DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973-1974 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü adı ile müzik öğretmeni yetiştirmeye başlayan kurum, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü (1978) ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü (1982) olarak eğitim hizmetine devam etmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması programı çerçevesinde 1998-1999 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını alan birimde; çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramı ağırlıklı olarak lisans düzeyinde öğrenim yapılmaktadır. 1992-1993 öğretim yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde ve 2001-2002 öğretim yılından bu yana da doktora düzeyinde öğretim programları uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Müzik Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu eğitim ve öğretim hizmetleri gerek kurumun gerekse başka kurumların akademik yapılanmalarına katkıda bulunmak amacı ile yapılmaktadır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabilme.
2   Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda uygulayabilme.
3   Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça iletebilme.
4   Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
5   Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
6   Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
7   Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterebilme.
8   Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Müzik Eğitimi yüksek lisans programı mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 8 zorunlu ve 17 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 17 seçmeli ders yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 GSM 5051 Müzik, Toplum ve Kültürel Çözümleme ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 GSM 5007 Eserlerde İleri Çözümleme Eğitimi I ZORUNLU 2 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 GSM 5063 Sözel İfade Sanatında Ses Eğitimi Kuram ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 GSM 5037 İleri Anadal Eğitimi I (Keman) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 GSM 5039 İleri Anadal Eğitimi I (Viola) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 GSM 5041 İleri Anadal Eğitimi I (Çello) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 GSM 5043 İleri Anadal Eğitimi I (Piyano) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 GSM 5045 İleri Anadal Eğitimi I (Şan) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 GSM 5047 İleri Anadal Eğitimi I (Yan Flüt) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 GSM 5049 Müzik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 GSM 5053 Müzik Araştırmalarında Etnografik Yöntem I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 GSM 5055 Oda Müziği Eğitimi ve Uygulamaları I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 GSM 5057 İleri Eşlik Eğitimi I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 GSM 5059 İleri Anadal Eğitimi I (Kontrbas) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 GSM 5061 21. Yüzyıl Müzik Öğretimi Uygulamalarında Alternatif Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 GSM 5033 İleri Anadal Eğitimi I (Müzik Kuramları) SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSM 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSM 5028 Müzik Eğitiminde Yaratıcılığın Felsefi ve Eğitsel Temelleri ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 GSM 5010 Eserlerde İleri Çözümleme Eğitimi II ZORUNLU 2 0 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 GSM 5060 Müzik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşım SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 GSM 5034 İleri Anadal Eğitimi II (Keman) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 GSM 5036 İleri Anadal Eğitimi II (Viyola) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 GSM 5038 İleri Anadal Eğitimi II (Çello) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 GSM 5040 İleri Anadal Eğitimi II (Piyano) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 GSM 5042 İleri Anadal Eğitimi II (Şan) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 GSM 5044 İleri Anadal Eğitimi II (Yan Flüt) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 GSM 5046 Piyanoda Eşlik Dağarı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 GSM 5048 Müzik Araştırmalarında Etnografik Yöntem II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 GSM 5050 Oda Müziği Eğitimi ve Uygulamaları II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 GSM 5052 İleri Eşlik Eğitimi II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 GSM 5054 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme SEÇMELİ 2 0 0 7
B 14 GSM 5056 İleri Anadal Eğitimi II (Kontrbas) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 GSM 5058 Yaylı Çalgılar Pedagojisi (Keman-Viyola) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 GSM 5032 İleri Anadal Eğitimi II (Müzik Kuramları) SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSM 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSM 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=150
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
tuba.gultekin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Çınla ŞEKER (cinla.seker@deu.edu.tr)