DERECE PROGRAMLARI

: İş Makineleri Operatörlüğü

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. İş Makineleri Operatörlüğü Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İş Makineleri Operatörlüğü alanında ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi ve makine zabitliği bölümünden mezun olanlar İş Makineleri Operatörlüğü Programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli YGS-1 puanı almaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İş Makinaları Operatörlüğü Programının temel amacı, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışacak tekniker düzeyinde ara insan gücü yetiştirmektir. İş Makinaları Operatörlüğü teknikeri, temel üretim konusunda yeterli bilgiye sahip sanayide kullanılan sistem ve teknolojiyi tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2   Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3   Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
4   Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
5   Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
6   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
7   İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
8   Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
9   Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilmek.
10   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
11   Girişimcilik, organizasyon becerisi ve halk/müşteri ile iyi iletişim kurma becerisi.
12   Kendi kendine öğrenme ve bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi.
13   Tek başına ve çeşitli sınırlamalar altında çalışma becerisi.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar İş Makinesi Operatörü unvanı her alanda istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 26 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 90/30 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 BRG 1003 FİZİK ZORUNLU 2 1 0 3
G 3 İSM 1007 İŞ MAKİNELERİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 7
G 4 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 İSM 1009 TEKNİK RESİM ZORUNLU 3 1 0 6
G 8 BRG 1001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 BRG 1002 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 İSM 1102 MESLEKİ UYGULAMA (STAJ) STAJ 0 0 0 10
B 6 İSM 1004 MÜHENDİSLİK BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 İSM 1002 İŞ MAKİNELERİ II ZORUNLU 4 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSM 2035 MUKAVEMET ZORUNLU 2 1 0 4
G 2 İSM 2033 HİDROLİK - PNÖMATİK ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 İSM 2029 MAKİNE BİLİMİ VE ELEMANLARI ZORUNLU 2 1 0 5
G 4 İSM 2037 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSM 2011 MALZEME TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 İSM 2013 ÖLÇME TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 BRG 2001 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 İSG 2001 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 1 0 3
G 5 İSM 2025 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM SEÇMELİ 2 1 0 3
G 6 İSM 2023 POMPALAR VE KOMPRESÖRLER SEÇMELİ 2 1 0 3
G 7 İSM 2021 MOTOR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 1 0 3
G 8 İSM 2019 OTOMOTİV ELEKTRİĞİ VE ELEKTRONİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 3
G 9 İSM 2017 İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
G 10 İSM 2015 SERVİS DONANIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 İSM 2027 DİZEL MOTORLAR TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSM 2020 İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İSM 2004 İŞ MAKİNELERİ BAKIM ONARIMI ZORUNLU 2 1 0 4
B 3 İSM 2002 İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 İSM 2024 YAKITLAR VE YAĞLAR ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 2022 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İSG 2002 AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 İSM 2022 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 İSM 2016 MEKANİZMA TEKNİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 6 İSM 2014 TRANSPORT TEKNİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 7 İSM 2018 SERVO VE ORANSAL KONTROL SEÇMELİ 2 1 0 3
B 8 İSM 2010 İŞ MAKİNELERİ ELEKTRİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 9 İSM 2008 İŞ ANALİZİ VE HESABI SEÇMELİ 2 1 0 3
B 10 İSM 2006 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 İSG 2026 MADENLERDE HAVALANDIRMA, EMNİYET VE SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm teorik dersleri ve uygulamalı dersleri, 30 iş günlük pratik eğitim de dahil olmak üzere başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm ve Program Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman TOSUN
E-posta: abdurrahman.tosun@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 125
Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir