DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İngilizce Öğretmenliği Eğitimi Bilim dalı 1995'den bu yana Doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

İngilizce Öğretmenliği, Doktora Derecesi.
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Ingilizce Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencileri devlet, özel ve akademik kurumlarda araştırma merkezli bilgiyle donatmaktır.
Eğitim programı eğitim ve İngilizce öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Ingilizce'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Ingiliz dilinin egitimiyle ve ikinci dil eğitimiyle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri ortaya çıkartır
2   Yabancı dil öğretimi konusunda bilimsel bilginin üretiminin nasıl olacağını belirler ve bununla ilgili yöntemleri tartışır.
3   Yabancı dil öğretimiyle ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yaklaşım, yöntem ve teknikleri içinde bulunduğu şartlara uyarlar ve bunun için ölçme ve değerlendirme bilgisini kullanır
4   Yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını CALL ve MALL dahil olmak üzere kullanır
5   Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
6   Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda konuyla ilgili uygun materyal geliştirir
7   Diğer Ingilizce öğretmenleriyle uyumlu çalışır ve ortak kararlar alır; alanıyla ilgili organizasyonlara ve konferanslara katılır.
8   Kendini zayıf ve güçlü yönleriyle tanır ve öz yeterlik konusunda çalışmalar yürütür ve zayıf yönlerini geliştirir
9   Alana bilimsel anlamda katkı sağlayabilecek ön bilgiyi alarak bu konuda ilerleme yapacak hale gelir ve bunun icin tüm olanakları kullanır
10   Gelecekte şu andaki işinden daha iyi çalışma koşulları ve olanaklarına sahip olabilecek bir meslek ya da iş elde edebilmek için bir farklılık yaratır
11   Yabancı dil öğretiminde hangi metot ya da metotları kullanılırsa daha başarılı olur konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunar ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedefler.
12   Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygular hem de öğrencilere kazandırır
13   Hem ulusal hem de evrensel değerleri yansıtır ve öğrencileri bilinçlendirir

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
İngilizce Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı doktora mezunları, üniversitelerde , MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya dil hocası olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Ingilizce ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir. Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, yabancı dil (Ingilizcenin dışında) sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında ilgili bölümlere yr.doc veya öğr.görevlisi olarak başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 6045 İngilizce Dil Öğretiminde Araştırma Teknikleri ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 YDİ 6033 Edebiyattaki Eleştirel Yaklaşımlar SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 YDİ 6031 İleri Uygulamalı Dilbilim I ZORUNLU 2 0 0 6
G 4 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 YDİ 6035 Ruhdilbilimsel İkinci Dil Öğretimi SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 YDİ 6043 Nitel Araştırma: Kuram ve Yöntemler I SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 YDİ 6041 Nicel Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 YDİ 6039 Toplumdilbilim SEÇMELİ 2 0 0 6
G 12 YDİ 6037 İngilizce Dil Eğitiminde Mesleki Gelişim SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
B 14 YDİ 6042 İngilizce Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı SEÇMELİ 2 0 0 6
B 15 YDİ 6040 İngiliz Dili Eğitimine Toplumdilbilimsel Yaklaşım SEÇMELİ 2 0 0 6
B 16 YDİ 6038 Nicel Araştırma: Veri Toplama ve Analizi SEÇMELİ 2 0 0 6
B 17 YDİ 6036 Nitel Araştırma: Kuram ve Yöntemler II SEÇMELİ 2 0 0 6
B 18 YDİ 6032 İleri Araştırma Yöntemleri ZORUNLU 2 0 0 6
B 19 YDİ 6030 İngiliz Dili Eğitimindeki Son Gelişmeler SEÇMELİ 2 0 0 6
B 20 YDİ 6000 İngiliz Romanında Metin İnceleme SEÇMELİ 2 0 0 6
B 21 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 22 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 23 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 YDİ 6044 İleri Uygulamalı Dilbilim II SEÇMELİ 2 0 0 6
B 25 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 26 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 YDİ 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
G 28 YDİ 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 29 YDİ 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.

Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ingilizce Öğretmenliği bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Feryal Cubukcu
fcubukcu@deu.edu.tr