DERECE PROGRAMLARI

: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, Türkiyede deniz işletmeciliği konusunda eğitim veren ilk yüksek öğretim birimi olarak eğitime başlayan bölümümüz, ülkemizin denizcilik çıkarlarına hizmet etmek temel amacı doğrultusunda denizcilik sektörüne toplam kalite yönetimi felsefesi ile iyi yetişmiş mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 1988 yılında kurulmuştur. Mezunları Denizcilik sektöründe etkin olarak yer almakta ve uluslararası istihdam fırsatları bulmaktadırlar. Öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, özdisiplinli, liderlik ve sosyal sorumluluk niteliklerini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, denizcilik etik değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Tüm çalışanların katılımının sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ilkeleri izlenir.
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı örgün öğretim olarak Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü altında Tınaztepe Yerleşkesinde yürütülmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Programın müfredatı; ana olarak Temel İşletme Yönetimi, Hukuk, Temel ve Mesleki Denizcilik, Deniz İşletmeciliği, Lojistik ve Ulaştırma alanlarını kapsamaktadır. Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) EA Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Yabancı dili yeterli olmayanlar bir yıl süreli Hazırlık sınıfına devam etmektedirler. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy ile Uluslararası Ortak Lisans Programı başlatılmıştır.

Kazanılan Derece

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, her biri 30 işgünü olmak üzere zorunlu liman işletme ve deniz işletmeciliği stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Lisans Programının amacı; Deniz İşletmeciliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş deniz işletmecileri yetiştirmektir. Program ayrıca, deniz işletmeciliği disiplini ve ilgili alanlarında etkin bilimsel araştırma ve proje çalışmaları gerçekleştirme ve bu alanlarda paydaşlara ve topluma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlama görevlerini üstlenir.
Programda, hem teorik hem de uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışı hakim olup, bu anlayış çerçevesinde verilen dersler Temel İşletme Yönetimi, Hukuk, Temel ve Mesleki Denizcilik, Deniz İşletmeciliği, Lojistik ve Ulaştırma alanları ile ilgili dersleri içermektedir. Bu derslerin ödev, proje ve laboratuvar çalışmaları ile uygulamaya aktarılmaları sağlanmaktadır.
Programın yürütüldüğü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ve Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölüm öğretim elemanları SSCI kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlara sahiptir. Bölüm, denizcilik sektörüne yönelik her konuda eğitim, proje ve danışmanlık desteği verebilecek yeterliliğe sahiptir.
Program konularında uzman ve dinamik eğitim kadrosu ile gerek eğitim anlayışı, gerekse eğitim içeriğinde dünya çapında olan değişiklikleri bölüm özelliklerine uygun düzenlemelerle müfredat ve eğitim yapısına katma özelliği ile daha etkin ve çağdaş bir eğitim için sürekli gelişmektedir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki ve AKTS Etiketini almıştır.
Program, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Programın, ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında çeşitli ülkelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Programda eğitim donanımlı dersliklerde ve Liman Operasyonları, Lojistik, Bilgisayar ve İşletme Simülasyonları Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Program bağlı olduğu bölüm genelinde, hem kablolu hem de kablosuz ağ bağlantılarının yanında, öğrenci ve eğiticilerin yararlanabileceği bir adet kütüphane de mevcuttur.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik bilgilerini denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerine uygulama becerisine sahip olma.
2   Denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerini tanımlama, araştırma ve çözme becerisine sahip olma.
3   Denizcilik işletmelerinde işletme fonksiyonları ve hedefleri doğrultusunda planlama, uygulama ve kontrol becerisine sahip olma.
4   Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak deniz işletmeciliği çözümlerinin gerçekleştirilmesi becerisine sahip olma.
5   Deniz ulaştırması ile ilgili verilerin toplanması, strateji ve planların geliştirilmesi.
6   Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olma.
7   Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olma.
8   Yaratıcılık, sorgulayıcılık, özgüven, girişimcilik ve liderlik.
9   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisine sahip olma.
10   Bağımsız karar verebilme, özdisiplin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerilerine sahip olma.
11   Mesleksel değerler ve etik donanımı.
12   Evrensel, toplumsal, uluslar arası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olma.
13   Toplam kalite değerlerine sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları Denizcilik, Ulaştırma, Lojistik ve Dış Ticaret ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Özel sektörde; gemi sahipleri/işletmeleri, gemi yönetim işletmeleri, taşıma işleri aracıları (gemi acenteleri, gemi brokerleri, ulaştırma yüklenicileri), gemi kumanya ve tedarik işletmeleri, deniz sigorta işletmeleri, limanlar ve terminaller, yat ve marina işletmeleri, tersaneler, bankalar, dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak; kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planında, zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler zorunlu derslerin yanısıra seçmeli derslerden almak zorundadır. Seçmeli dersler hem Güz yarıyılında, hem de Bahar yarıyılında yer almaktadır. Seçimlik dersler 5. yarıyıl ile 8. yarıyıl arasında yer almakta olup öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS ders almak zorundadır (seçimlik dersler dahil).
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KPD 1001 Kariyer Planlama ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 MBA 1003 İŞLETME VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MBA 1007 MİKRO EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MBA 1009 İŞLETME MATEMATİĞİ I ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 MBA 1011 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 3
