DERECE PROGRAMLARI

: Matematik Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği 1998' den bu yana Doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Matematik Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği, doktora eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü doktora programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim programı matematik eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.
Ayrıca eğitim programı içindeki İngilizce olarak verilen 2 ders bulunmaktadır. Bu derslerin program içindeki miktarı yaklaşık %12'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Yaptığı özgün araştırmalarla matematik eğitimindeki bilgi birikimine katkıda bulunur
2   Matematik eğitimi alanı ve bu alanla ilişkili diğer disiplinler arasındaki ilişkileri kullanarak özgün çalışmalar yapar.
3   Matematik eğitimine ilişkin mevcut bilgi birikimini değerlendirir ve kullanır.
4   Matematik eğitimine ilişkin ortaya konan yeni bilgileri değerlendirir ve kullanır.
5   Yapacağı araştırmalarda bilimsel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir.
6   Matematik eğitiminde bağımsız çalışmalar gerçekleştirir.
7   Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde alanıyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayabilir.
8   Alanında yapılacak çalışmalarda liderlik yapabilir.
9   Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
10   Alandaki bilgi ve deneyimini kullanarak etkili düzeyde bilimsel iletişim kurabilir.
11   Bir yabancı dili alanındaki yayınları takip etmek, iletişim kurmak ve yabancı dilde bilimsel eser üretmek için kullanır.
12   Alanıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesinde sorumluluk alır.
13   Alanındaki çalışmaları etik değerler uygun olarak yürütür.
14   Matematik eğitiminde uzmanlık gerektiren bir problemin çözümünde sorumluluk üstlenir ve gerektiğinde liderlik yapar.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Herhangi bir üniversitenin matematik öğretmenliği bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMM 6057 Fen, Teknoloji, Mühendislik, ve Matematik (FeTeMM) Eğitiminde Matematik Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 FMM 6061 Matematik Eğitiminde Kuramsal Araştırma Tasarımı ve Sunumu SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 FMM 6053 Dinamik Ortamlarda Geometri Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 FMM 6051 Matematik Eğitiminde Amaçlar, Araştırma Alanları ve Öğretim Programları ZORUNLU 3 0 0 10
G 5 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 FMM 6055 Matematiksel Bilginin Gelişimi SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FMM 6071 Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 FMM 6069 Matematik Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 FMM 6067 Matematikte Alanı Öğretme Bilgisi SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 FMM 6065 Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 FMM 6063 Matematik Eğitiminde Eylem Araştırması Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 FMM 6059 Matematik Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 17 FMM 6068 Geometri Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 10
B 18 FMM 6066 Matematiksel Akıl Yürütme ve İspat Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 10
B 19 FMM 6064 Matematikte Seçme Konular ve Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 20 FMM 6062 Matematiksel Modelleme ve Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 10
B 21 FMM 6060 Matematik Eğitiminde Söylem Analizi Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 10
B 22 FMM 6058 Matematik Eğitiminde Gömülü Teori Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 10
B 23 FMM 6056 Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Modeller ve Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 10
B 24 FMM 6054 Matematik Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu SEÇMELİ 3 0 0 10
B 25 FMM 6052 Matematik Eğitiminde Proje Çalışması SEÇMELİ 3 0 0 10
B 26 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 27 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 28 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 29 FMM 6070 Matematik Eğitiminde Uygulamalı Araştırma Tasarımı ve Sunumu ZORUNLU 3 0 0 7
B 30 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 31 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 32 FMM 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 33 FMM 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 34 FMM 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL
esra.bukova@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr.Ayten ERDURAN
erduranayten@gmail.com