edu.tr