DERECE PROGRAMLARI

: Lojistik Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde %100 İngilizce eğitim veren 4 yıllık Lojistik Yönetimi programı, lojistik sektörüne iyi yetişmiş mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Mezunları Lojistik sektöründe etkin olarak yer alabilecek ve uluslararası istihdam fırsatları bulabileceklerdir. Bölümde öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, özdisiplinli, liderlik ve sosyal sorumluluk niteliklerini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Tüm çalışanların katılımının sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ilkeleri izlenir.

Lojistik Yönetimi Programı örgün öğretim olarak Tınaztepe Yerleşkesinde yürütülmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Programın müfredatı; ana olarak Ulaştırma, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel İşletme, Matematik, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve Hukuk gibi alanları kapsamaktadır. Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) EA Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Yabancı dili yeterli olmayanlar bir yıl süreli Hazırlık sınıfına devam etmektedirler.

Kazanılan Derece

Lojistik Yönetimi, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma ile ilgili her alanda hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda hizmet verebilecek/araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, hızlı karar verebilme yeteneğine sahip, eleştirel düşünme yeteneği olan, küresel değişimlerin farkında, etik değerleri benimsemiş ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış lojistik yönetimi uzmanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Küresel ekonomi içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının rekabetçi üstünlük yönünü benimser.
2   Türkiye ekonomisi ve dış ticareti içerisinde lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kavramlarının önemini hem maliyet düşürücü hem de müşteri hizmet düzeyi arttırıcı yönü ile anlayarak içselleştirir.
3   Sosyal bilimler araştırma yöntemlerini lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında uygulayabilme yetisine sahiptir.
4   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında modelleme, simülasyon, optimizasyon ve diğer deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahiptir.
5   Lojistik ve tedarik zinciri alanında sektördeki mevcut çalışma koşullarını kalite sistem standartları kapsamında daha üst noktalara taşıyarak ayrıcalık yaratır.
6   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma sektörünün içinde bulunduğu genel durumu, darboğazları, çevre etmenlerini de değerlendirerek sektöre yönelik olarak stratejiler belirler ve gerektiğinde bunları rapor haline dönüştürür.
7   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma konularında ulusal ve uluslar arası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
8   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında çok disiplinli takım çalışmalarında inisiyatif alarak, ortaya çıkabilecek problemlere çözüm önerisi getirir.
9   Meslek standartlarının, etik sorumluluklarının ve iş güvenliğinin gereklerini yerine getirir.
10   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız kara verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade eder.
11   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler getirir.
12   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturarak, uygulama kontrol geribildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
13   Lojistik, tedarik zinciri ve ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planında, sekiz yarıyıl boyunca zorunlu dersler ve 5. yarıyıldan itibaren seçmeli dersler bulunmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KPD 1001 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 LGM 1003 İşletme ve Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LGM 1007 Mikro Ekonomi ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 LGM 1009 İşletme Matematiği I ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 LGM 1011 Bilgisayar Uygulamaları ZORUNLU 2 2 0 3
G 6 LGM 1015 Lojistiğe Giriş ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 LGM 1017 Hukuka Giriş ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 LGM 1019 Mesleki İngilizce I ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 LGM 1004 İşletme Matematiği II ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 LGM 1006 Makro Ekonomi ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 LGM 1012 Lojistik İş Etiği ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 LGM 1014 Lojistik Yönetimi ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 LGM 1016 Yönetim ve Organizasyon İlkeleri ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 LGM 1018 Bölgesel Coğrafya ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 LGM 1020 Mesleki İngilizce II ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 LGM 2001 Yönetim İletişimi ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 LGM 2003 Yönetim ve İşletme için İstatistik ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 LGM 2005 Finansal Muhasebe ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 LGM 2007 Pazarlama Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 LGM 2009 Ulaştırma ve Terminal Yönetimi ZORUNLU 2 2 0 7
G 7 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 2004 Yöneylem Araştırması ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 LGM 2010 İşletme Hukuku ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 LGM 2012 Uluslararası İktisat İlkeleri ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 LGM 2014 Dağıtım Kanalı Yönetimi ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 LGM 2016 Çoklu Taşıma Yönetimi ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 LGM 2018 Yönetim Muhasebesi ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 LGM 2102 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 3001 Depo ve Envanter Yönetimi ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 LGM 3003 Taşıma Hukuku ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LGM 3005 Finansal Yönetim ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 LGM 3007 Üretim ve Operasyon Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 3009 Tehlikeli Madde Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 LGM 3011 Hizmet Pazarlaması SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 LGM 3013 Yeşil ve Tersine Lojistik SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 LGM 3015 Deniz Ulaştırması Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 LGM 3017 Malzeme ve İkmal Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 LGM 3021 İnsani Yardım Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 3022 Yenilik Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 LGM 3024 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tasarımı ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 LGM 3026 Lojistik İşletmelerinde Yatırım ve Finansal Analiz ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 LGM 3102 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 3008 Kurumsal Sosyal Sorumluluk SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 LGM 3012 Kültürlerarası Yönetim SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 LGM 3014 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 LGM 3016 Gümrük Mevzuatı ve Gümrükleme İşlemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 LGM 3018 Müşteri İlişkileri Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 LGM 3020 Lojistik Operasyonları Yönetimi SEÇMELİ 2 2 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 4001 Lojistik Bilgi Sistemleri ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 LGM 4003 Uluslararası İşletmecilik ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LGM 4005 Araştırma Yöntemleri ve Proje Yönetimi ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LGM 4007 Uluslararası İşletme Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 LGM 4009 Şehir Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 LGM 4011 Örgütsel Davranış SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 LGM 4013 Tedarik Zinciri Ağlarında Karar Verme Modelleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 LGM 4015 Chartering SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 LGM 4017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 LGM 4019 Liderlik SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 LGM 4021 Satış Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 LGM 4002 Lojistikte Güncel Konular ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 LGM 4004 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 LGM 4006 Diploma Projesi ZORUNLU 3 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GÇD 1001 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 İHD 1002 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 LGM 4008 Stratejik Yönetimde Güncel Konular SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 LGM 4010 Uluslararası Ticaret ve Ulaştırma Politikaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 LGM 4012 Finansal Piyasalar ve Kurumlar SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 LGM 4014 Küçük İşletme Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 LGM 4018 Enerji Lojistiği SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 LGM 4020 E-Lojistik SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 LGM 4022 Uluslararası Pazarlama SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 LGM 4024 Girişimcilik SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 LGM 4026 Lojistik Maliyetler SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
ve Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve/veya modulleri, stajın ve diploma başarıyla tamamlayan öğrencilere Lisans Derecesi verilir. Öğrenci, 4 yıllık eğitimini ve 240 AKTS kredisini tamamlamalı ve 4 üzerinden en az 2 kümülatif not ortalamasına sahip olmalı ve başarısız notu bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Okan TUNA
E-posta: otuna@deu.edu.tr
Tel: 0.232.301 88 06