DERECE PROGRAMLARI

: Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sınıf Eğitimi bilim Dalının amacı uzman sınıf öğretmeni yetiştirmektir. Program 1999-2000 öğretim yılından itibaren lisansüstü düzeyde hizmet vermektedir. Eğitim en az 2 yıl sürmektedir. Her yıl 2 dönemdir. Her dönem 14 haftadan oluşur. Eğitim dili Türkçe olup, öğrenciler yüksek lisans mezunu olabilmek için en az 120 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar. Bilim dalı öğretmen eğitimindeki çağdaş eğitimleri takip etmekte ve nedenle de yükseköğretimdeki reform sürecine paralel olarak programlar yenilenmekte ve uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS;dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olabilme, geliştirebilme ve derinleşebilme.
2   Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
3   Sınıf öğretmenliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
4   Sınıf öğretmenliği alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yolları geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme.
5   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili takım çalışmalarında etkin olarak yer alabilme.
6   Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme.
7   Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
8   Yaşam boyu öğrenme kapsamında kendini sürekli olarak geliştirebilme.
9   Sınıf öğretmenliği alanındaki güncel gelişmeleri ve yaptığı çalışmaları alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilme.
10   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme, liderlik edebilme.
11   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak alanıyla ilgili yapacağı araştırmalarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
12   Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
13   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirebilme.
14   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilimsel, sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını, bilme, benimseme ve yerine getirebilme.
15   Sınıf öğretmenliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.
16   Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve bağlı kurumlarda öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Mezuniyet için 120 AKTS ders alınmalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSÖ 5023 Sınıf Öğretmenliği Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntemler ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İSÖ 5101 Spor ve Egzersiz Psikolojisi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 İSÖ 5007 Sınıf Öğretmenliği Matematik Programının İncelenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İSÖ 5067 İşbirlikli Öğrenme Teknikleri ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 İSÖ 5053 Sınıf Öğretmenliğinde Sanat ve Müzik Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İSÖ 5055 Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 İSÖ 5059 İlköğretimde Uygulamalı Metin İncelemeleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 İSÖ 5071 Öğretmen Eğitiminde Yaratıcı Drama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İSÖ 5075 İnsan İlişkilerinde Duygusal ve Sosyal Zeka SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 İSÖ 5081 Türkiye'de İlköğretim Programının Felsefi Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 İSÖ 5073 Motor Gelişim SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 İSÖ 5001 İlköğretimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 İSÖ 5087 Türkiye'de Çocuk Hakları ve Gelişimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 İSÖ 5091 Hayat Bilgisi Öğretimi ve Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 İSÖ 5093 Beyin Araştırmalarından Eğitsel Çıkarımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 İSÖ 5095 İlkokul Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 İSÖ 5031 Fen Eğitiminin Günlük Yaşamdaki Yeri SEÇMELİ 3 0 0 9
G 18 İSÖ 5097 Sınıf Öğretmeni Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Yolları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 İSÖ 5003 Sınıf Öğretmeni Eğitiminde Yeni Kuram ve Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSÖ 5000 Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 İSÖ 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 Test Geliştirme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İSÖ 5068 Beceri Öğrenimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 İSÖ 5024 Sınıf Öğretmenliğinde Ölçme ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 İSÖ 5032 Bilişsel Gelişim Kuramları ve Uygulaması SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 İSÖ 5042 Sınıf Öğretmenliğinde Çoklu Zeka Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 İSÖ 5040 Sınıf Öğretmenliği Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 İSÖ 5034 Sınıf Öğretmenliğinde Beden Eğitimi ve Oyun SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 İSÖ 5048 Eğitimde Değerler Sistemi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 İSÖ 5050 Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 İSÖ 5046 Öğretmen Eğitiminde Psikodrama SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 İSÖ 5052 İlköğretimde Eğitici Drama ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 İSÖ 5054 Sınıf Öğretmenliğinde Yaratıcı Yazım Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 İSÖ 5058 Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 İSÖ 5060 İlkokul Derslerinde Yapılandırmacı Etkinlik Tasarımı ve Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 İSÖ 5062 Temel Eğitim Sürecinde Öğretim Tasarımı ve Teknoloji Entegrasyonu SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 İSÖ 5064 Fen Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Felsefesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 İSÖ 5066 İlk Okuma Yazma ve Türkçe Öğretiminde Yaklaşım ve Modeller SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 İSÖ 5012 Sınıf Öğretmenliği ve Çocuk Edebiyatı SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSÖ 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSÖ 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Tuncay CANBULAT
Tel:+90 232 301 2319
tuncay.canbulat@deu.edu.tr