DERECE PROGRAMLARI

: Moda Giyim Tasarımı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tekstil Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1977-1978 öğretim yılında kurulmuştur. Dokuma, Baskı, Giyim Tasarımı derslerini içeren bir eğitim programına sahip olan bölümde eğitim sanat tarihi, sanat felsefesi, renk bilgisi gibi sanat ve tasarıma ait kuramsal ve uygulama derslerle desteklenmiştir. 1990 yılında Moda Aksesuar Programının kurulmasıyla program sayısı dörde çıkmıştır. Bölümün adı 2008-2009 Öğretim yılında Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olarak değişmiştir. 2009-2010 öğretim yılından itibaren Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Aksesuar Tasarımı olmak üzere üç Ana Sanat Dalında eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı 2009-2010 Eğitim yılı güz döneminden itibaren Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü içerisinde anasanat dalı olarak yer almaktadır. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ve üretken ulusal ve uluslar arası düzeyde moda endüstrisine yönelik Giysi Tasarımcıları yetiştirmeyi öngörmektedir. Bu amaçla dört yıllık eğitimimiz süresinde temel sanat ve tasarım dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Giyim tasarım ve üretimiyle ilgili temel dersler, bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle desteklenmektedir.
Hazır Giyim'den Haute Couture'e değin teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği ve uygulatıldığı anasanat dalında; teknolojik gelişime uygun donanımlarla eğitim sürdürülmektedir. Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, hazır giyim ve houte couture yönelik bayan, erkek ve çocuk ürün gruplarının (İç giyim, dış giyim, üst giyim, spor giyim, ev giysileri, abiye) el işçiliği ve seri üretim teknikleriyle birlikte; tasarım, form, fonksiyon, teknoloji, malzeme ve estetik açılımları konusunda eğitim vermektedir.
Anasanat dalı Tekstil ve moda dünyasında vizyon sahibi bireyler Tekstil ve Giyim Endüstrisinin profesyonel moda tasarımcısı ihtiyaçlarını karşılamak üzere geleceğe umutla bakan, günü ve yenilikleri yakalayabilen tasarımcılar yetiştirmeği, tekstilin ve Giyim Tasarımının toplumda gerçek değerini bulmasına ve geliştirilmesine öncü olmayı hedeflemektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Genel tasarım ilkeleri ve de Tekstil ve Moda Tasarımı na yönelik tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
2   Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün, Moda Giyim Tasarımı alanlarında tasarımdan üretime geçiş
3   Tekstil ve Moda Tasarımı nın ilgili alanlarına yönelik malzeme bilgisine ve üretim konusunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmak
4   Tasarım sürecinin alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
5   Sanat ve Tasarıma ilişkin yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
6   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek
7   Yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi, işlevsel ürünler yaratma ve sunabilme becerisine sahip olmak
8   Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün, Moda Giyim Tasarımı alanlarında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, tasarımlarını ürün haline getirebilmek
9   Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmek, eleştirel bir bakış açısına sahip olmak ve çözüm üretebilmek
10   Alanı ile ilgili uygulamalar için modern üretim tekniklerini ve donanımlarını kullanabilmek
11   Alanı ile ilgili farklı ürün gruplarına yönelik tasarım yapabilmek
12   Alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmek, karar verebilmek, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmek ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmek
13   Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı sunum biçimlerine (makale,tez, bildiri vb.) aktarabilmek ve sunabilmek
14   Ürün analizi yapabilmek, ürün geliştirebilmek ve ARGE çalışmalarında yer alabilmek
15   Girişimcilik bilgisine sahip olmak; risk alabilmek
16   Yazılı ve sözlü İletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmek, zamanını planlayabilmek ve etkin yönetebilmek
17   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek
18   En az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilmek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek
