DERECE PROGRAMLARI

: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2003' den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora Programı'nın amacı ilköğretim matematik eğitimi alanındaki temel bilgi ve becerileri sağlamaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans öğrencilerinin alanlarında bilimsel yaklaşımları kullanma becerilerini geliştirmek de amaçlanmaktadır.

Eğitim programı ilköğretim matematik öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.
Eğitim programı içinde toplam 2 tane yabancı dilde verilen ders vardır. Bu derslerin program içindeki yüzdesi % 15 tir.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma, mesleğini severek yapma
2   Öğretim sürecini planlama, etkinlik yapma ve uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma
3   Temel bilgisayar becerilerine sahip olma
4   Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
5   Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
6   Matematik bilgilerini günlük yaşam problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisine sahip olma
7   Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme
8   Matematik kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütme becerisini kullanabilme
9   Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme
10   Alanda bilimsel literatürü takip edip yorumlayabilme
11   Alanda temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma
12   Meslekte bilimsel yöntemleri kullanabilme yeteneğini kazanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İME 6027 Matematiğin Zihinsel Gelişime Etkileri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 İME 6025 Matematik Eğitimi Çalışmalarında Teorik Çatılar ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 İME 6043 Matematik Eğitiminde Sorgulama ve Argümantasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İME 6029 Matematik Eğitiminde NLP Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 İME 6041 Matematik Eğitimi Araştırmalarının Kritik ve Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 İME 6039 Matematik Eğitimi Çalışmalarının Meta Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 İME 6037 Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 İME 6035 Manipülatiflerin Kullanımına Yönelik Pedagojik Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 İME 6031 Matematiksel Kavramların Oluşturulması ve Soyutlama SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 15 İME 6040 Matematik Eğitiminde Kuram Oluşturma Yaklaşımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 İME 6038 İstatistiksel Düşünme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 İME 6036 Özel Eğitime Dayalı Matematik Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 İME 6032 Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
B 19 İME 6030 Matematiksel Düşünme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 İME 6028 Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 İME 6026 Matematikte Probleme Dayalı Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 7
B 22 İME 6024 Matematik Öğretiminde Matematik Alan Dilinin Kullanımı ZORUNLU 3 0 0 7
B 23 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 24 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 26 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 28 İME 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 29 İME 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 30 İME 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Serkan NARLI,
serkan.narli@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN
berna.gunhan@deu.edu.tr