DERECE PROGRAMLARI

: Resim - İş Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı 1999dan bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Resim-İş Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve resim-iş öğretimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat Eğitimcisi olarak toplumsal ve insani sorumluluk bilincine sahiptir.
2   Sanat Eğitimi Kuramlarına hakimdir.
3   B2 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahiptir.
4   Tarafsız, üretken, paylaşımcı ve dayanışma içinde hareket eder.
5   Akademik ölçütlere ve bilimsel değerlere bağlıdır.
6   Bilim etiğine sahiptir.
7   Ulusal ve uluslararası bilgi, görgü ve kültürel değerlerin farkındadır.
8   İlkeleri vardır ve bunu disiplinler arası bir biçimde aktarabilir.
9   Günümüz yerel ve evrensel sanat hareketlerini bilir, eleştirisini yapabilir.
10   Sanat teknolojileri ve sanat eseri üretir.
11   Amaç ve değerlerin Atatürk ilkeleri ve laik eğitimle gerçekleşebileceğini bilir.
12   Her düzeyde sanat eğitimi verebilecek, kullanabilecek beceriye sahiptir.
13   Sanatsal deneyimlerini sözsel ve yazılı olarak ifade edebilir.
14   Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapabilir.
15   Uygulamalı çalışmalarında yaratıcı tavrını sürdürebilir.
16   Sanatsal ve bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası çevrelerde paylaşabilir.
17   B2 seviyesinde yabancı dil bilgisini kullanabilir.
18   Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19   Rekabet ortamına girebilme özgüvenine sahip olup bilgi ve deneyimlerini kullanabilir.
20   Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Güzel Sanatlar Anabilim Dalı - Resim-İş Öğretmenliği yüksek lisans programı mezunları, Üniversitelerde akademisyenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmenlik; sanat galerisi, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Özel ya da devlete bağlı grafik ve reklam ajansları ile baskı üzerine çalışan matbaa ve fabrikalarda; gazete, dergi, yayın ya da yapım şirketi ve televizyon gibi medyalarda tasarımcı ya da operatör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 28 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 15 tanesi Güz yarıyılında, 13 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 28 seçmeli ders yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 5071 Kültürel Bellek ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 5051 Grafik Tasarımında Tipografi I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GSR 5101 Desen I SEÇMELİ 2 2 0 5
G 3 GSR 5055 İnternet Arayüz Tasarımı I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GSR 5057 Yazı Tasarımı I SEÇMELİ 1 2 0 6
G 5 GSR 5059 Sanatta Değerlendirme Eleştiri ve Yorum I SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 GSR 5061 İleri Suluboya Resim I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 GSR 5063 Semiyoloji SEÇMELİ 1 2 0 6
G 8 GSR 5065 Kavramsal Sanat Uygulamaları I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 9 GSR 5067 Sanatta Dialog Eğitimi SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 GSR 5077 Yeni Medya Grafiği I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 11 GSR 5079 Grafik Tasarım ve Kültür SEÇMELİ 2 0 0 4
G 12 GSR 5081 Bilimsel Paradigmalar SEÇMELİ 2 0 0 5
G 13 GSR 5085 Reklam İllüstrasyonu I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 14 GRS 5087 Renk, Renk Teorileri I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 15 GSR 5087 İleri Resim Tasarım I SEÇMELİ 4 2 0 12
G 16 GSR 5089 İleri Grafik Tasarım I SEÇMELİ 4 2 0 12
G 17 GSR 5091 Karşılaştırmalı Türk Dünya Sanatı I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 18 GSR 5093 Batı Sanatı Araştırmaları I SEÇMELİ 2 0 0 5
G 19 GSR 5095 Sanatsal Motivasyonda Disiplinlerarası Yaklaşım I SEÇMELİ 2 2 0 5
G 20 GSR 5097 20. Yüzyıl Görsel Sanat Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 21 GSR 5053 Çağdaş Türk Resmi I SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSR 5064 Sanatsal Algıda Aufhebung Çözümleri ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 GSR 5062 Çağdaş Toplum ve Sanat ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 GSR 5090 60 Sonrası Türkiye'de Çağdaş Sanat SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 GSR 5046 İnternet Arayüz Tasarımı II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 GSR 5048 Çağdaş Türk Resmi II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 GSR 5050 Grafik Tasarımda Tipografi II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 GSR 5052 Yazı Tasarımı II SEÇMELİ 1 2 0 6
B 7 GSR 5056 İleri Suluboya Resim II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 8 GSR 5060 Kavramsal Sanat Uygulamaları II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 GSR 5068 Yeni Medya Grafiği II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 10 GSR 5070 Kültürel Bellek ve Görsel Sanatlar SEÇMELİ 2 0 0 4
B 11 GSR 5074 Reklam İllüstrasyonu II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 12 GSR 5076 Renk, Renk Teorileri II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 13 GSR 5078 İleri Resim Tasarım II SEÇMELİ 4 2 0 12
B 14 GSR 5080 İleri Grafik Tasarım II SEÇMELİ 4 2 0 12
B 15 GSR 5082 Karşılaştırmalı Türk Dünya Sanatı II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 16 GSR 5084 Batı Sanatı Araştırmaları II SEÇMELİ 2 0 0 5
B 17 GSR 5086 Sanatsal Motivasyonda Disiplinlerarası Yaklaşım II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 18 GSR 5088 Desen II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 19 GSR 5040 Sanatta Değerlendirme Eleştiri ve Yorum II SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir. Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği 35150, Buca-İzmir-Türkiye

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
tuba.gultekin@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Çınla ŞEKER
cinla.seker@deu.edu.tr