DERECE PROGRAMLARI

: Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 1999 dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Biyoloji Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olmak için, biyoloji eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirme ve derinleştirme becerisi gösterir.
2   Uzmanlık düzeyindeki bilgilerini kullanarak biyoloji eğitimi alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırmalar yapabilir.
3   Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yaptığı araştırmalarla biyoloji eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
4   Biyoloji eğitimi alanıyla ilişkili çeşitli disiplinler, eğitim alanları ve alt alanları konusunda bilgi sahibi olur.
5   Biyoloji eğitimi alanındaki karmaşık problem ve konuları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
6   Biyoloji eğitimi alanındaki bilimsel araştırmalarda, bireysel ve grup çalışmalarında, sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirebilir.
7   Yaşam boyu öğrenme ve meslekî gelişim ilkelerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
8   Biyoloji eğitimi alanındaki bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir.
9   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
10   En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek için kullanabilir.
11   Biyoloji eğitimi alanında veri toplama ve analiz aşamalarında bilişim ve iletişim teknolojilerini ve güncel bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
12   Biyoloji eğitiminde, veri toplama, değerlendirme ve yorumlarında bilimsel ve evrensel etik değerlere uyar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 20 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 10 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 20 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/145 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMB 5031 Biyoloji Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5005 Öğretim İlke ve Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EBE 5037 Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 FMB 5035 Çevre Eğitiminde Temel Kavramlar ve Çevre Bilinci SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 FMB 5015 Uygulamalı Ekoloji ve Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 FMB 5023 Akdeniz Ekosistemi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FMB 5029 Biyolojide Temel Kavramlar ve Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 FMB 5007 Biyoloji Eğitimi Programlarının İncelenmesi SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMB 5032 Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FMB 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5002 Test Geliştirme Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 FMB 5006 Ekofizyoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 FMB 5008 Biyoloji Eğitiminde Son Gelişmeler SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 FMB 5034 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları ve Deney Tasarımı SEÇMELİ 2 2 0 9
B 6 FMB 5018 Biyoloji Eğitiminde İnternet ve Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 FMB 5026 Biyoloji Felsefesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 FMB 5030 Çevre Biyolojisi ve Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 FMB 5016 Çevre Eğitiminde Metodik Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMB 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FMB 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bilim Dalı Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Behlül GÜLER
behlul.guler@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Dr.Öğr.Üyesi Behlül GÜLER
behlul.guler@deu.edu.tr