DERECE PROGRAMLARI

: Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programı 2002' den bu yana Doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Fen Bilgisi Öğretmenliği programı alanında Doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)


Eğitim programı fen ve teknoloji eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.

Temel Program Kazanımları

1   Fen bilgisi öğretmenliğiyle ilgili ileri seviyede eğitsel bilgi ve becerilere sahip olma, güncel öğrenme, öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilme ve uygulama.
2   Fen eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün çalışmalar yapabilme.
3   Fen eğitimi ile ilişkili disiplinlerarası etkileşimi kavrayarak ileri öğrenme hedeflerine yönelik disiplinlerarası araştırmalar tasarlayıp gerçekleştirebilme.
4   Fen eğitimi alanındaki yeni ve karmaşık araştırmaların ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
5   Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilme.
6   Kritik düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak fen eğitimi alanında yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7   Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilme.
8   Kritik düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak fen eğitimi alanında yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9   Ulusal veya uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile fen eğitimi alanındaki konuları tartışabilme, görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösterecek etkili bir iletişim kurabilme.
10   Fen eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programının mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da akademisyenlik yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında post-doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İFE 6025 Fen Eğitiminde Argümantasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 İFE 6031 Fen Eğitiminde Nitel Araştırmalar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 İFE 6023 Fen Eğitimi Araştırmalarının Kritik ve Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İFE 6021 Fen Bilgisinde Kavram Öğretimi ZORUNLU 3 0 0 7
G 5 İFE 6027 Fen Eğitimi Felsefesi ve Gelişimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 İFE 6029 Gen Kavramı ve İşlevi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 İFE 6030 Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 8
B 12 İFE 6032 Fen Eğitiminde Sanatsal Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 İFE 6034 Fen Eğitiminde Tümleşik Sistem Yaklaşımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 İFE 6028 Fen Eğitiminde Hizmetiçi Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 İFE 6026 Fen Eğitimi ve İnsan Sağlığı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 İFE 6024 Fen Eğitimi Teknolojisi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 İFE 6022 Fen Eğitiminde Yapılandırmacılık ZORUNLU 3 0 0 7
B 18 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 19 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 20 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 İFE 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 23 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 25 İFE 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 26 İFE 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 35150, Buca-İzmir-Türkiye

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr.Gül ÜNAL ÇOBAN
gül.inal@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN
mehmet.sahin@deu.edu.tr