DERECE PROGRAMLARI

: Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı 2002 yılında Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. D.E.Ü. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 16. maddesine göre, Tezli yüksek lisans programının amacı Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, programın amacı Türk hukuk sisteminin değişik kademelerinde yer alan hukuk fakültesi mezunlarının Avrupa Birliği hukuku alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, Avrupa Birliği hukuku alanında uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, özellikle ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, alanında uzman hukukçular yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Avrupa Birliği Hukuku alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilir, bilgiyi değerlendirebilir, yorumlama ve uygulama yapabilir.
2   Avrupa Birliği Hukuku alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilir.
3   Avrupa Birliği Hukuku ile ilgili konu ve sorunlar hakkında hukuki, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibidir, bu sorunlara ilişkin çözüm yöntemi geliştirebilir.
4   Avrupa Birliği Hukuku alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarına, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
5   Başta diğer sosyal bilim dalları olmak üzere, Avrupa Birliği hukukunun gerekli kıldığı disiplinlere mensup takımlarla çalışabilir.
6   Avrupa Birliği hukuku alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir.
7   Avrupa Birliği Hukuku alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
8   Avrupa Birliği Hukuku ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
9   Avrupa Birliği Hukuku alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
10   Avrupa Birliği hukuku alanındaki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli hukuk metodolojisi bilgisine sahiptir.
11   Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.
12   Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
13   En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
14   Başta Türkiye- AB ilişkileri açısından önemli olan düzenlemeler olmak üzere temel AB düzenlemelerini eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
15   Avrupa Birliği Hukuku alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 2 zorunlu (1 tane birinci dönem, 1 tane ikinci dönem), 5 seçimlik (3 tane birinci dönem, 2 tane ikinci dönem) ders almalıdırlar. İki dönem içinde toplamda 17 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAV 5039 Hukuk Metodolojisi I ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAV 5017 Avrupa Birliğinde Temel Hakların Korunması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 KAV 5027 Türkiye-AB Ortaklık Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 KAV 5029 AB Çevre Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 KAV 5141 Gümrük Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 KAV 5037 AB Kurumları ve AB Hukuk.Kaynakları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 KAV 5139 Avrupa Birliği'nde Demokrasi ve Türkiye'de Demokratikleşme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 KAV 5035 AB Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Sağlık Çalışanlarının Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 KAV 5196 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 KAV 5198 Uzmanlık Alanı ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAV 5060 AB Mali Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 KAV 5064 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Huk. Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 KAV 5066 AB Sular Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 KAV 5068 AB'de Çevrenin Korunması SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 KAV 5080 Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 KAV 5076 AB İç Pazar Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 KAV 5078 Avrupa Birliği'nde İnsan Hakları SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 KAV 5056 AB Rekabet Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 KAV 5072 Avrupa Birliği'nde Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KAV 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAV 5099 Tez ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Oğuz.Sancakdar
Tel: 16140
e-posta: oguz.sancakdar@deu.edu.tr