DERECE PROGRAMLARI

: Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde Kemal Karhan, İlter Akat, ve Gündüz Balkan tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesine bağlanmıştır. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak lisansüstü programlar yürütülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi İngilizce olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Mühendislik Yönetimi - Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)


Bu programın amacı, yönetici veya yönetici adaylarına mühendislik projeleri, teknik projeler ve çalışma takımlarını yönetebilmeleri için mühendislik yönetimi bilgileri, yaklaşımları ve teknikleri kullanma becerisini kazandırmaktır. Programın hedeflediği grup mühendislik (Endüstri mühendisliği dışındaki), fen ve sosyal bilimler mezunlarıdır.
Program kapsamında; üretim sistemleri, dinamik ve stokastik modelleme, inovasyon yönetimi, toıplam kalite yönetimi, simülasyon, yalın üretim sistemleri, çizelgeleme, sezgisel algoritmalar, risk yönetimi, yatırım analizi, servis sistemleri, tahminleme ve zaman serileri analizi, çok amaçlı ve çok kriterli karar verme, tesis planlama, insan faktör mühendisliği, tedarik zinciri analizi, uzman sistemler ve zeki optimizasyon yöntemleri gibi alanlarda dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır.
Bölümümüzde, lisans ve lisanüstü öğrencilerimize hizmet vermek üzere Zeki Optimizasyon ve Karar Verme Laboratuvarı, Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Laboratuvarı, İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı ve Üretim Sistemleri Laboratuvarı bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Analitik ve kritik düşünme; endüstriyel proje ve süreçleri yönetme
2   Mühendislik projelerinin yönetiminde kalite ve risk analizi yapabilme; mal ve hizmet süreçlerinin entegrasyonundan oluşan disiplinler arası ve diğer yaklaşımları kullanabilme
3   Karmaşık mühendislik problemleri ve süreçlerini çözmek için ilgili yöntemleri belirleme, önceliklendirme ve uygun olanını seçme
4   Endüstriyel süreçlerin başarılı yönetimi için gerekli araç, teknik, kaynak, organizasyonel sistem ve karar verme süreçlerini değerlendirme
5   Mühendislik yönetimi problemlerinin çözümünde sistem yaklaşımı bakış açısına sahip olma
6   Proje ve süreçleri yönetmek için gerekli organizasyonel ve grup becerileri gösterme
7   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma
8   Mesleki ve etik sorumluluk gösterme
9   Mühendislik yönetiminin bilgi ve becerilerini uygulama
10   Firma mükemmelliğini geliştirmek için gerekli yöntem ve teknikleri kullanma

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Yüksek Lisans ve doktora programlarımız öğrencilere endüstri mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapma olanağının yanında üretim ve hizmet sektörünün tüm alanlarında yönetici, uzman, kalite güvence mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, satın alma mühendisi ve üretim hizmetleri mühendisi gibi çok farklı pozisyonlarda istihdam olanağı bulmaktadırlar.
Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın yaklaşık %80 i özel sektör kuruluşlarında, % 15 i ise kamu sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5555 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENM 5005 Finansal Yönetim Ve Kontrol SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 ENM 5007 Bilgi Sistemleri Analizi Ve Tasarımı SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ENM 5009 Karar Vermede Kantitatif Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ENM 5011 Toplam Kalite Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 MAT 5101 Uygulamalı Matematik SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 ENM 5023 Süreç İyileştirme ve Yalın Üretim SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ENM 5031 Mühendislikte Modern Yönetim Teknikleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 ENM 5035 İşletme Yönetimi ve Organisazyonu SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 ENM 5033 Mühendisler İçin Yönetim Ekonomisi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 ENM 5013 Kantitatif İşletme Analizi -I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ENM 5006 Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 ENM 5008 Üretim Yönetim Sistemleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 ENM 5012 Benzetimin Endüstride Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ENM 5014 Kantitatif İşletme Analizi -II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 ENM 5018 Teknoloji Ve İnnovasyon (Yenilikçilik) Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 MAT 5102 Numerik ve Yaklaşık Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 9
B 7 ENM 5028 Hesap Çizelgeleriyle Yönetimsel Karar Modellemesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 ENM 5026 Metod Tasarımı ve İş Ölçümü SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ENM 5042 İş Süreçlerinin Analizi Ve Modellenmesi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 ENM 5040 Proje Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 ENM 5038 Mühendislik Yönetimi İçin İstatistiksel Teknikler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 ENM 5020 Lojistik Yönetimi SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ENM 5097 Dönem Ödevi ZORUNLU 0 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (81 AKTS) ve Dönem Projesi (9 AKTS), toplam 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Adil BAYKASOĞLU ,
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampusu 35160 Buca İzmir
Tel: 232 301 76 00
E-mail adil.baykasoglu@deu.edu.tr