DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 1990-1991 eğitim-öğretim yılında okulumuzda açılan ikinci program olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.
Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.
Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.
Sağlık teknikeri ünvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlarımız sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanısıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.


Kazanılan Derece

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Önlisans, Sekreter

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Tıbbi sekreterlik temel ilkeleri, klavye mesleki bilgisayar, tıbbi dokümantasyon, sağlık hizmetlerinde halkla ilişkiler, tıbbi arşiv, yazışma teknikleri, sağlık kayıt sistemleri, protokol bilgisi, konuşma eğitimi, hastalıkların uluslar arası sınıflandırılması, kütüphanecilik, kanser kayıt sistemleri, sunum teknikleri, hastane uygulamaları ve örnek olay analizi dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) idari birimler, poliklinik ve anabilim dalları sekreterliklerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir

Temel Program Kazanımları

1   Temel sekreterlik bilgisine sahiptir. "Çalışma ortamını düzenler- Ofis makine ve malzemelerinin kullanımı ve bakımını yapar - Günlük çalışma programı yapar - Telefon iletişimini sağlar - Randevu işlemlerini yürütür - Ziyaretçi kabulu yapar. İş akışı ve iş basitleştirme tekniklerini bilir ve uygular. On parmak F klavye kullanır."
2   Hasta işlemlerini yürütür " Hastayı karşılar - poliklinikte elektronik ortamda hasta kayıt işlemlerini yapar - muayene için hastayı yönlendirir ve bilgilendirir - hasta randevu işlemlerini yürütür - ICD hasta kodlarının girişinde gerektiğinde doktora yardımcı olur - Hasta tetkiklerinin elektronik ortamda girişini yapar - Servis yatış-çıkış-refekatçi işlemlerini yapar - Acil serviste hasta yatış çıkış işlemlerini yapar, sahipsiz hastaların eşyalarını emniyete alır - basit muhasebe kayıtlarını tutar.
3   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar. "Hasta v e hasta yakınları ile sağlık personeli arasındaki sözlü ve yazılı iletişimi sağlar - hasta ile ön görüşme yapar - Gelen yazı ve mesajları yöneticiye iletişir - Halkın şikayet ve önerilerini ilgili birimlere iletir - Gerektiğinde medya ilişkilerinin düzenlenmesini sağlar - Kriz ortamında koordinasyonu sağlar - Protokol kurallarına uygun davranır."
4   Yazışma ve dosyalama yapar. "Kurum içi ve kurum dışı yazılı ve sözlü iletişimi sağlar - Gelen/giden evrak kaydı yapar ve d osyalar - Tıbbi dokümanları dosyalar - Sağlık ve heyet raporu yazar"
5   Organizasyon işlerini yürütür " Toplantı organizasyonu yapar - Seyahat organizasyonu yapar - Konferans, sempozyum ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde görev alır - Sosyal faaliyetlerin organizasyonunu yapar - Halkla ilişkiler tekniklerini uygular"
6   Arşivleme işlemlerini yapar "Dosyaların arşiv sistemine uygun yerleştirilmesini sağlar. - Dosyası bulunmayan hastaya model dosya açar - Doküman güvenliğni sağlar - Kurallarına uygun biçimde ilgili birimlere hasta dosyaları verir ve geri dönüşlerini takip eder - Yıpranmış dosyaları yeniler - İmha edilecek belgeleri tasnif eder - Ölen hasta dosyalarını ayırarak farklı bir arşivleme yapar. - Arşivin mimarisini bilir ve arşiv işletebilir.
7   Süreli yayın ve basılı kaynakların düzenlenmesini ve takibini yapar.
8   İstatistiki işlemleri yapar " Periyodik olarak yatan ve çıkan hasta istatistiğini alır - Periyodik olarak poliklinik hasta istatistiği alır - ölen hasta istatistiği alır - hasta sınıflandırması yaparak, istatistik alir -Hastalık tanı sınıflandırmasında istatistik çalışması yapar.
9   Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütür "Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılır - Kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip eder - Meslekle ilgili yayın ve gelişmeleri takip eder - Sağlıkta kalite yönetim süreçlerini izler"
10   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranır. "Meslek hastalıklarından korunmak için gerekli önlemleri alır"
11   Mesleğini özveri ile uygular. "Sekreterlik uygulamaları sırasında, sekreterlik kimliği ile uyumlu davranışlar sergiler. - Kriz ortamlarında gereken mesleki duyarlılığı gösterir ve sorumluluk alır. - Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar"
12   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır. "Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerini kullanır. Kanser kayıtçılığı işlemlerini yapar"
13   Temel sağlık bilgisine sahiptir "Tıbbi terminoloji bilir - Anatomi / fizyoloji / temel hastalakılar bilgisine sahiptir"
14   İş ortamında ortaya çıkan problemleri fark ederek çözümler geliştirebilir.
15   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
16   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir. "Ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı olma ve toplumsal koknularda sorumluluk üstlenebilme yetisi - Atatürk İlke ve devrimlerini bilme ve özümseyebilme, milli/ahlaki ve manevi değerelre sahip çıkabilme yetisine sahiptir. - Türkçeyi doğru ve etkin bir şekilde kullanır."