G 6 MBA 1015 DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 MBA 1017 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 MBA 1019 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 1008 MAKRO EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MBA 1018 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MBA 1032 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MBA 1034 İŞLETME MATEMATİĞİ II ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 MBA 1038 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 MBA 1040 TEMEL GEMİCİLİK ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 MBA 1042 BÖLGESEL COĞRAFYA ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 MBA 1044 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MBA 2031 DENİZ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 MBA 2033 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MBA 2035 İŞLETME VE YÖNETİM İÇİN İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 MBA 2037 DENİZ TURİZMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 MBA 2039 ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 7 TDL 1001 Türk Dili I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MBA 2030 PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 MBA 2038 DENİZ HUKUKU II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 MBA 2040 YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 MBA 2042 DENİZ ULAŞTIRMA OPERASYONLARI ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MBA 2044 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 MBA 2102 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 8 TDL 1002 Türk Dili II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBA 3001 İŞLETME LOJİSTİĞİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 MBA 3003 DENİZCİLİK EKONOMİSİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MBA 3005 FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MBA 3007 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İHD 1002 İnsan Hakları SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 MBA 3009 SEYİR VE METEOROLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 3 MBA 3011 ÜRETİM VE OPERASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 MBA 3013 LOJİSTİK OPERASYONLARI LABORATUVARI SEÇMELİ 2 2 0 5
G 5 MBA 3015 DENİZ BİLİMLERİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 MBA 3017 DENİZ İŞ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 MBA 3021 DENİZCİLİK EKONOMİSİNDE SAYISAL YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 2 0 5
G 8 MBA 3025 HİZMET PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 MBA 3031 DENİZCİLİK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 MBA 3033 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 3004 DENİZCİLİK EKONOMİSİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MBA 3008 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 MBA 3034 İŞLETMEDEN İŞLETMEYE PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MBA 3102 STAJ STAJ 0 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 3010 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 MBA 3012 YÜK İŞLEMLERİ, GEMİ YAPISI VE DENGESİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 MBA 3014 UYGULAMALI LOJISTIK PROJESİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 MBA 3016 LİMAN VE TERMINAL OPERASYONLARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 5 MBA 3018 ULUSLARARASI TİCARET HUHUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 MBA 3020 KÜRESEL SATINALMA VE MALZEME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 MBA 3022 EKONOMİK COĞRAFYA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 MBA 3024 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE YATIRIM VE FINANSAL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 MBA 3032 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 MBA 3036 YÖNETİM İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBA 4003 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MBA 4005 ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 5
G 3 MBA 4041 GEMİ KİRALAMA VE BROKERLİK ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBA 4007 DENİZCİLİKTE EMNİYET YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 MBA 4013 DENİZ SİGORTA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 MBA 4015 TARİFESİZ DENİZCİLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 MBA 4017 SATIŞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 MBA 4019 LİMANCILIK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 MBA 4021 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 MBA 4023 DENİZCİLİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 MBA 4025 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 MBA 4033 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 MBA 4035 LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 MBA 4037 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 MBA 4039 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 MBA 4043 DENİZCİLİK EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 MBA 4045 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ SÖZLEŞMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 4030 STRATEJİK YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MBA 4034 DİPLOMA PROJESİ ZORUNLU 1 2 0 5
B 3 MBA 4044 GEMİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GÇD 1001 Gönüllülük Çalışmaları SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 MBA 4008 YATÇILIK VE MARİNA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 MBA 4014 TARİFELİ DENİZCİLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 MBA 4016 GEMİ İNŞA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 MBA 4018 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 MBA 4020 ULUSLARARASI PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 MBA 4022 DENİZDE HABERLEŞME VE VARDİYA TUTMA SEÇMELİ 2 2 0 5
B 8 MBA 4024 İNOVASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 MBA 4026 TAŞIMA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 MBA 4036 GÜMRÜK MEVZUATI VE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 MBA 4038 DENİZCİLİK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 MBA 4040 ULUSLARARASI LOJİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 MBA 4042 ELEKTRONİK TİCARET SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 MBA 4046 TEMEL GEMİ TEKNOLOJİLERİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 15 MBA 4048 TANKER KİRALAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise CC'dir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, zorunlu stajlarını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. D.Ali DEVECİ
E-posta: adeveci@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 88 01