19   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı mezun öğrencileri; giysi tasarımcısı, deri giysi tasarımcısı, trendsetter, moda fotoğrafçısı, moda yazarı, müşteri temsilcisi, kalıp ve model uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Lisans programında Öğretim Planında bulunan Zorunlu ve Seçmeli dersler toplamında en az 240 AKTS tamamlamak zorundadır
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TEA 1111 Doğal Lifler ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TEM 1015 Genel Sanat Tarihi I ZORUNLU 2 2
G 5 TEM 1101 Temel Tasarım I ZORUNLU 6 6 12
G 6 TEM 1201 Temel Desen I ZORUNLU 2 2 4
G 7 TGA 1207 Kumaş ve Malzeme Bilgisi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TTB 1011 Tekstil Tarihi ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1001 Yabancı Dil I (Almanca) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDF 1001 Yabancı Dil I (Fransızca) ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TEA 1114 Kimyasal Lifler ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 TEM 1020 Genel Sanat Tarihi II ZORUNLU 2 2
B 4 TEM 1102 Temel Tasarım II ZORUNLU 6 6 12
B 5 TEM 1202 Temel Desen II ZORUNLU 2 2 4
B 6 TGA 1210 Kumaş ve Malzeme Bilgisi II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 YDA 1014 Yabancı Dil II (Almanca) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDF 1014 Yabancı Dil II (Fransızca) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TEM 2019 Genel Sanat Tarihi III ZORUNLU 2 2
G 2 TEM 2033 Sanat Psikolojisi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TGA 2207 Temel Giyim Bilgisi I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 TGA 2211 Temel Kalıp Bilgisi I ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 TGA 2215 Giyim Tasarımında Teknik Çizim I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TGA 2219 Moda İllüstrasyon I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 TGA 2225 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I ZORUNLU 2 2 0 4
G 8 TTB 2009 Giyim Tarihi ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TEM 2020 Genel Sanat Tarihi IV ZORUNLU 2 2
B 2 TEM 2036 Sanat Psikolojisi II ZORUNLU 2 2
B 3 TGA 2208 Temel Giyim Bilgisi II ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 TGA 2212 Temel Kalıp Bilgisi II ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 TGA 2216 Giyim Tasarımında Teknik Çizim II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 TGA 2220 Moda İllüstrasyon II ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 TGA 2226 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TGA 3233 Moda Giyim Tasarımı I ZORUNLU 4 4 0 8
G 3 TGA 3240 Drapaj ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 TGA 3260 Giysi Kalıpçılığı ve Model Uygulama ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HKS 3003 Tekstil Ürünleri Restorasyonu I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 TAA 3351 Takı ve Mücevher Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 TAS 3311 Moda Grafik ve Sunum Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 TAS 3323 Endüstriyel Deri Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 TAS 3333 Moda Aksesuar Tasarımında Temel Kavramlar ve Uygulamaları SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 TES 3121 Tekstil El Boyamacılığı SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 TES 3131 Tekstilde Renk Olgusu SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 TES 3143 Örme Teknolojisi I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 TOS 3005 Görsel Sanatlarda Makyaj I SEÇMELİ 1 1 0 2
G 10 TTS 3017 Çağdaş Tekstil Sanatı SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 TTS 3021 Moda ve Sinema SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TGA 3234 Moda Giyim Tasarımı II ZORUNLU 4 4 0 8
B 3 TGA 3237 Hazır Giyim Teknolojisi ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 TGA 3239 Drapaj Model Uygulama ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HKS 3004 Tekstil Ürünleri Restorasyonu II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 TAS 3324 Endüstriyel Deri Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TEA 1122 Dokuma Kumaş Yapıları I SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 TEA 2136 Tekstil Terbiyesi SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TES 3132 Özel Bitim İşlemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 TES 3144 Örme Teknolojisi II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TES 3164 Tekstil ve Moda Tasarımında Ergonomi ve Antropometri SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TGS 3230 Moda ve İmaj SEÇMELİ 2 2 0 4