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Tıbbi sekreterlik ve dokumantasyon alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) idari birimler, poliklinik ve anabilim dalları sekreterliklerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDS 1185 Halk Sağlığı ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TDS 1191 Mesleki Bilgisayar ZORUNLU 1 1 0 2
G 3 TDS 1147 Anatomi ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 KPD 1002 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 5 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TDS 1181 TIBBİ DOKUMANTASYON VE ARŞİV ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TDS 1183 10 PARMAK KLAVYE KULLANIMI I ZORUNLU 1 2 0 4
G 8 TDS 1187 Tıbbi Sekreterlik Temel İlkeleri ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 TDS 1189 Tıbbi Terminoloji I ZORUNLU 2 0 0 3
G 10 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TSS 1009 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDS 1160 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDS 1192 110 PARMAK KLAVYE KULLANIMI II ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 TDS 1196 Meslek Etiği ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 TDS 1198 SAĞLIK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE SAĞLIK SİGORTALARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 TDS 1188 HASTANE OTOMASYONU ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDİ 1014 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TSS 1008 Etkili ve Güzel Konuşma SEÇMELİ 1 1 0 2
B 2 TSS 1010 Fizyoloji SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TSS 1012 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDS 2321 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TDS 2325 Sağlık Kayıt Sistemleri ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 TDS 2323 Yazışma Teknikleri ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 TDS 2327 BİYOİSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 TDS 2319 TIBBİ TERMİNOLOJİ II ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TDS 2317 Yönetim ve Organizasyon ZORUNLU 1 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TSS 2019 TIBBİ SEKRETERLİKTE YENİ GELİŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TSS 2021 Ön Muhasabe SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 TSS 2013 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TSS 2018 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 TDS 2234 İşletmede Mesleki Eğitim 0 0 0 26
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 2 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 3 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
H 5 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 SHS 1049 Sağlık Turizmi SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 SHS 1050 Sağlık ve Medya SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
H 11 SHS 1056 Suda Cankurtarma ve Aletli Dalış SEÇMELİ 1 1 0 3
H 12 SHS 1058 Felsefe SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 1061 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 SHS 1069 SİSTEM HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 SHS 1070 SOFRA VE MUTFAK SANATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 SHS 1071 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 SHS 1073 SAĞLIK VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 SHS 1175 GENEL MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 SHS 1075 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 2
H 20 SHS 1076 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 SHS 1077 TAKIM SPORLARI I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 22 SHS 1078 TAKIM SPORLARI II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 23 SHS 1079 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 24 SHS 1080 GENELEKSEL DANS KÜLTÜRÜ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 25 SHS 1081 MÜZİK TÜRLERİ I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 26 SHS 1082 MÜZİK TÜRLERİ II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 27 SHS 1083 GÖRSEL SANATLAR I SEÇMELİ 1 1 0 2
H 28 SHS 1084 GÖRSEL SANATLAR II SEÇMELİ 1 1 0 2
H 29 SHS 1066 Temel Bilgi Teknolojileri SEÇMELİ 1 2 0 3
H 30 GÇD 1000 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
H 1 SHS 2044 GELİŞİM PİSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 SHS 2048 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 SHS 1047 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 1 1 0 2
H 4 SHS 2010 Tıp Kütüphaneciliği SEÇMELİ 1 0 0 1
H 5 SHS 2046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 SHS 2045 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 SHS 2036 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 SHS 2037 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 SHS 2034 TIBBİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 4 0 0 4
H 10 SHS 2039 TIBBİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 4 0 0 4
H 11 SHS 2024 Doğa Sporları SEÇMELİ 1 2 0 2
H 12 SHS 2020 Kanser Kayıt Sistemleri SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 SHS 2016 Sağlık Kurumlarında Pazarlama SEÇMELİ 2 1 0 3
H 14 SHS 2014 Sosyal Sorumluluk Projesi SEÇMELİ 1 0 0 3
H 15 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
H 16 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
H 17 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
H 18 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
H 19 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
H 21 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
H 22 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 SHS 2017 Diksiyon SEÇMELİ 1 1 0 3
H 25 SHS 2012 İngilizce Okuma ve Konuşma SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 SHS 2011 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 SHS 1044 Mesleki İngilizce I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 SHS 1045 Mesleki İngilizce II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 SHS 1060 ENFEKSİYON SEÇMELİ 1 0 0 1
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir. Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Ayla AÇIKGÖZ
e-mail: ayla.acikgoz@deu.edu.tr
Tel: 02324124738