DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998' den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az dokuz adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.


Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencilerin bireyi anlama, değerlendirme, yardım etme, uygun akıl sağlığı kurumlarına sevk etme becerisi kazanmalarını; istatistik bilgilerini kullanabilmelerini, psikolojik testleri ve test dışı teknikleri, bireysel, grup ve aile danışmanlığını ve yardım tekniklerini, gelişim, öğrenme, davranış bozuklukları ve danışma ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
2   Türkçeyi ve ingilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Gelişimsel, ilişkisel problemleri, ihtiyaçları olan ve davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme ve danışma yürütebilme
4   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
5   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
6   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
7   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
8   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
9   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar. Program mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak ve Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, uzmanlık alanı, tez çalışmasından oluşmaktadır. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 6081 İlköğretimde Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 PDR 6087 Çocuk ve Ergende Travma Sonrası Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 PDR 6089 Psikolojik Danışmada Çağdaş Bilişsel Terapi ve İleri Düzey Teknikler SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 PDR 6091 Ergenlerle Psikolojik Danışma SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 PDR 6093 Kriz Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 PDR 6071 İleri Düzeyde Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma ZORUNLU 3 0 0 6
G 7 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 PDR 6083 Psikolojik Danışmada İleri Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 PDR 6185 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 PDR 6069 Psikoterapötik Yaklaşımlar ZORUNLU 3 0 0 6
G 14 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 15 PDR 6118 Psikolojik Danışmada Duygu Odaklı Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 6
B 16 PDR 6112 Ailelere Yönelik Konsültasyon Hizmetleri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 PDR 6104 Psikolojik Danışmada Süpervizyon SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 PDR 6102 Kariyer Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 PDR 6100 Alkol ve Madde Bağımlılığı SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 PDR 6094 Grupla Psikolojik Danışmada Çözüm Odaklı Yaklaşım SEÇMELİ 3 0 0 6
B 21 PDR 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 22 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 23 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 PDR 6130 Kişilikte Psikodinamik SEÇMELİ 3 0 0 6
B 26 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 28 PDR 6128 Bütüncül Terapiler SEÇMELİ 3 0 0 6
B 29 PDR 6120 İyi Oluş ve Ruh Sağlığı ZORUNLU 3 0 0 5
B 30 PDR 6122 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar ve Modeller ZORUNLU 3 0 0 5
B 31 PDR 6124 İleri Psikolojik Danışma Becerileri ve İnsan Gelişimini Kolaylaştırıcı Görüşme Stratejileri SEÇMELİ 3 0 0 6
B 32 PDR 6126 Travma Sonrası Müdahaleler SEÇMELİ 3 0 0 6
G 33 PDR 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4
G 34 PDR 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Değerlendirme kriterleri, derse göre değişkenlik göstermektedir. Değerlendirme yöntemi olarak sınav, ödev, sunum kullanılmaktadır. Değerlendirme kriterine ilişkin bilgiler ve tarihler, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, ödevler, sunumlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı tezle beraber, zorunlu ve seçmeli dersler (77 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (156 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tezini başarı ile savunmuş olması gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca / İZMİR

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. DİĞDEM MÜGE SİYEZ
didem.siyez@deu.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. DİĞDEM MÜGE SİYEZ
didem.siyez@deu.edu.tr