B 9 TOS 3006 Görsel Sanatlarda Makyaj II SEÇMELİ 1 1 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGA 4373 Moda Giyim Tasarımı III ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 TGA 4387 Kolleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 TTB 4111 Staj STAJ 0 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TES 4117 Sanatsal Tekstiller SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 TES 4127 Türk Tekstil Desen Üslupları SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 TES 4129 Doğal Boyamacılık SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 TGS 4251 Deri Giysi Kalıpçılığı I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 TTS 4011 20. Yy Moda Tasarımı SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TTS 4035 Portfolyo SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGA 4374 Moda Giyim Tasarımı IV ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 TGA 4388 Kolleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme II ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 TTB 4400 Diploma Çalışması BİTİRME PROJESİ 2 0 0 14
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TBS 4212 Baskı Tasarımında Deneysel Uygulamalar SEÇMELİ 2 2 0 6
B 2 TES 4134 Dokusuz Yüzeyler SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 TES 4170 Örme Tasarımı SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 TGS 4252 Deri Giysi Kalıpçılığı II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 TGS 4258 Deri Giysi Tasarımı SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 TTS 4012 20 Yy. Moda Tasarımı ve Ürün İlişkileri SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TTS 4022 Tekstil Ürünlerinin Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar SEÇMELİ 2 2 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FTS 1110 Fotoğraf Projesi SEÇMELİ 1 1 0 3
H 2 FTS 1120 Sanat Yönetimi SEÇMELİ 1 1 0 3
H 3 GTS 3004 Geleneksel Türk Motifleri II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 GTS 3005 Türk Hat Sanatında Klasik Yorumlar SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 MBA 1002 Osmanlı Döneminde Müzik Yaşamı SEÇMELİ 3 0 0 3
H 6 MZK 1007 Popüler Müzik Tarihi: Başlangıçtan 1960'lara SEÇMELİ 3 0 0 3
H 7 MZK 1008 Popüler Müzik Tarihi: 1960'lardan Günümüze SEÇMELİ 3 0 0 3
H 8 SEÇ 1027 Yazışma Teknikleri I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 TEM 1006 Sanatsal Anatomi SEÇMELİ 2 2 4
H 10 TEM 1007 Teknik Çizim Perspektifi SEÇMELİ 2 2 4
H 11 TEM 1021 Temel Fotoğraf SEÇMELİ 1 1 2
H 12 TEM 1022 Dijital Fotoğraf SEÇMELİ 1 1 2
H 13 TEM 1210 Toplumsal İletişim ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 TEM 1220 Popüler Kültür İncelemeleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 TEM 1301 Sayısal Görüntü İşleme ve Çizim Teknikleri SEÇMELİ 1 1 2
H 16 TEM 1410 Temel Sanat ve Tasarım Bilgisi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 TEM 1420 Görsel Düşünme Yöntemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 TEM 4009 Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri SEÇMELİ 2 2
H 19 TEM 4029 Sanat Hukuku SEÇMELİ 2 2
H 20 TEZ 1003 Eski Türkçe I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEZ 1004 Eski Türkçe II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 2023 Yeni Medya: Platformlar, İçerikler, Kimlikler SEÇMELİ 1 1 0 2
H 2 FBS 2025 Oyun, Anlatı ve Sinematografi SEÇMELİ 1 1 0 2
H 3 FBS 2121 Film Kuramları I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 FBS 2122 Film Kuramları II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 FBS 2220 Sinema ve Görsel Kodlar SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FCS 2010 Sanal Gerçeklik Tasarım Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 4
H 7 FTS 2003 Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Fotoğraf SEÇMELİ 2 2 0 6
H 8 FTS 2004 Sokak Fotoğrafçılığı SEÇMELİ 2 2 0 6
