DERECE PROGRAMLARI

: Sosyoloji

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sosyoloji Bölümü 2014-2015 eğitim öğretim yılında örgün ve ikinci öğretim lisans programlarına başladı. Bölüm programında sosyolojinin tüm temel alanlarında araştırma ve öğretim etkinliği yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS. Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Sosyoloji Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sosyoloji Bölümünün 4 yıllık lisans programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçedir. Özel koşulları yerine getiren öğrencilerin Felsefe ve Tarih Bölümleriyle Çift Anadal yapabilmeleri hususunda görüşmeler sürdürülmekte olup Yandal Programı uygun görülmemiştir. Özel koşullar için Üniversitemizin Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliklerinde belirlenen kriterlere bakılabilir:

- Temel sosyoloji disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan;
- alanında edindiği bilgileri insan, toplum ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen;
- özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan;
- yeni düşüncelere açık;
- çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen;
- çağın sorunlarına çözümler üreten;
- düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Toplumsal gerçeklikleri ayırt ederek toplumsal olaylara sosyoloji perspektifi ile bakış kazanmak
2   Toplumsal sorunları doğuran etmenleri görerek, sosyolojik analiz edebilme kabiliyeti kazanmak
3   Mesleki etik ve sorumluluk bilincini geliştirmek
4   Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisini kazanmak
5   Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak
6   Sosyolojinin tarihsel gelişim sürecinde kilometre taşı olan kuramcılarını ve sosyolojik teori içindeki yerlerini-etkilerini kavramak
7   Ele alınan sosyologlar ve teorileri çerçevesinde toplumsal olayları yorumlayabilme yetisi kazanmak, eleştirel bir boyutta bakabilmek
8   Sosyolojik bilgi birikimi kazanarak güncel pratik sorunları değerlendirebilme yöntemi ve kavramlarını içselleştirmek
9   Sosyoloji ile diğer bilimleri ilişkilendirecek kapasiteye ulaşmak
10   Toplumsal sorunları anlayacak, açıklayacak ve bilimsel bakış açısıyla temellendirecek araştırma projeleri, perspektifler, kavramlar ve bilimsel yeterlilik kazanmak
11   Aile, kadın, kentleşme, göç, gençlik gibi sorunların aydınlanması konusunda bilimsel yeterlilik kazanmak
12   Toplumsal hayat içinde sosyolojik açıdan kendisinden istifade edilebilecek donanıma sahip olmak.
13   Alanında okuma, yazma ve anlama için gerekli Türkçeyi kullanma becerisine ve yenilikleri takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14   Disiplinler arası çalışma yapabilmek için diğer disiplinlere ilişkim bilgi sahibi olmak ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi işletmelerde icra etmesini sağlar. Mezunlar için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı), Yerel Yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Mezun öğrenciler formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sosyoloji Bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTS'ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencinin bölüm içi seçimlik dersleri her yarıyılın programında belirtilmektedir. Öğrenci bölüm dışı seçimlik ders olarak ister fakültedeki tarih, felsefe ve psikoloji bölümlerinden isterse diğer fakültelerdeki bölümlerden ders seçebilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 Temel Bilgi Teknolojisi ZORUNLU 1 2 0 5
G 3 FEL 1009 Felsefeye Giriş ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 KPD 1000 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 5 PSİ 1011 Psikolojiye Giriş ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 SOS 1001 Sosyolojiye Giriş I ZORUNLU 3 0 0 7
G 7 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 Temel Bilgisayar Bilimleri ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 FEL 1010 Felsefe Tarihi ZORUNLU 4 0 0 6
B 4 PSİ 1016 Sosyal Psikoloji ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 SOS 1004 Sosyolojiye Giriş II ZORUNLU 3 0 0 7
B 6 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 2007 Klasik Mantık ZORUNLU 4 0 0 6
G 2 SOS 2013 Sosyoloji Tarihi ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 SOS 2015 Toplumsal Tabakalaşma ve Mobilite ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 SOS 2017 Türkiye'nin Toplum Yapısı ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 SOS 2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri I ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 2008 Sembolik Mantık ZORUNLU 4 0 0 6
