DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurucu başkanlığını yapan Prof.Dr.Esen Özkarahan tarafından kurulmuştur. Bölüm ilk olarak lisansüstü programları ile öğretime başlamış, 1995 yılında lisans programı açılmıştır. Tüm programların dili ingilizcedir. Programlarda bağıl not sistemi dahilinde grup ve bireysel uygulamalar ile yazılı sınavlar yanında ödev ve projelere dayalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, mezunların uzmanlık alanında bilgisayara dayalı bilgi sistemlerinin yaşam döngüsündeki her bir adımda etkin rol oynayabilmesini sağlamaktır. Buna ek olarak; problemleri gözlemleyerek tespit edebilen, probleme ait literatür taraması yaparak mevcut durum ve teknolojik gelişmeler ışığında çözüm önerilerinde bulunabilen, elde ettiği sonuç ve bulguları uygun bir şekilde rapor ederek savunabilen, toplumsal kaygı taşıyan, etik değerlere saygılı bireyler olması beklenmektedir. Bölüm hala devam etmekte olan 4 ana Araştırma Grubuna sahiptir. Bunlar Doğal Dil İşleme Çalışma Grubu (http://nlp.cs.deu.edu.tr/), Veri Madenciliği Çalışma Grubu, Güvenlik Araştırma Grubu (http://srg.cs.deu.edu.tr/wp/) ve Çoklu-ortam Bilgi Elde Etme Çalışma Grubudur (http://demir.cs.deu.edu.tr/). Bölüm öğretim elemanları, SCI kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlara sahiptir. Ayrıca TEYDEB ve TUBİTAK projeleri de geliştirmektedirler. Bölüm öğrencileri, öğretim üyelerinin danışmanlığı ile çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmıştır. Bölümde 13 öğretim üyesi ve görevlisi ile 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilere hizmet veren 8 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet donanım laboratuvarı bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin odalarının yanında öğrencilerimizin tezleri ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantıları mevcuttur. Bölüm başta yazılım şirketleri olmak üzere her kuruluşa, bilgisayar bilimlerinin her konusunda danışmanlık desteği verebilecek yeterliliğe sahiptir. Bölüm öğretim elemanları tarafından veritabanları, bilgisayar ağları, uzaktan eğitim, doğal dil işleme, çoklu ortam (müzik ve resim işleme) araştırmaları, bilgisayar güvenliği, proje yönetimi, yazılım kalitesi ve bilgisayar teknolojilerindeki son gelişmelerin sanayi projeleri ve diğer projelerde uygulanması amacıyla her türlü bilgi ve çalışma ortamı desteği sağlanabilmektedir. Bölüm, konularında uzman ve dinamik eğitim kadrosu ile, gerek eğitim anlayışı, gerekse eğitim içeriğinde dünya çapında olan değişiklikleri bölüm özelliklerine uygun düzenlemelerle müfredat ve eğitim yapısına katma özelliği ile daha etkin ve çağdaş bir eğitim için sürekli gelişmektedir.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Alanında bilimsel araştırma yaparak teorik ve uygulamalı bilgilere bütün detaylarıyla ulaşır, bilgiyi sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2   Alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında detaylı bilgi sahibidir.
3   Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerisine üst düzeyde sahiptir.
4   Bilgisayar Mühendisliği alanına farklı açılımlar sağlayacak bir yenilik getirir; yeni bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da mevcut bir yöntemi farklı bir alanda uygular.
5   Mevcut veya yeni bir problemin teorik modellerle tanımlanması ve deneysel çalışmalarla etkin bir çözümün bulunması becerisine sahiptir.
6   Alanı ile ilgili işbirliğine ve takım çalışmalarına yatkındır, gerektiğinde liderlik yapar ve sorumluluklarını yerine getirir.
7   Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincine, alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetkinliğine sahiptir.
8   Bir yabancı dili alanındaki yayınları incelemek, bilimsel ve sosyal topluluklarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak ve bilimsel yayın yapmak için kullanır.
9   Uzmanlık alanında yaptığı bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarındaki tüm süreci yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
10   Alanında ortaya atılan yeni düşünce ve bilimsel gelişmeleri eleştirel bakış açısıyla analiz eder, etkinliğini değerlendirir ve sentezini yapar.
