DERECE PROGRAMLARI

: Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. D.E.Ü. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 20. maddesine göre, Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu doğrultuda, programın amacı Türk hukuk sisteminin değişik kademelerinde yer alan hukuk fakültesi mezunlarının ekonomi hukuku alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.
Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, ekonomi hukukunda uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, özellikle ekonomi hukukunda ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, alanında uzman hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ceza Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel haklara müdahalenin en ağır biçimi olan ceza hukukunun ilkelerini özümsemis, lisans düzeyinin üzerinde daha derinlesmis bir hukuki bilgi ve degerlendirme düzeyini kazanmıs, daha uzmanlasmıs bir egitim süreciyle, ceza hukukunun sınırlarını tartışan, ceza hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası gelismeleri yakından takip eden, inceleyen, arastıran, hukukî açıdan degerlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyusmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karsılastırmalı ve elestirel düsünme yetileri kazanmıs uzman hukukçular yetistirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı, eşitlik gibi temel ilkeleri özümsemiş, hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerilerini geliştirir.
2   İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimseyerek mesleğinde uygulayabilir.
3   Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.
4   Ceza hukuku mevzuatı konusunda derinleşerek; ceza hukukunun interdisipliner mevzuatına hakimdir.
5   Ceza Hukuku ve kesişen alanlardaki yayınları takip etmek suretiyle bilgisini geliştirip akademik çalışmalarda kullanabilir.
6   Ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıkları tespit edebilen ve çözebilen, tartışmalar yapabilen, olgu ve araştırmalara dayalı bilimsel öneriler geliştirebilir.
7   Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına aykırılığın sonuçlarını suç ve kabahat ayrımı çerçevesinde derinlemesine değerlendirebilir.
8   Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel uluslararası metinler hakkında bilgi sahibidir.
9   Ceza yargısının önemi ve işlevi ve yargılamaya hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
10   Hukuki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde ve bilimsel çalışma yapmada gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahiptir.
11   Ceza yargısında rol alan kişi ve kurumların faaliyetleri ve bu faaliyetlerdeki hukuka aykırılıkların sonuçlarına ilişkin bilgi sahibidir.
12   Yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme becerisi ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kaynakta veri yoktur

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CZA 7025 Hukuk Metodolojisi ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CZA 7027 Suçun Unsurları SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 CZA 7029 Vergi Ceza Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 CZA 7031 Kabahatler Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 CZA 7039 Türk Hukuku'nda Sanığın Sorgusu ve İşkence Suçu SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 CZA 7035 Ceza Mahkemesi Hukukunda İddianamenin Rolü SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 CZA 7037 Koruma Tedbirleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 CZA 7033 Ceza Hukukunda Adli Tıp SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CZA 7199 Dönem Projesi ZORUNLU 0 1 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CZA 7018 Ticari Ceza Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 CZA 7020 İdari Yaptırımlar SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 CZA 7022 Uluslararası Ceza Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 CZA 7024 Ceza Hukukunda Kriminolojik Yaklaşımlar-Kriminoloji ve Ceza Hukukuna Etkileri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 CZA 7026 Yaptırım Teorisi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 CZA 7040 Şirketler Ceza Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 CZA 7030 Gümrük Kabahatleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 CZA 7032 Sağlık Çalışanlarının Yasal ve Etik Sorumlulukları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 CZA 7034 Tıp Ceza Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 CZA 7036 Kamu Görevlilerine Özgü Suç Tipleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 CZA 7038 Bilişim Suçları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 CZA 7028 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (75 AKTS) ve Dönem Projesi (15 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Oğuz.Sancakdar
Tel: 16140
e-posta: oguz.sancakdar@deu.edu.tr