DERECE PROGRAMLARI

: Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Anabilim Dalı 1998'den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği, Doktora Derecesi

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği alanında Doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı; eğitim yönetimi ve denetimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ve ilkelerini kavrayabilme.
2   Yönetim biliminin tarihçesi, gelişimi hakkında bilgilenebilme, eğitim örgütü yönetimi ve özelliklerini öğrenebilme.
3   Yöneticilerin rollerini ve yönetsel yeteneklerini öğrenebilme.
4   Okul liderliğinin temellerini bilme.
5   Denetimin ne olduğunu, eğitim denetimi ilkeleri ile beceri ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olma.
6   Okul müdürlerinin rolleri ve sorumluluklarının farkına varma.
7   Okullarda personel yönetimi ve rol ve sorumluluklarının farkına varma.
8   Okul programıyla ilgili olarak; ailelerden, yöneticilerden, müfettişlerden ve öğretmenlerden beklentiler hakkında bilgi edinebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Doktora Programı Öğretim Planı, 3 zorunlu ve 22 seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin toplam AKTS'si 21'dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 6035 Okul Yönetimi ve Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 EYD 6039 Dünyada Güncel Eğitim Reformları SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 EYD 6033 Örgütsel Davranış ve Kültür SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 EYD 6023 İleri Araştırma Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EYD 6021 Eğitim Liderliğinde Güncel Tartışmalar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 EYD 6025 Eğitim Yönetiminde Yeni Gelişmeler ZORUNLU 3 0 0 8
B 11 EYD 6030 İnsan Kaynağının Geliştirilmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 EYD 6024 Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 EYD 6020 Küreselleşme ve Türk Eğitim Sistemi Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 EYD 6018 Çağdaş Denetim Yaklaşımları ZORUNLU 3 0 0 8
B 15 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 16 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 17 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 EYD 6042 Türkiye'de Eğitim Politikaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 EYD 6040 Örgütsel Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 EYD 6032 Nitel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 EYD 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 25 EYD 6038 Eğitim Hakkı ve Hukuku SEÇMELİ 3 0 0 8
G 26 EYD 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4
G 27 EYD 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70 ine, uygulama/laboratuarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarı yılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Uğur Mumcu Caddesi, 135 Sokak, No: 5 35150, Buca-İzmir-Türkiye

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Diğdem Müge SİYEZ
didem.siyez@deu.edu.tr

Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Ali AKSU
ali.aksu@deu.edu.tr