DERECE PROGRAMLARI

: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Denizcilik Fakültesi Türkiyenin deniz işletmeciliği ilgi alanına yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 1988 yılında Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adıyla kurulan ilk yüksek öğretim okuludur. Fakültenin eğitim dili İngilizcedir ve ana amacı Türk denizcilik sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 10.03.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine Bölümüne 2006-2007 eğitim-öğretim öğrenci alınması, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılması, öğretim dilinin İngilizce olması konusu karara bağlanmıştır. Bölüm müfredatı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Konvansiyonu A-III/1 ve A-III/2 gerekleri ile gerekli mühendislik derslerini içermektedir. Bölüm Tınaztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Mezunları Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzakyol Vardiya Mühendisliği sınavına girme hakkına sahiptirler. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2009 yılında Denizcilik Fakültesine dönüşmüştür. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy ile Uluslararası Ortak Lisans Programını başlatılmıştır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilim dalının Fen Bilimleri Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme. Denizcilik Fakültesi tarafından ilan edilen Tıbbi Merkezlerden birinden sağlık raporu. Kurul mülakatından olumlu puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik “ hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül’de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Gemi makineleri işletim sistemleri ve deniz araçları ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilen, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini, modern mühendislik araçlarını, analiz ve modelleme yöntemlerini kullanarak etkin çözümler ve tasarımlar geliştirebilen, Uluslararası denizcilik standartları kapsamında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda mühendislik, bilimsel araştırma ve yönetim görevlerini yürütebilen, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında etkin takım çalışması yapabilen, eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında etkin takım çalışması yapabilen, eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, Türkiye'nin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda mesleğinin etik sorumlulukları ile evrensel ve toplumsal etkileri hakkında bilinçli, çağın sorunlarına duyarlı, sosyal sorumluluk, yaşam boyu öğrenme gibi nitelikleri olan, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri yetiştirmektir

