DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

6 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Anabilim Dalı 2007 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik “ hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül’de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi alanında uzman öğretmen yetiştirmek, yetersizliği olan bireyler ve bu bireylerin eğitimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, eğitim stratejileri ve nitelikli personel geliştirmek ve bu üretim ve hizmetlerin kullanımını evrensel olarak yaygınlaştırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma.
2   Öğrencilerin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun değerlendirme, yöntem ve materyalleri kullanabilme.
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme.
4   Öğrenme gereksinimlerini, sahip olduğu bilgi ve becerileri göz önünde bulundurarak belirleyebilme.
5   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
6   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans derecesi, mezunlarına mesleklerini özel eğitim alanında icra etme olanağı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 8 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 12 tanesi Güz yarıyılında, 7 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 19 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 63/138 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ÖEP 5505 Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5503 Özel Eğitimde Tanı ve Değerlendirme, Yöntem ve Teknikler ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5507 Zihin Engelliler ve Akademik Beceri Eğitimi SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 ÖEP 5545 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 ÖEP 5543 Engelliler Sosyal Beceri Öğretimi SEÇMELİ 2 2 0 5
G 4 ÖEP 5533 Görme Engellilerin Eğitimi I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5500 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5506 Özel Eğitimde Yaratıcı Drama SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 ÖEP 5510 Engelliler İçin Krize Müdahale Stratejileri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 ÖEP 5504 Öğrenme Güçlükleri (Ö.Ö.B ve D.E.H.B) Eğitim ve Sağaltımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ÖEP 5508 Erken Eğitim Programları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 ÖEP 5532 Kaynaştırma ve Destek Hizmetleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÖEP 5524 Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı SEÇMELİ 1 2 0 8
B 7 ÖEP 5526 Otistik Çocuklar ve Eğitimleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ÖEP 5528 Problem Davranışları İşlevsel Değerlendirme SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 ÖEP 5522 Özel Eğitimde Değerlendirme Aracı Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5530 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 ÖEP 5515 Engelli Bireylerin Ailelerinin (anne-baba ve kardeş) Eğitimi ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5531 Uğraş Terapisi SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 ÖEP 5523 Engellilerin Cinsel Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5527 Görme Engellilerin Eğitimi II SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ÖEP 5541 Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma Yaklaşımları SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 ÖEP 5537 Özel Eğitimde Sanat SEÇMELİ 2 2 0 7
G 6 ÖEP 5539 Üstün Zekalı ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖEP 5535 Engellilere Rehabilitasyon Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
AKTS/DE Koordinatörleri:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr