DERECE PROGRAMLARI

: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, 1988 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde kurulmuştur. 2008 yılından beri Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Tezli Yüksek Lisans Derecesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğeri GRE, GMAT ile Dil Yeterliliği konusunda kabul edilebilir puan ile lisans veya tezli yüksek lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. Ancak; doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvuruları ile Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 yerel krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 240 AKTS'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı Türk Dili Eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir. Türkçe ve İngilizce dersler mevcuttur.

Temel Program Kazanımları

1   Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bu alandaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleştirebilir.
2   Genelde edebiyat özelde Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki Türkiye ve dünyadaki yeni bilgilere ulaşabilir, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilir ve yeni bilgiler üretebilir.
3   Alanındaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilir.
4   Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında ileri sürülmüş yeni fikir ve kuramların eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
5   Alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı metotla yeni bir alana uygulayabilir.
6   Yeni fikirler alanında yaratıcı, eleştirel, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmek.
7   Gerek öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında gerekse diğer yaşam boyu öğrenme aşamalarında etik kurallara uygun davranabilir.
8   Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verebilme aşamalarını kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilir.
9   Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini geliştirebilir ve uygulayabilir.
10   Türk Dili ve Edebiyatı ile diğer disiplinler arasındaki bilimsel çalışmaları izleyebilir, bağımsız ya da grupla birlikte onlara katılabilir veya bu çalışmaları organize edebilir.
11   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STD 6021 Edebiyat Araştırma Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 STD 6017 Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 EBE 6033 Gelişim ve Öğrenme SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 EBE 6041 Öğrenme Stratejileri ve Becerileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 EBE 6039 Eğitim Çalışmalarını Anlama SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 STD 6025 Türk Edebiyatında Hikaye SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 STD 6023 Klasik Türk Edebiyatında Kavramlar, Terimler SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 STD 6019 Çağdaş Türk Romanına Eleştirel Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 STD 6031 Türk Halk Edebiyatında Motif Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 STD 6029 Türk Dili Tarihi Üzerine İncelemeler SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 STD 6027 Türkiye Türkçesi'nin Söz Dizimi SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 EBE 6037 Yaşam Boyu Gelişim: Okul Uygulamalarına Psikososyal Yansımaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 EBE 6034 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme SEÇMELİ 3 2 0 6
G 14 STD 6018 Karşılaştırmalı Türkçe Dilbilgisi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 STD 6030 Orta Türkçe Dönemi Tarihi Metinleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 STD 6028 Türk Edebiyatında Fikir ve Sanat Akımları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 STD 6026 Türk Edebiyatının Fikri ve Kültürel Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 STD 6024 Halk Şiiri İçerik İncelemeleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 19 STD 6022 Süreli Yayınlarda Türk Edebiyatı SEÇMELİ 3 0 0 7
B 20 STD 6020 Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 STD 6000 Türk Romanında Eğitim Sorunları ZORUNLU 3 0 0 8
B 22 EBE 6036 Bilim Felsefesi ve Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
B 23 EBE 6030 Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Yazma SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6016 Öğretmen Eğitiminde Eylem Araştırması SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 STD 6196 Seminer SEMİNER 0 3 0 3
B 26 EBE 6000 Program Geliştirme ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 EBE 6012 Araştırmalarda İstatistiksel Analizler SEÇMELİ 3 0 0 5
G 28 STD 6199 Tez Çalışması TEZ 0 0 0 156
G 29 STD 6198 Uzmanlık Alanı Dersi UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.

Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, O. Ö. S. A. Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü 35390, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=137

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan

AKTS/DS Koordinatörü:
Arş. Gör. Esra BEYHAN
e.uslu@deu.edu.tr