Temel Program Kazanımları

1   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında deniz araçları kapsamında matematik, olasılık ve istatistik yöntemleri, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerine sahip olma; bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3   Gerekli ihtiyaçları karşılayabilecek GEMİ MAKİNELERİ İŞLETİM sistemlerini, süreçlerini, cihazlarını ve parçalarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresi ve sağlık konularına olan etkisi ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak
5   Karmaşık Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
7   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
8   Bağımsız olarak çalışma, sorumluluk ve görev alabilme yeteneği
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak
10   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yetkin İngilizce yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; Denizcilik İngilizcesi ile etkin sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme yeteneği
11   Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluklar ile ilgili farkındalık, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
12   Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
13   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde kalite yönetimi konularıyla ilgili bilgi sahibi olmak
14   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
15   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde elektrik, elektronik ve kontrol uygulamalarında görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
16   Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde bakım-tutum işlerinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
17   İşletim ve yönetim seviyelerinde gemi işletiminin ve personel çalışmalarının kontrol edilmesinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
18   Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi; liderlik ve yönetimsel becerilere sahip olmak
19   Denizcilik örf, adet ve geleneklerini hakkında bilgi sahibi olmak
20   Uluslararası ve ulusal deniz hukuku hakkında bilgi sahibi olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Derece sahibi, STCW 78 Konvansiyonuna göre mesleğini "deniz makinaları mühendisi ve şef mühendis" olarak ticaret gemilerinde icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KPD 1001 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 MEN 1001 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 MEN 1003 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 4 MEN 1011 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 MEN 1031 DENİZCİLİK KİMYASI ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 MEN 1035 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 7 MEN 1037 DENİZ BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 3
G 8 MEN 1039 DENİZDE GÜVENLİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 MEN 1041 TEKNİK RESİM I ZORUNLU 1 3 0 3
G 10 MEN 1043 ATÖLYE ZORUNLU 1 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEN 1002 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 MEN 1004 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 3 MEN 1040 ELEKTROTEKNOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 MEN 1042 DENİZDE EMNİYET 1 ZORUNLU 5 2 0 6
B 5 MEN 1046 TEKNİK RESİM II ZORUNLU 1 2 0 2
B 6 MEN 1048 İMAL USULLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 7 MEN 1050 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCESİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 MEN 1052 STATİK ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 MEN 1102 ATÖLYE EĞİTİMİ (3 AY) STAJ 0 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEN 1034 BANDO SEÇMELİ 0 1 0 1
B 2 MEN 1036 GEMİ MODELCİLİĞİ SEÇMELİ 0 1 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEN 2007 TERMODİNAMİK I ZORUNLU 3 1 0 4
G 2 MEN 2009 GEMİ İNŞAATI VE STABİLİTE ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 MEN 2031 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 MEN 2037 DENİZ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 MEN 2039 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 MEN 2045 DİNAMİK ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 MEN 2051 GEMİ ELEKTROTEKNOLOJİSİ ZORUNLU 1 2 0 2
G 8 MEN 2053 NUMERİK ANALİZ ZORUNLU 4 0 0 4
G 9 MEN 2055 MALZEME BİLGİSİ ZORUNLU 2 2 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEN 2010 MALZEME MUKAVEMETİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 2 MEN 2018 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYONU VE BAKIMI I ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 MEN 2030 GEMİ DİZEL MOTORLARI I ZORUNLU 2 1 0 4
B 4 MEN 2032 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ I ZORUNLU 2 1 0 4
B 5 MEN 2036 MATEMATİK IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 6 MEN 2038 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ETİK ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MEN 2040 TERMODİNAMİK II ZORUNLU 3 1 0 4
B 8 MEN 2042 GEMİ ELEKTRONİĞİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 9 MEN 2102 ATÖLYE EĞİTİMİ (3 AY) STAJ 0 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEN 3003 MAKİNE ELEMANLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MEN 3005 GEMİ DİZEL MOTORLARI II ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 MEN 3009 ISI TRANSFERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 MEN 3011 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 5 MEN 3015 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 MEN 3017 GEMİ MAKİNELERİ OPERASYONU VE BAKIMI II ZORUNLU 2 1 0 3
G 7 MEN 3019 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 8 MEN 3021 MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖRÜ (MDS) OPERASYON DÜZEYİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 9 MEN 3023 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEN 3102 AÇIK DENİZ EĞİTİMİ (6 AY) 0 30 0 30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ISG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 MEN 4001 SEVK VE ŞAFT SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 MEN 4005 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME (HVAC) SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 5 MEN 4033 YÖNETİM VE LİDERLİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 MEN 4037 SÖRVEY YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 MEN 4051 BUHAR VE GAZ TÜRBÜNLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 8 MEN 4057 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEN 4039 GAZ MAKİNELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 MEN 4041 DİZEL MAKİNE HESAPLAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 MEN 4043 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 MEN 4045 YAKITLAR VE YANMA TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 MEN 4047 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 MEN 4053 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 MEN 4055 ENERJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ISG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MEN 4006 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MEN 4030 SİSTEMLERİN HİDROLİK VE PNÖMATİK KONTROLÜ ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 MEN 4034 GEMİ TEKNİK YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MEN 4036 MAKİNE DAİRESİ KAYNAK YÖNETİMİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 7 MEN 4054 GEMİ OTOMASYONU KONTROL SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MEN 4056 DİPLOMA PROJESİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 9 MEN 4058 DENİZDE GÜVENLİK II ZORUNLU 2 0 0 3
B 10 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GÇD 1001 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 İHD 1002 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 MEN 4040 DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 MEN 4042 DENİZCİLİKTE BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 MEN 4044 TERSANE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 MEN 4046 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 MEN 4048 DENİZCİLİK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 8 MEN 4050 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 9 MEN 4052 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve/veya modulleri, stajın ve diploma başarıyla tamamlayan öğrencilere Lisans Derecesi verilir. Öğrenci, 4 yıllık eğitimini ve 240 AKTS kredisini tamamlamalı ve 4 üzerinden en az 2 kümülatif not ortalamasına sahip, 6 aylık zorunlu güverte eğitimini tamamlamış olmalı ve başarısız notu bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Güldem CERİT
E-posta: gcerit@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 29