11   Sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkındadır, araştırma ve uygulama çalışmalarını bilimsel tarafsızlık ve etik değerler çerçevesinde yürütür.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, yurtiçinde veya yurtdışında, üniversitelerin akademik pozisyonlarının da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda çalışabilmekte; yazılım geliştirme, bilgisayar ağları yönetimi ve danışmanlık gibi farklı alanlarında kendi işyerlerini kurabilecekleri gibi, bu alanlarda uzmanlaşmış firmalarda çalışabilir, aynı zamanda Bilgi İşlem Birimine sahip firmaların ilgili bölümlerinde de görev alabilmektedir. Mezunlar, genellikle firmaların bilgi işlem birimlerinde, İletişim Teknolojileri, Bilişim ve Yazılım Geliştirme sektöründe çalışan firmalarda, Ar-Ge birimlerinde; yazılım geliştirme uzmanı, yazılım mühendisi, analist, bilgi işlem uzmanı, test mühendisi, kontrol mühendisi, sistem yöneticisi, sistem sorumlusu, donanım tasarım mühendisi, bilgi işlem müdürü, ağ mühendisi, ağ tasarım sorumlusu, ağ güvenliği sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışmaktadır. Ayrıca, üniversitelerde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5151 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 CSE 6094 Doktora Seminer ZORUNLU 0 3 0 5
B 3 CSE 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 6098 Doktora Uzmanlık Alanı ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSE 6099 Doktora Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 CSE 5087 İleri Mantık Programlama SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 2 CSE 6013 İleri Evrimsel Hesaplama Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 CSE 5083 Algoritma Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 CSE 5041 Hesaplama Makinaları Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 CSE 5075 Kuantumsal Hesaplamanın Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 CSE 5053 Ağ Tasarımı ve Uygulaması SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 CSE 5031 İleri Yazılım Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 CSE 5015 İleri Bilişim Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 9 CSE 5013 Yapay Sinir Ağları SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 10 CSE 5005 Biyo-enformatik Algoritmaları SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 11 CSE 5003 E-Ticaret SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 12 MAT 5151 Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 13 CSE 5011 Programlama Dilleri: Gelişmiş Kavramlar SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 MAT 5101 Uygulamalı Matematik SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 15 CSE 5061 Metin Tabanlı Bilgi Erişimi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 CSE 5009 İleri Dağıtık Veritabanları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 CSE 5051 Mikroişlemcilere Giriş SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 CSE 5093 Metin Madenciliği SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 CSE 5091 Zamansal Bilgi Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 CSE 5059 Kablosuz Sensör ve Aktör Ağlar SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 CSE 5055 Nesne İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 CSE 5065 Güvenlik ve Gizlilik Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 CSE 5047 İleri Ağ Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 CSE 5001 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 25 CSE 6015 Doğal Dil İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 CSE 5089 Bilgisayar Ağlarının Performans Analizi SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 27 CSE 6001 Yazılım Kalite Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 CSE 5043 Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 CSE 6005 Kısıt Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 CSE 5045 İleri Ağ Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 CSE 6007 Yeniden Tasarlanabilen Hesaplamalar SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 CSE 5021 Veritabanı Tasarım İlkeleri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 33 CSE 6009 Dönüşüm Tabanlı İmge İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 34 CSE 6011 Kriptosistemler ve Kriptografik Protokoller SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 35 CSE 5007 Makina Öğrenmesi ve Akıl Yürütme SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 36 CSE 5010 Stratejik Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 37 CSE 5020 İhtiyaç Mühendisliği ve Geliştirme Takımları SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 38 CSE 5016 Örüntü Tanıma SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 39 CSE 5014 Bilgi Tabanlı Sistemler SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 40 CSE 5008 Bilgisayar Ağ Güvenliği SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 41 CSE 5006 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 42 MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 43 CSE 5092 Nesnelerin İnterneti SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 CSE 5090 Mobil Bulut bilişim SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 45 CSE 5088 Sosyal Ağ Analizlerinin Temelleri ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 CSE 5002 Evrimsel Hesaplama Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 47 CSE 6008 Genetik Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 48 CSE 6006 İleri Kısıt Mantık Programlama SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 CSE 6004 İleri Bilgisayar Mimarisi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 50 CSE 5076 Sayısal Ses İşleme SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 51 CSE 5074 Doğal Dil İşleme İlkeleri SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 52 CSE 5070 Yüksek Başarımlı Hesaplamalar SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 53 CSE 5066 Çoklu Ortam Bilgi Erişimi SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 54 CSE 5058 Ajan Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 55 CSE 5046 İleri Yazılım Mühendisliği Geliştirme Takımları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 56 CSE 5032 Yapay Zeka SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 57 CSE 5024 Web Mühendisliği SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 58 CSE 5022 Koşut Bilgi İşleme SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 CSE 5012 Dağıtık Bilgisayar Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 60 CSE 5094 Herşeyin İnterneti: Temelleri ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 CSE 5004 Graf Teorisi ve Algoritmaları SEÇMELİ 3 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 67 AKTS), Ph. D. Seminar (5 AKTS), Ph. D. Research (18 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Yaçın ÇEBİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca; İzmir
Tel: 0232 3017401
Fax: 0232 3010536
e-posta: yalcin.cebi@deu.edu.tr