DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973-1974 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü adı ile müzik öğretmeni yetiştirmeye başlayan kurum, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü (1978) ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü (1982) olarak eğitim hizmetine devam etmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması programı çerçevesinde 1998-1999 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını alan birimde; çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramı ağırlıklı olarak lisans düzeyinde öğrenim yapılmaktadır. 1992-1993 öğretim yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde ve 2001-2002 öğretim yılından bu yana da doktora düzeyinde öğretim programları uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Müzik Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Müzik Eğitimi alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Atatürk ilkelerine bağlı; müzik alanı ile ilgili kavramları, bilgi ve becerileri edinmiş; müzik öğretim yöntem ve tekniklerini bilen; ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanıyan; toplumsal sorumluluk bilincine sahip; akademik gelişime açık örnek bir müzik öğretmeni yetiştirmek.
Bu eğitim ve öğretim hizmetleri gerek kurumun gerekse başka kurumların akademik yapılanmalarına katkıda bulunmak amacı ile yapılmaktadır. Program dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabilme.
2   Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda uygulayabilme.
3   Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça iletebilme.
4   Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
5   Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
6   Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
7   Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterebilme.
8   Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Müzik Eğitimi doktora programı mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 GSM 6045 Tarihsel Gelişim İçinde İleri Armoni SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 GSM 6043 İleri Flüt Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 GSM 6041 İleri Şan Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 GSM 6039 İleri Piyano Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 GSM 6037 İleri Çello Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 GSM 6047 Müzik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 GSM 6009 Etnomüzikolojide Metodolojik Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 GSM 6029 Müzik Eğitiminde Aktif Öğrenme ZORUNLU 3 0 0 7
G 13 GSM 6031 İleri Armoni Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 GSM 6033 İleri Keman Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 GSM 6035 İleri Viyola Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 17 GSM 6026 Kendini İfade Aracı Olarak Müzik, Konuşma ve Dans SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 GSM 6022 Besteleme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 GSM 6014 Müzik ve Toplumsal Cinsiyet ZORUNLU 3 0 0 8
B 20 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 21 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 23 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 GSM 6040 Müzik Psikolojisi ve Müzik Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 GSM 6028 Keman Öğretme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 GSM 6030 Viyola Öğretme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 GSM 6032 Çello Öğretme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 GSM 6034 Piyano Öğretme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 30 GSM 6036 Şan Öğretme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 31 GSM 6038 Flüt Öğretme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 32 GSM 6020 Eğitimde Bütünleşik Sanat SEÇMELİ 3 0 0 7
B 33 GSM 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 34 GSM 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 35 GSM 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.

Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=150
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
tuba.gultekin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Çınla ŞEKER (cinla.seker@deu.edu.tr)