DERECE PROGRAMLARI

: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2002 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aynı veya ilgili disiplinlerde Lisans Derecesi, Not Döküm Belgesi (Transkript), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer GRE, GMAT ve Dil Yeterliliği sınavlarından kabul edilebilir puan ile lisans derecesinde kazanılan genel not ortalaması ile ALES puanına göre kabul edilebilir ağırlıklı puana sahip olmak gerekir. ALES ve Yabancı Dil puanı aranıp aranmayacağı ile ilgili istisnai durumlar Enstitü duyurusunda yer alır. Ancak; Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Kesin kabul, ilgili akademik birim komisyonunun değerlendirmesine bağlıdır. Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı ilköğretim sosyal bilgiler öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyal bilgileri oluşturan disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrama.
2   Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki son gelişmeleri yazılı, sözlü, görsel farklı yollara dönüştürme.
3   Sosyal bilgilerle ilgili bilgileri kullanarak disiplilerarası problem çözme becerileri geliştirme*.
4   Yüksek lisans seviyesinde sosyal bilgiler eğitimi bilgisine sahip olma.
5   Çalışma alanı ile ilgi bilgileri değerlendirebilir ve kendi başına bir araştırma yapmayı öğrenme.
6   Araştırma alanında bir problem belirler, geliştirir ve çözüm önerilerini kendi başıma geliştirebilme *
7   Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslarası modelleri tanımlama ve analiz etme becerisine sahip olma*
8   Alanda temel araştırma yöntem bilgi ve becerilerini kazanma *
9   Temel araştırma yöntem bilgi ve becerileri ile bilimsel araştırma yapabilme.*
10   Eğitim alanında yaptığı çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sunma beceri ve bilgisine sahip oluma*.
11   Mesleki alanda bilimsel yöntemleri kullanma becerisini kazanma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 15 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 8 tanesi Güz yarıyılında, 7 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 15 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/107 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5039 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamaları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 5037 Sorgulama Temelli Bilim Öğretimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İSB 5033 Bölgesel Kalkınma SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İSB 5035 Coğrafya Öğretimi ve Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İSB 5047 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kaynak Analizi SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 İSB 5039 Vatandaşlık Bilgisi Öğretimi ve Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İSB 5041 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Literatür İnceleme SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 İSB 5043 Sosyal Bilgilerde Medya Okur Yazarlığı Eğitimi SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 İSB 5045 Küreselleşme ve Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Değişimine Etkileri SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 İSB 5037 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Drama SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5096 Seminer ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 Bilgi Erişimi ve Raporlaştırmada Bilgisayar Kullanımı SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İSB 5026 Jeopolitik ve Jeostratejiye Giriş SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 İSB 5042 Türkiye'nin Toplumsal ve Kültürel Tarihi SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 İSB 5044 Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi ve Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İSB 5058 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Proje Geliştirme SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 İSB 5050 Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İSB 5052 Tarih Öğretimi ve Sorunları SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İSB 5054 Türkiye'de Göç, Kentleşme ve Sosyo-Ekonomik Değişim SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İSB 5056 Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler Ders Kitapları İncelemesi SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 İSB 5046 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSB 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSB 5199 Tez Çalışması ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2020-2021/tr/bolum_1599_tr.html
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nevzat Gümüş
nevzat.gumus@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Nevzat Gümüş
nevzat.gumus@deu.edu.tr