DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır.
Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır.
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Psikolojik danışma ve rehberlik programları geliştirme ve uygulama
2   Türkçe ve İngilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
4   Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
5   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
6   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
7   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
8   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
9   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
10   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, istihdam ettikleri alanda çalışmalarını sürdürürler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler üç yarıyılda verilmektedir. Birinci yarıyıldaki derslerin üçü zorunlu ikisi seçimliktir. İkinci yarıyıldaki derslerin ikisi zorunlu ikisi seçimliktir. Üçüncü yarıyıldaki derslerin ise üçü zorunlu ikisi seçimliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 PDR 5585 Okullarda Çözüm Odaklı Yaklaşım ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 PDR 5583 Eğitim Ortamı ve İletişim Süreçleri ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5535 Okul Danışmanlığında Kriz Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 PDR 5555 Bireyle Psikolojik Danışma SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 PDR 5587 Yaşam Dönemlerinde Uyum Problemleri ve Başa Çıkma SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 PDR 5559 Okul Temelli Önleyici Rehberlik SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 PDR 5561 Psikolojik Danışma Sürecinde Testlerle Değerlendirme SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 PDR 5557 Suçlularla Psikolojik Danışma SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5548 Davranış Bozuklukları ve Psikolojik Danışma ZORUNLU 2 0 0 7
B 2 PDR 5546 Psikolojik Danışma Kuramları ZORUNLU 2 0 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5508 İlköğretimde Ebeveyn ve Çocuk Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 PDR 5550 İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları,Yaklaşımlar,Yöntemler ,Teknikler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 PDR 5552 Grupla Psikolojik Danışmada Kuram ve Uygulama SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 PDR 5554 Yaşlılık Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 PDR 5566 Kültür ve Ruh Sağlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 PDR 5558 Aile Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 PDR 5560 Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar-Bilişsel Terapi ve Uygulama SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 PDR 5562 Yakın İlişkiler ve Psikolojik Danışma SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 PDR 5564 Yas Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 PDR 5556 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5530 Dönem Projesi ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 PDR 5565 Psikolojik Danışma ve Pozitif Psikoloji ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 PDR 5563 Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Değerler ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5569 Rehabilitasyon Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 PDR 5571 Yardım Etme Sanatı (Carkhuff'un Yardım Etme Modeli) SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 PDR 5593 Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 PDR 5579 Yaşam Boyu Gelişimsel Rehberlik SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 PDR 5591 Sağlık Psikolojisi ve Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 PDR 5577 Akademik Yazım ve Sunum Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme kriterleri, derse göre değişkenlik göstermektedir. Değerlendirme yöntemi olarak sınav, ödev, sunum kullanılmaktadır. Değerlendirme kriterine ilişkin bilgiler ve tarihler, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, ödevler, sunumlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Uğur Mumcu Cad. 135 Sokak No:5 35380 Buca / İZMİR

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. DİĞDEM MÜGE SİYEZ
didem.siyez@deu.edu.tr

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. DİĞDEM MÜGE SİYEZ
didem.siyez@deu.edu.tr