DERECE PROGRAMLARI

: Sosyoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2015 yılında kurulmuştur. Programın amacı temel sosyoloji disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan; alanında edindiği bilgileri insan, toplum ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen; yeni düşüncelere açık; çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; çağın sorunlarına çözümler üreten; düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 14 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

4 yıl süren Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 8 dönemden oluşmaktadır. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyolojinin farklı disiplinlerinin birbirlerinden hangi kriterlere ve kavramlara göre ayrıldığını kavrar, bununla ilgili soru ve sorunları tanımlar.
2   Sosyolojinin gelişiminin çeşitli dönemlerinde ortaya konulmuş olan kuramların sosyolojinin temel sorunları için ortaya koyduğu çözümleri karşılaştırmalı olarak irdeleyebilir.
3   Çeşitli sosyologlarca ortaya konulmuş kuramların, sosyolojinin çeşitli alanlarda ortaya koyduğu sorunlarla ilişkisini kurar ve varılabilecek çözümleri karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
4   Sosyolojinin belli başlı sorunları için sosyologlarca ortaya atılan farklı çözümlerin farkına varır ve karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
5   Sosyolojinin temel ve çağdaş sorunlarını, yine temel ve çağdaş sosyologlarca bunlar için ortaya atılan çeşitli çözüm ve kuramları yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.
6   Sosyolojinin temel ve çağdaş problemlerini ve bunların çözümüyle ilişkili olarak ortaya konulmuş olan çeşitli kuramların yerel ve küresel sorunlarla ilişkisini kurarak değerlendirir.
7   Çeşitli sosyolojik sorunlar ve bunlara yönelik ortaya konulmuş mevcut çözümleri pratik ve kuramsal sorunlarla bağlantılar kurarak tartışır.
8   Sosyoloji tarihinden farklı sosyolojik yaklaşımlar arasındaki bağlantıları ve farklılıkları açığa çıkarmak yoluyla mevcut sosyolojik sorunlara yeni çözümler geliştirir.
9   Ortaya koyduğu yeni sosyolojik problemlere yönelik bulduğu çözümleri yazılı ve sözlü olarak akademik bir yetkinliğin gerektirdiği ölçülerle başkalarına aktarabilir.
10   Sosyoloji tarihinden elde etmiş olduğu verileri yerel ve küresel bir ölçekte içinde bulunulan mevcut somut durumdan elde ettiği verilerle karşılaştırır.
11   Yerel ve küresel bir ölçekte içinde bulunulan durumun ardında bulunan sosyolojik problemleri ortaya koyarak, mevcut sosyolojik i problemlere güncel verileri ekleyerek, çözüm yolları arar.
12   Yerel ve küresel düzlemde yaptığı analizler sonucu elde ettiği verilerin ışığında yeni sosyolojik problemleri kuramlaştırır.
13   Ortaya koymuş olduğu mevcut durumun sorunlarına sosyoloji tarihinden elde ettiği verilerden destek alan yeni çözümler içeren farklı tezler ortaya koyar.
14   Ortaya koymuş olduğu mevcut durumun sosyolojik sorunlarının aydınlatılmasına yönelik geliştirdiği çözümleri içeren kuramlarını yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora programlarından mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında, belediyelerde ve özel sektör kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda, Doktora sonrası düzeyinde sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sosyoloji Bölümü Doktora programı öğretim planında öğrencilere zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla tamamlamaları zorunludur. İki ders dönemini başarıyla tamamlayıp, takip eden yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin, ayrıca bir tez projesini de başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Sosyoloji doktora programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere her dönem için en az 30 AKTS olacak şekilde ders almak zorundadır. Öğrencilerin seminer, uzmanlık alan derslerini tamamlamalarının yanı sıra tez çalışması yapması gerekmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOC 6043 Türkiye'de Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 SOC 6083 Toplumsal Hayatta Aile İlişkileri ve Aile Danışmanlığı SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 SOC 6081 Beden ve İktidar Çalışmaları SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 SOC 6079 Türkiye'de Göç ve Kentleşme Dinamikleri SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 SOC 6077 Ekolojik Çalışmalar, Yaklaşımlar, Sorunlar ve Politikalar SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 SOC 6075 Güncel Sosyal Problemler SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 SOC 6073 Türkiye Siyasetinin Yapısal Analizi SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 SOC 6071 Toplumsal Kategoriler ve İktidar İlişkileri SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 SOC 6069 Klasik Sosyolojide Ana İzlekler SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 SOC 6057 Modern Türkiye Üzerine Tartışmalar SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 SOC 6055 Gençlik Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 SOC 6053 Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu ve Yoksulluk SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 SOC 6047 Niteliksel Yöntemler SEÇMELİ 3 0 0 10
Z 14 SBE 6000 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 15 SOC 6072 Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişme SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 SOC 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 17 SOC 6074 Çağdaş Doğu Dünyası'nda Epistemoloji Tartışmaları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 SOC 6080 Niteliksel Yöntemler II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 SOC 6070 Türkiye'de Toplumsal Yapı; Toplumsal, Kültürel ve Siyasal Dinamikler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 SOC 6068 Kalkınma ve Sosyal Politika SEÇMELİ 3 0 0 7
B 21 SOC 6066 Toplumsal Hareketler ve Tarihsel Sosyoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 SOC 6064 Toplumsal Hareketler, Sınıf, Kimlik, Siyaset SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 SOC 6062 Kültürel Çalışmalar SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 SOC 6060 Türk Sosyolojisinde İsimler ve Dergiler SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 SOC 6084 Sosyal Tarih ve Kollektif Bellek SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 SOC 6082 Küreselleşme Bağlamında Emek ve Emek Hareketleri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 SOC 6078 Nüfus ve Göç Sosyolojisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 SOC 6076 Siyaset Sosyolojisinde Temel Tartışmalar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 29 SOC 6299 Tez Çalışması TEZ 0 1 0 162
G 30 SOC 6298 Uzmanlık Alanı UZMANLIK 3 0 0 18

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca öğrenci teziyle beraber toplamda 240 AKTS (ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (180 AKTS) alarak programı tamamlayabilir. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT
02323019410
yildiz.akpolat@deu.edu.tr