B 2 SOS 2016 Türk Sosyologları ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 SOS 2018 Endüstri Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 SOS 2020 Kent ve Göç Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 SOS 2022 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri II ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 3005 Çağdaş Felsefe Teorileri ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 SOS 3001 İktisat Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 SOS 3003 Kültür Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 SOS 3005 Aile Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 SOS 3007 Hukuk ve Suç Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 3047 Endüstri Psikolojisi SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 PSİ 3049 Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 SOS 3011 Yoksulluğun Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 SOS 3013 Sinema Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 SOS 3015 Çevre Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 SOS 3017 Eğitim Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 SOS 3019 Kurumlar Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 SOS 3023 Oryantalizm ve Garbiyatçılık SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 SOS 3025 Dijital Sosyoloji SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 SOS 3027 Türkiye'de Göç SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 TAR 3071 Uygarlık Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOS 3004 İletişim Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 SOS 3006 Siyaset Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 SOS 3012 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Yöntem ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 SOS 3046 Modern Sosyoloji Kuramları ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 SOS 3102 Staj STAJ 0 8 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 3060 Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 SOS 3018 Türkiye'de Siyasal İletişim SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 SOS 3020 Çalışma Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 SOS 3022 Gelişme Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 SOS 3026 Türkiye'de Sinema Tarihi ve Film Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 SOS 3028 Etnisite ve Milliyetçilik SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 SOS 3030 Küreselleşmenin Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 SOS 3032 Uluslarası Göç SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 SOS 3034 Demografi ve Nüfus Dinamikleri SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 SOS 3036 Kültürel Miras SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 SOS 3038 Din Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 SOS 3040 Toplumsal Hafıza Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 SOS 3042 Sağlık Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 14 SOS 3044 Ceza Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 4061 Gelişim Psikolojisi ZORUNLU 4 0 0 5
G 2 SOS 4021 Bilgi Sosyolojisi ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 SOS 4023 Toplumsal Değişme ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 SOS 4025 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 SOS 4033 Toplumsal Hareketler ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 4007 Tarih Felsefesi SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 SOS 4029 Liberalizm İktidar ve Otorite SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 SOS 4031 Sağlık ve Toplum SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 SOS 4035 Sosyal Hizmetlerin Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 SOS 4037 Modernliğin Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 SOS 4039 Sosyal Antropoloji SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 SOS 4041 Kırsal Alanlar Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 SOS 4043 Sosyal Araştırmalar Projeleri SEÇMELİ 2 2 0 4
G 9 SOS 4045 Mesleki Sosyoloji SEÇMELİ 2 2 0 4
G 10 SOS 4047 Uluslararası Bölge Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 SOS 4049 Veri İşleme ve Analiz SEÇMELİ 3 0 0 4
G 12 SOS 4051 İnsan Kaynakları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 4008 Siyaset Felsefesi ZORUNLU 4 0 0 6
B 2 PSİ 4062 İletişim Psikolojisi ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 SOS 4006 Türk Modernleşmesi ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 SOS 4024 Tarihsel Sosyoloji ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 SOS 4052 Çağdaş Sosyoloji Teorileri ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 İHD 1001 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 SOS 4028 Küreselleşme, Sağlık ve Gelişme SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 SOS 4030 İnsan Hakları SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 SOS 4032 Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 SOS 4034 Gelenek ve Muhafazakarlık SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 SOS 4036 Türk Siyasetinde Güncel Tartışmalar SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 SOS 4038 Turizm ve Boş Zaman Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 SOS 4040 Avrupa Toplumu ve Kimliği SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 SOS 4044 Gıda Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 SOS 4046 Beden Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 SOS 4050 Metin Tahlili SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 SOS 4054 Yönetim ve Organizasyon SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji Bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTS'ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrenciler 5., 6., 7. ve 8. yarıyılda en az 1 (bir) bölüm içi seçmeli ders alacaklar. Bu programdan toplam en az 152 kredi veya toplam en az 240 AKTS alarak mezun olurlar. Öğrencinin bölüm içi seçimlik dersleri her yarıyılın programında belirtilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci Ders yapısı ve kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT
Tel: 0 232 301 94 10
E-posta: yildiz.akpolat@deu.edu.tr