DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Kimya Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve kimya konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.
Programda 2 yabancı dil( % 12.5) verilen ders bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2   Alanı ile ilgili araştırma projesini tasarlayabilme.
3   Alanına özgü yaptığı araştırmasının istatistiklerini yapabilme.
4   Bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim yazılımı geliştirmek üzere çalışmalar yapabilme
5   Alanına özgü yaptığı araştırmasının istatistiklerini yapabilme.
6   Kimya eğitimi alanında yürüttüğü araştırmasının nitel analizlerini yapabilme.
7   Öğrenme teorilerini irdeleyebilme
8   Öğrenme teorileri ile öğretim stratejileri arasındaki ilişkiyi kurabilme
9   Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilme.
10   Öğretim materyali hazırlayıp etkililiğini araştırabilme
11   Alanına özgü çeşitli tür ve düzeylerde deneyler yapma becerisini geliştirebilme.
12   Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilme
13   Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyebilme
14   Alanı ile ilgili bilgilerini ulusal uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilme
15   Alanında, sosyal sorumluluk ve etik değerler hakkında bilgi ve bilince sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde kimya ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 16 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 8 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 16 seçmeli ders yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMK 5023 Teknoloji Destekli Kimya Eğitimi ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5037 Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 FMK 5013 Kimya Eğitiminde Laboratuvar Projeleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 FMK 5007 Kimya Eğitiminde Seçme Konular SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 FMK 5015 Kimya Eğitiminde Aktif Öğrenme-Öğretme SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FMK 5033 Kimya Eğitiminde Dijital Hikayeler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FMK 5025 Analitik Kimyada Temel Kavramlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 FMK 5027 Kimya Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 FMK 5029 Kimya Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Öğretim Modelleri ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 FMK 5031 Kimya Eğitiminde Web 2.0 ve Web 3.0 Araçlarının Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 FMK 5019 Anorganik Kimyada Temel Kavramlar SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMK 5000 Kimya Eğitiminde Canlandırma ve Benzeşimler ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FMK 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 FMK 5010 Kimya Eğitiminde Kavram Yanılgıları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 FMK 5012 Kimya Öğrenimi ve Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 FMK 5008 Bilgisayar Destekli Analitik Kimya Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 FMK 5018 Biyokimya ve Biyoteknolojide Temel Kavramlar SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 FMK 5022 Organik Kimyada Temel Kavramlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 FMK 5036 Kimya Eğitiminde Argümantasyon Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 FMK 5026 Kimya Eğitiminde Nanobilim ve Nanoteknoloji Örnekleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 FMK 5028 Kimya Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 FMK 5030 Kimya Eğitiminde Kimyasal Gösterimler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 FMK 5032 Bilimsel Araştırmalarda Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 FMK 5034 Kimya Eğitiminde Akademik Yazım SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 FMK 5024 Kimya Eğitiminde Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMK 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMK 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık baz da tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5&pid=46
Bilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr.Sibel KILINÇ ALPAT
sibel.kilinc@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Melis Arzu UYULGAN
melis.cekci@deu.edu.tr