DERECE PROGRAMLARI

: Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

17 öğrencisinin eğitim gördüğü Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı, öğrencilerin erken çocukluk eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Programın dili Türkçedir. Programda %10 oranında seçmeli İngilizce ders bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma, bu bilgileri genişletip derinleşme
2   Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörmediği karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve problemlere özgün çözümler üretebilme
3   Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
4   Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
5   Okul öncesi dönemde çocukları destekleyecek aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tasarlayabilme
6   Okul öncesi eğitim alanında ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözümleme becerisine sahip olma
7   Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel, sosyal duygusal, psikomotor, özbakım ve dil gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanıyıp bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlama
8   Eğitim bilimleri alanında bilimsel literatürü takip edip yorumlayabilme
9   Eğitim bilimleri alanında temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma
10   Bilimsel verileri yazılı veya sözlü olarak sunabilme bilgi ve becerilerini kazanma
11   Meslekte bilimsel yöntemleri kullanabilme yeteneğini kazanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Okul Öncesi Eğitimi Programı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda öğretmen ve uzman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 19 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/139 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İOÖ 5031 Çağdaş Gelişim Kuramları ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İOÖ 5011 Okul Öncesi Eğitimde Resim Öğretimi ve Yaratıcılık SEÇMELİ 2 0 0 8
G 3 İOÖ 5001 Toplumsal Değişme ve Aile SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 İOÖ 5033 Erken Çocuklukta Açık Alanda Oyun SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 İOÖ 5027 Erken Çocuklukta Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İOÖ 5029 Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 İOÖ 5025 Erken Çocuklukta Çocuk Edebiyatı ve Okuma Yazma Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İOÖ 5028 Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 İOÖ 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İOÖ 5010 Okul Öncesi Fen-Doğa Öğretiminde Örnek Çalışmalar SEÇMELİ 2 0 0 8
B 2 İOÖ 5012 Okul Öncesi Eğitiminde Orff Yak. Müzik Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 8
B 3 İOÖ 5014 Çevre ve Çocuk SEÇMELİ 2 0 0 8
B 4 İOÖ 5004 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma: Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İOÖ 5034 Çocuklara İngilizce Dil Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 İOÖ 5024 Türkiye'de ve Dünya'da Karşılaştırmalı Okulöncesi Eğitim SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 İOÖ 5030 Çocuğu Tanıma Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 9
B 8 İOÖ 5032 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 10
B 9 İOÖ 5020 Erken Çocuklukta Açık Alanda Dil Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İOÖ 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İOÖ 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Programı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Program Başkanı:
Doç. Dr. R.Günseli Girgin
gunseli.girgin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. R.Günseli Girgin
gunseli.girgin@deu.edu.tr