DERECE PROGRAMLARI

: Türkçe Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 1999 - 2000 eğitim öğretim yılından beri doktora eğitimi yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Türkçe Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı Türkçe öğretmenlerinin alanlarında uzmanlaşmalarını, güncel gelişmeleri izlemelerini sağlamak ve akademik bilgi, becerilerini artırmaktır.
Eğitim programı eğitim ve Türkçe konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Türkçe eğitimi alanında yaşanan güncel tartışmaları, gelişmeleri, ders kitabı ve uygulama araç-gereçlerindeki yenilikleri takip edip kavrayabilecek kuramsal ve akademik bilgilere sahip olabilme.
2   Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirebilecek, dili etkili ve doğru kullanmalarını sağlayacak, bu konuda onlara örnek olabilecek bilgi düzeyine ve yeterliliğine sahip olma.
3   Türk dilinin yapısı, zenginliği ve tarihi gelişimi hakkında yeterli akademik donanımı elde etme.
4   Türkçe düşünerek, düşüncesini geliştiren ve çevresine de Türkçe düşünme becerisini kazandırmaya yetkin olma.
5   Türk ve dünya edebiyatının tarihsel süreç içindeki yerini metinler aracılığıyla kavrayıp bu ürünleri mesleki yaşamlarında kullanabilme.
6   Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilerek Türkçeyi tanıtabilecek ve öğretebilecek yeterliliğe sahip olmak.
7   Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup bilimsel etik kurallarını benimseme.
8   Dilin doğası, dil kültür ilişkisi ve dilin yapısı hakkında akademik bilgi sahibi olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 6009 Uygulamalı Dilbilim SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 TRE 6007 Türk Dil ve Anlatımının Güncel Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 TRE 6005 İşlevsel Türkçe Dilbilgisine Giriş I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 TRE 6003 Türkçe Öğretimi Yöntemleri ZORUNLU 3 0 0 7
G 5 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 TRE 6043 Dil-Edebiyat Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 TRE 6051 Edebiyat ve Estetik SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 TRE 6049 Klasik Türk Edebiyatında Metin Çözümlemesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 TRE 6047 Çağdaş Türk Romanına Eleştirel Yaklaşım SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 TRE 6045 Göstergebilim ve Dil Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 15 TRE 6046 Dilin İşlevleri ve Türkçenin Görünümü SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 TRE 6044 Eski Türk Edebiyatı Nesir SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 TRE 6042 Eski Türk Edebiyatı Nazım SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 TRE 6036 Edebi Eserlerde Dil ve Üslup SEÇMELİ 3 0 0 7
B 19 TRE 6034 Dil Öğretiminde Anlambilim SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 TRE 6008 Türkçe Öğretiminde Metin Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 TRE 6006 Edebi Metinler ve Yabancı Dil Olarak Türkçe SEÇMELİ 3 0 0 7
B 22 TRE 6004 İşlevsel Türkçe Dilbilgisine Giriş II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 TRE 6000 Türkçenin Sosyal Temelleri ZORUNLU 3 0 0 8
B 24 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 25 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 26 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 TRE 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 28 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 29 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 30 TRE 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 31 TRE 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
seckin.aydin@deu.edu.tr