DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 2002' den bu yana Doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Kimya Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Kimya Eğitimi alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kimya Eğitimi doktora programı ile, çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Eğitim programı eğitim ve kimya konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.
Programda 6 yabancı dil (%20) verilen ders bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Yaptığı özgün araştırmalarla kimya eğitimindeki bilgi birikimine katkıda bulunur
2   Kimya eğitimi alanı ve bu alanla ilişkili diğer disiplinler arasındaki ilişkileri kullanarak özgün çalışmalar yapar
3   Kimya eğitimine ilişkin mevcut bilgi birikimini değerlendirir ve kullanır
4   Kimya eğitimine ilişkin ortaya konan yeni bilgileri değerlendirir ve kullanır
5   Yapacağı araştırmalarda bilimsel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir
6   Kimya eğitiminde bağımsız çalışmalar gerçekleştirir
7   Kimya eğitimi alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde alanıyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayabilir
8   Alanında yapılacak çalışmalarda liderlik yapabilir
9   Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
10   Alandaki bilgi ve deneyimini kullanarak etkili düzeyde bilimsel iletişim kurabilir
11   Bir yabancı dili alanındaki yayınları takip etmek, iletişim kurmak ve yabancı dilde bilimsel eser üretmek için kullanır
12   Alanıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesinde sorumluluk alır
13   Alanındaki çalışmaları etik değerler uygun olarak yürütür
14   Kimya eğitiminde uzmanlık gerektiren bir problemin çözümünde sorumluluk üstlenir ve gerektiğinde liderlik yapar

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde kimya ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gereken yayın ve İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doçentliğe başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMK 6031 Kimya Eğitiminin Felsefesi ve Tarihçesi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 FMK 6037 Kimya Eğitiminde E-STEM ve STEAM Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 FMK 6035 Kimya Öğretiminde Model Tasarımı ve Kullanımı ZORUNLU 3 0 0 8
G 4 FMK 6033 Kimya Ders Programlarının Planlanması ve Hazırlama Stratejileri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 FMK 6029 Kimya Eğitiminde Standartlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FMK 6027 Kimya Eğitiminde Yapılandırmacı Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 FMK 6025 Analitik Kimya Eğitiminde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 FMK 6023 Çağdaş Kimya Eğitimi ve Kimya Öğretmeni Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 FMK 6009 Kimya Öğretiminde Test Geliştirme ZORUNLU 3 0 0 7
G 10 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 15 FMK 6036 Öğrenmenin Nörofizyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 FMK 6034 Fen Eğitiminde Uygulamalı Çalışma SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 FMK 6014 Kimya Öğretiminde Kavramlar ve Kavram Haritaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 FMK 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 20 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 FMK 6032 Kimya Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 FMK 6030 Çoklu Zeka Kuramı ve Kimya Eğitiminde Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 24 FMK 6028 Kimya Eğitiminde Proje Çalışmaları SEÇMELİ 2 2 0 7
B 25 FMK 6026 Kimya Eğitiminde Problem Çözme Stratejileri ve Araştırma Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 FMK 6018 Öğretmen Eğitiminde toplam Kalite ve Akreditasyon SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 FMK 6016 Ortaöğretimde Kimya Öğretim Programları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 29 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
G 30 FMK 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 31 FMK 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık baz da tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5&pid=46
Bilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr.Sibel KILINÇ ALPAT
sibel.kilinc@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Melis Arzu UYULGAN
melis.cekci@deu.edu.tr