H 9 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 10 GÇS 2003 Çini ve Seramik Obje Restorasyonu I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GÇS 2004 Çini ve Seramik Obje Restorasyonu II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GÇS 2006 Dekor Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GRB 2017 Karakter Tasarımı ve Deneysel Animasyon SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GRF 2009 Grafik Sanat Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 GRF 2010 Modern Grafik Tasarım Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 GRS 2000 Baskı ve İletişim SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 GTS 2001 Konservasyon Restorasyon Kavram ve Teknikleri I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 GTS 2002 Konservasyon Restorasyon Kavram ve Teknikleri II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 GTS 2005 Ebru Uygulamaları I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 GTS 2006 Ebru Uygulamaları II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 HYS 2001 Ağaç-Taş Heykel Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 HYS 2002 Metal Heykel Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 MBA 2005 Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları SEÇMELİ 3 0 0 3
H 24 RSS 2003 Sanat Kavramları ve Terimleri I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 RSS 2004 Sanat Kavramları ve Terimleri II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 RSS 2005 Duvar Resmi I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 RSS 2006 Duvar Resmi II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 RSS 2007 Özgün Baskı I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 RSS 2008 Özgün Baskı II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 RSS 2010 Fotoğraf ve Resim SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 STS 2019 Türk Kostüm Tarihi I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 STS 2020 Türk Kostüm Tarihi II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 STS 2101 Temel Işık Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 STS 2102 Aydınlatma ve Kompozisyon SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 TAA 2306 Moda ve Aksesuar Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 TAA 3362 Ayakkabı Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 TEM 2017 Mitoloji SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 TEM 2024 İkonoloji SEÇMELİ 2 2
H 39 TEM 4003 Sanat Toplumbilim I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 TEM 4008 Sanat Toplumbilim II SEÇMELİ 2 2
H 41 TES 2101 Doğal Kağıt Yapımı I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 42 TES 2102 Doğal Kağıt Yapımı II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 43 TES 2103 Kağıt Restorasyonu I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 TES 2104 Kağıt Restorasyonu II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 1 FBS 3127 Dijital Hikayecilik SEÇMELİ 2 2 0 4
H 2 FBS 3128 Transmedya Uygulamaları SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FBS 3320 Film Çözümleme SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FCS 3005 AR/VR Geliştirme I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 5 FCS 3006 AR/VR Geliştirme II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 6 FTS 3000 Belgesel Film Yapım ve Yönetim Teknikleri SEÇMELİ 1 2 0 2
H 7 FTS 3027 Fotoğraf Tarihi Projesi I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 8 FTS 3028 Fotoğraf Tarihi Projesi II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 9 FTS 3101 Yaratıcı Fotoğraf SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 GÇS 3101 Çini Desenleri SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GÇS 3102 Çini Tasarım SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GRB 3029 Monobaskı SEÇMELİ 2 2 0 5
H 13 GRB 3033 Çizgi Roman SEÇMELİ 2 2 0 5
H 14 GRB 3034 Grafik Baskı Multimedya SEÇMELİ 2 2 0 5
H 15 GRB 3037 Serigrafi Atölyesi SEÇMELİ 2 2 0 5
H 16 GRB 3039 İleri Desen SEÇMELİ 2 2 0 5
H 17 GRB 3041 Karakter Geliştirme ve Canlandırma SEÇMELİ 2 2 0 5
H 18 GRB 3042 Çizgi Film Tasarımı SEÇMELİ 2 2 0 5
