DERECE PROGRAMLARI

: Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 1999-2000 eğitim öğretim yılından beri yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans/ master

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı Türkçe öğretmenlerinin alanlarında uzmanlaşmalarını, güncel gelişmeleri izlemelerini sağlamak, akademik bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Türkçe eğitimi alanında yaşanan güncel tartışmaları, gelişmeleri, ders kitabı ve uygulama araç-gereçlerindeki yenilikleri takip edip kavrayabilecek kuramsal ve akademik bilgilere sahip olabilme.
2   Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirebilecek, dili etkili ve doğru kullanmalarını sağlayacak, bu konuda onlara örnek olabilecek bilgi düzeyine ve yeterliliğine sahip olma.
3   Türk dilinin yapısı, zenginliği ve tarihi gelişimi hakkında yeterli akademik donanımı elde etme.
4   Türkçe düşünerek, düşüncesini geliştiren ve çevresine de Türkçe düşünme becerisini kazandırmaya yetkin olma.
5   Türk ve dünya edebiyatının tarihsel süreç içindeki yerini metinler aracılığıyla kavrayıp bu ürünleri mesleki yaşamlarında kullanabilme.
6   Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilerek Türkçeyi tanıtabilecek ve öğretebilecek yeterliliğe sahip olmak.
7   Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup bilimsel etik kurallarını benimseme.
8   Dilin doğası, dil kültür ilişkisi ve dilin yapısı hakkında akademik bilgi sahibi olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 5065 Eski Türk Edebiyatı Kaynakları ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5005 Öğretim İlke ve Yöntemleri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 TRE 5025 Metinlerle Türkçe Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 TRE 5005 Çağdaş Türk Nesri SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 TRE 5041 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 TRE 5043 Batı Edebiyatı SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 TRE 5001 Dil Bilim ve Türkçe SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 TRE 5053 Eski Türk Edebiyatında Akımlar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 TRE 5055 Türkçe Öğretiminde Nitel Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 TRE 5057 Türkçe Öğretiminde Nicel Uygulamalar SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 TRE 5059 Dilbilim ve Türkçe Dilbilgisi Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 TRE 5061 Çocuklarda Dil Gelişimi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 TRE 5045 İletişim ve Diller SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5000 Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 TRE 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5008 Türk Dilinin Yapısı II- Sözdizimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 TRE 5032 Çağdaş Türk Şiiri SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 TRE 5034 Türkçe Öğretiminde Dil Kullanımları SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 TRE 5036 Türkçe Öğretiminde Sözlük ve Terminoloji SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 TRE 5040 Osmanlıca ve Klasik Edebiyat Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 TRE 5052 Okuma Kültürü SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TRE 5044 Türkçe Öğretiminin Psikolojik Temelleri SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 TRE 5046 Dil ve Konuşma Bozuklukları SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 TRE 5002 Dilbilim ve Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 TRE 5050 Türk Dili Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 TRE 5042 Divan Şiirinde Metafor SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://egitimbilimleri.deu.edu.tr/ogrenci/ adresinden lisansüstü eğitim eve öğretim yönetmeliğini inceleyiniz.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın
seckin.aydin@deu.edu.tr