DERECE PROGRAMLARI

: Sınıf Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı 2003' den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler İlköğretim Sınıf Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sınıf öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak yaşam boyu öğrenme sürecine uyarlayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmektir.
Eğitim programı ilköğretim sınıf öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Sınıf öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleşebilme.
2   Sınıf öğretmenliği alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme.
3   Sınıf öğretmenliği alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme.
4   Sınıf öğretmenliği alanında ileri sürülmüş yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
5   Sınıf öğretmenliği alanındaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilme.
6   Sınıf öğretmenliği alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları bağımsız ya da bir takım üyesi olarak gerçekleştirebilme ve gerektiğinde çalışmalara liderlik edebilme.
7   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, yöntem ve modeller geliştirebilme.
8   Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
9   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini geliştirebilme ve uygulayabilme.
10   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
11   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Doktora programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için 240 AKTS tamamlanmalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSÖ 6057 İlköğretimde Demokrasi Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 İSÖ 6063 İlköğretimde Müzik Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 İSÖ 6073 İlkokulda Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İSÖ 6055 Sınıf Öğretmeni Eğitiminde Güncel Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 İSÖ 6053 İlkokul Öğretmenleri İçin Etkili İletişim Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İSÖ 6051 İlköğretim Çağı Çocuğunda Yaratıcı Düşünce SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 İSÖ 6023 Çevre Sorunları ve Eğitim SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 İSÖ 6021 Temel Edebiyat Kuramları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 İSÖ 6017 Fen Eğitiminde Bilimsel Proje Tasarımı ZORUNLU 3 0 0 8
G 10 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 İSÖ 6071 İlkokul Matematik Öğretiminde Eylem Araştırmaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 İSÖ 6069 Ders Kitabı ve Öğretim Materyali Hazırlama Stratejileri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 İSÖ 6067 İlkokul Ders Programlarının Değerlendirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 İSÖ 6065 Demokrasi Eğitimi ve Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 İSÖ 6059 Okuma Yazma Öğretiminde Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 İSÖ 6061 Spor ve Egzersizle Psikolojik Danışma SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 21 İSÖ 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 22 İSÖ 6068 Temel Eğitim Türkçe Programı Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 İSÖ 6066 Fen Eğitiminde Güncel Konular SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 İSÖ 6064 Sınıf Öğretmenliğinde Matematik Ders Programlarının Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 İSÖ 6062 İlköğretimde Müze İle Eğitim SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 İSÖ 6060 Çağdaş Türk Edebiyatı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 27 İSÖ 6058 Hareket Eden Çocuk SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 İSÖ 6056 Sınıf Öğretmenliği Fen Öğretiminde Yeni Öğrenme Yaklaşımları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 İSÖ 6054 Aydınlanma Felsefesi ve Eğitim SEÇMELİ 3 0 0 7
B 30 İSÖ 6052 Spor ve Egzersizle Motivasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
B 31 İSÖ 6050 Fen Eğitiminde Bilimsel İletişim SEÇMELİ 3 0 0 8
B 32 İSÖ 6038 Dünyada ve Türkiye'de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Modelleri ZORUNLU 3 0 0 7
B 33 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 34 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 35 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 36 İSÖ 6072 İlk Okuma Yazma ve Türkçe Öğretiminde Güncel Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 37 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 38 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 39 İSÖ 6070 İlkokulda Eylem Araştırması Tasarımı ve Uygulaması SEÇMELİ 3 0 0 8
G 40 İSÖ 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4
G 41 İSÖ 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Tuncay CANBULAT
E-posta: tuncay.canbulat@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 23 19