H 19 GRF 3005 Çağdaş Grafik Tasarım Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 GRF 3006 Türk Grafik Tasarım Tarihi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 GTS 3003 Geleneksel Türk Motifleri I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 GTS 3107 Türk Tezhip Sanatı Tarihi ve Ekolleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 GTS 3116 Türk Hat Sanatında Çağdaş Yorumlar SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 MTF 3001 Home Recording SEÇMELİ 2 2 0 5
H 25 RSS 3001 Disiplinlerarası Sanat I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 RSS 3002 Disiplinlerarası Sanat II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 RSS 3003 Duvar Resmi III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 RSS 3004 Duvar Resmi IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 RSS 3005 Özgün Baskı III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 RSS 3006 Özgün Baskı IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 31 SRS 3015 Cam Sanatı Tarihi SEÇMELİ 1 0 0 2
H 32 STS 3019 Kukla Yapım Teknikleri I SEÇMELİ 1 3 0 4
H 33 STS 3020 Kukla Yapım Teknikleri II SEÇMELİ 1 3 0 4
H 34 TAU 3343 Bilgisayar Destekli 3D Ürün Tasarımı I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 TAU 3344 Bilgisayar Destekli 3D Ürün Tasarımı II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 TEA 3155 Tekstil Desen Tarihi I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 TEA 3156 Tekstil Desen Tarihi II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 TEM 3021 Sanat Felsefesi I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 TEM 3024 Sanat Felsefesi II SEÇMELİ 2 2
H 40 TEM 3025 Ürün Fotoğrafçılığı SEÇMELİ 2 2 0 6
H 41 TEM 3027 Sanat Eserleri Çözümlemesi I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 TEM 3030 Sanat Eserleri Çözümlemesi II SEÇMELİ 2 2
H 43 TEM 3100 Hareketli Görüntü Tasarımlarına Müdahale Teknikleri SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 TEM 3110 Yeni Medya İçin Bilgisayar Uygulamaları SEÇMELİ 2 2 0 4
H 45 TEM 3119 15.-19. Yüzyıllararası Sanat Akımları SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 TEM 3120 19. -20. Yüzyıllararası Sanat Akımları SEÇMELİ 2 2
H 47 TEM 4041 Çağdaş Sanat Yorumu I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 48 TEM 4044 Çağdaş Sanat Yorumu II SEÇMELİ 2 2
H 49 TOS 3000 Temel Oyunculuk SEÇMELİ 2 2 0 6
H 1 FBS 4003 Uygulamalı Girişimcilik SEÇMELİ 1 2 0 4
H 2 FSS 4331 Yaratıcı Yazırlık I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 Yaratıcı Yazarlık II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 FTS 4031 Belgesel Fotoğraf Atölyesi I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 5 FTS 4032 Belgesel Fotoğraf Atölyesi II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 6 FTZ 4007 Fotoğraf Yorum ve Eleştiri I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FTZ 4008 Fotoğraf Yorumu ve Eleştiri II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 GEÇ 4003 Farklı Kültürlerde Seramik Sanatı I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GEÇ 4004 Farklı Kültürlerde Seramik Sanatı II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4021 Editoryal İllüstrasyon SEÇMELİ 2 2 0 5
H 11 GRB 4031 İki Boyutlu Animasyon SEÇMELİ 2 2 0 5
H 12 GRB 4032 Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Animasyon SEÇMELİ 2 2 0 5
H 13 GRS 4021 Çevresel Grafik Tasarım SEÇMELİ 2 2 0 5
H 14 GSF 4000 İş Hukuku SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MTF 4001 Müzik Dinlemenin Mekansal Boyutu SEÇMELİ 3 0 0 3
H 16 MTF 4003 Yayıncılıkta Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar SEÇMELİ 3 0 0 3
H 17 MZS 4003 Caz Müziğinde Akımlar ve Türler SEÇMELİ 3 0 0 3
H 18 RSS 4001 Çağdaş Türk Resim Sanatı I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 RSS 4002 Çağdaş Türk Resim Sanatı II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 RSS 4003 Görsel İletişim ve Tasarım Bilgisi SEÇMELİ 1 1 0 2
H 21 RSS 4004 Sergi Sunum Teknikleri SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 TES 4013 Mimari Bezeme Tasarımı I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 TES 4014 Mimari Bezeme Tasarımı II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 TEZ 4007 Geleneksel Türk Sanat Tarihi I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 TEZ 4008 Geleneksel Türk Sanat Tarihi II SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Adatepe Mah. Doğuş Cad. No:209
35390 Buca / İzmir

e-mail: skozbekci@gmail.com