DERECE PROGRAMLARI

: Eğitim Teknolojileri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Teknolojileri Doktora Programı 2020 yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Eğitim Teknolojileri alanında Doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

- Doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
2- ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. Doktora programlarına başvuru için ilan edilen programın ALES puan türünden en az 60 ALES puanı veya GRE ya da GMAT (https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/08/GRE-GMAT-ALESKarsiliklari.pdf) sınavlarından Senato tarafından belirtilen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. (ALES puanı sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir.
3- Doktora/sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık/ eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programına başvurularında ALES puanı şartı aranmaz. Bu kapsamda başvuru yapacak adaylar programın ALES puan türünden, 70 ALES puanını sisteme girmeleri gerekmektedir.
4- Doktora programına başvuran adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır. Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır. Mezuniyet notları 4 üzerinden verilmiş adaylar için Yükseköğretim Kurulu 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu kullanılarak dönüşüm yapılacaktır.
5- Eğitim Teknolojileri doktora programına başvuran adayların, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) İngilizce en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.
Yabancı dil belgesinin geçerliliği ÖSYM nin yaptığı sınavlar için sınav tarihinden itibaren 5 yıldır, ÖSYM tarafından YDS ye eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarında ise (3 yılı aşmamak kaydıyla) sınavı hazırlayan kurumun belirlediği geçerlik süreleri esas alınır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ Bilim Sınavı Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır. Bilim Sınavı Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı Bilim Sınavı Notu 70 ve üzerinde olan adaylar Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 17/5-a maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Bilim Sınavı Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Bilim Sınavı Notunun %25 inden oluşacaktır. Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Bilim Sınavı Notu (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim teknolojileri konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.

Temel Program Kazanımları

1   Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2   Yaptığı araştırmalarla bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
3   Eğitim teknolojileri disiplini ile diğer disiplinler arasında ilişki kurabilir.
4   Eğitim teknolojileri disiplininde problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
5   Eğitim Teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bir topluluk içerisinde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
6   Araştırmalarını etik zeminde yürütür.
7   Eğitim teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
8   Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar. Eğitim Teknolojileri doktora programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da akademisyenlik yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir. Eğitim Teknolojileri doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında post-doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğretim Planı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBT 6027 Öğretim Tasarımı ve Yeni Teknolojiler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EBT 6023 Eğitim Amaçlı Grafik Tasarım ve Canlandırma Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 EBT 6021 Öğrenme Kuramlarının Güncel Teknolojilerdeki Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 EBT 6019 Eğitim Teknolojileri Alanında Araştırma Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 EBT 6029 Eğitsel Veri İşleme ve Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 EBT 6017 Uzaktan Eğitimde Teori ve Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 EBT 6007 Dijital Oyun ve Oyunlaştırma: Kuram ve Uygulama SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EBT 6015 Eğitim Teknolojisinde Web 2.0/3.0 Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 EBT 6013 Eğitim Teknolojisinde Güncel Okumalar I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 EBT 6005 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 EBT 6009 Biliş, Öğrenme ve Teknoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 EBT 6011 Öğretim Teknolojilerinde Girişimcilik, Proje Geliştirme ve Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 7
G 16 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 17 EBT 6025 Kuram ve Uygulamada Biliş ve Çoklu Ortam Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 EBT 6196 Seminer ZORUNLU 0 3 0 3
B 19 EBT 6022 Eğitimde Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 EBT 6020 Eğitimde Güncel Teknolojilerin Kabulu ve Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 EBT 6016 Öğretim Programları ve Eğitim Teknolojileri İlişkisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 EBT 6014 Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimine Yönelik Teknoloji Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 EBT 6012 Açık ve Uzaktan Eğitimde Güncel Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 EBT 6010 Mikro İşlemciler ve Eğitim Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 25 EBT 6008 Bilimsel Araştırmalarda Yöntemsel Sorunlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 EBT 6006 Güncel Okuryazarlıklar ve Medya SEÇMELİ 3 0 0 7
B 27 EBT 6004 Eğitim Teknolojisinde Güncel Okumalar II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 29 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 30 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 31 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 32 EBT 6018 Eğitimde Teknoloji Destekli Yansıtıcı Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 7
B 33 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 34 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 35 EBT 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4
G 36 EBT 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme kriterleri, derse göre değişkenlik göstermektedir. Değerlendirme yöntemi olarak sınav, ödev, sunum kullanılmaktadır. Değerlendirme kriterine ilişkin bilgiler ve tarihler, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, ödevler, sunumlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur. Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az beş adet zorunlu ders, en az dört adet seçmeli ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca / İZMİR

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ercan AKPINAR
ercan.akpinar@deu.edu.tr