DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı 1999 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Fizik Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program, adaylara Fizik eğitimi alanındaki spesifik bilgi ve becerileri kazandırmayı ve alanda karşılaşılan problemlere araştırma temelli çözümler üretme becerisine destek olmayı hedeflemektedir. Öğretim dili Türkçe (%75) ve İngilizcedir (%25).

Temel Program Kazanımları

1   Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
2   Alanında karşılaştığı problemlere araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3   Alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
4   Fizik eğitimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bir topluluk içerisinde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
5   Bir yabancı dili, alanında etkili bir şekilde kullanır.
6   Alanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7   Fizik eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
8   Alanı ve bu alanla ilişkili diğer disiplinler arasındaki ilişkileri kavrar.
9   Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
10   Fizik eğitiminde uzmanlık gerektiren bir problemin çözümünde liderlik yapar.
11   Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve kullanır.
12   Profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
13   Alanındaki çalışmaları etik değerler uygun olarak yürütür.
14   Alanında edindiği bilgi ve deneyimi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler ya da üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMF 5045 Fizik Eğitiminde Özel Konular ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 FMF 5053 Fizik Eğitiminde Laboratuvar Projeleri SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 EBE 5037 Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 FMF 5007 Madde Yapısı ve Mekanik Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 FMF 5009 Fiziğin Günlük Yaşamdaki Yeri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 FMF 5011 Fizik Öğretiminde Aktif Öğrenme-Öğretme SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FMF 5021 Fizik Eğitiminde Laboratuar Yaklaşımları ve Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 FMF 5027 Ortaöğretimde Modern Fizik Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 FMF 5035 Fizik Eğitiminde Kritik Düşünme SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FMF 5015 Ortaöğretim Fiziğinin Sınırları Üzerine Argüman Temelli Yaklaşım SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 FMF 5037 Eğlenceli Fizik SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 FMF 5047 Fizik ve Fizik Eğitiminde Terminoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 FMF 5049 Orta Öğretimde Fizik Deneyleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 FMF 5051 Eğitimde Radyasyon ve Risk SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 EBE 5005 Öğretim İlke ve Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMF 5048 Teknoloji Destekli Fizik Eğitimi ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FMF 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 Test Geliştirme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 FMF 5060 Fizik Eğitimi Araştırmalarının Yayına Dönüştürülmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 FMF 5004 Fizik Eğitiminde Güncel Konular SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 FMF 5006 Fizikte Kavramlar ve Kavram Yanılgıları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 FMF 5010 Fizik Ders Programlarının İncelenmesi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 FMF 5002 Ortaöğretimde Elektrik ve Manyetizma Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 FMF 5026 Fizik Eğitiminde Bilimsel Proje Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 FMF 5024 Fizik Öğretmenlerinin Yeterlik Ölçütleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 FMF 5038 Fizik Eğitiminde Bilimsel Etkinlik Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 FMF 5000 Fizik Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 10
B 11 FMF 5012 Fizik Tarihi ve Fizik Eğitimine Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 10
B 12 FMF 5050 Fizik Eğitiminde Bilinç SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 FMF 5052 Fizik Eğitiminde Müfredat Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 FMF 5054 Fizik Eğitiminde Görsel Öğrenme ve Grafik Düzenleyiciler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 FMF 5056 Radyoekoloji ve Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 FMF 5058 Fizik Eğitiminde Matematiksel Modelleme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMF 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMF 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa EROL
mustafa.erol@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Prof.Dr.Serap ÇALIŞKAN
serap.caliskan@deu.edu.tr